Финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 18.09.2019 г. във Виена се проведе финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации, участващи в проекта,  на Община Виена,  на няколко университета във Виена, на финансови институции, на социални услуги за деца и младежи, на младежки организации.
Конференцията започна с представяне на проекта, целите му, дейностите и постигнатите резултати. Ръководителят на проекта Герхард Лехнер представи интелектуалните продукти, разработени за периода от 2 години: Анализа на потребностите от обучение по финансова грамотност на работещите с деца и младежи, картата на уменията, учебния план по финансова грамотност и предприемачески умения, обучителните модули, наръчника за реализиране на обучение по финансова грамотност и предприемачески умения и промоционалното видео.
Последваха две информативни и любопитни презентации от външни експерти: Мартин Таборски, Ръководител на отдел “Финансово образование” в Австрийската национална банка и Гюнтер Бенишек, Изпълнителен директор на Втора спестовна каса.
Следобед всеки от партньорите по проекта подготви и представи 2 постера – информация за един от модулите в обучението и за това как е протекло обучението в съответната партньорска държава.
Програмата завърши с дискусионен панел, в който участваха експерти от проекта и от партньорски организации. Те обсъдиха модулите и практическата им реализация, полезността на обучението, както и нови развития за младежите, напускащи социални услуги от резидентен тип.

 

Кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 13.08.2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В нея взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Факултета по Педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, социални услуги в страната.

Катерина Иванова представи участието на ФИЦЕ-България в двугодишния международен проект, в рамките на който бяха разработени следните интелектуални пrодукти:  Анализа на потребностите от обучение по финансова грамотност на работещите с деца и младежи, картата на уменията, учебния план по финансова грамотност и предприемачески умения, обучителните модули, наръчника за реализиране на обучение по финансова грамотност и предприемачески умения и промоционалното видео.

Презентация от кръглата маса

Удължен срок за кандидатстване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”,

Срокът за включване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК, е удължен до 08.09.2019 г.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр Срок за попълване: 18:00 часа, 05.09.2019 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на петима участници в мобилности по  проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр Срок за попълване: 18:00 часа, 25.07.2019 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

Посещение на Ira Papagjika в офиса на ФИЦЕ-България

Ira Papagjika, стажант в Уницеф-България и студент в европейската регионална магистърска програма “Демокрация и човешки права”, посети офиса на ФИЦЕ-България и се срещна с Катерина Иванова – координатор на проекти и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал.

Ира работи по магистърската си теза – сравнителен анализ на деинституционализацията в родната ѝ страна Албания и България. Конкретната цел на посещението ѝ беше именно да разбере повече за деинституционализацията в България, изграждането на новите социални услуги за деца в общността и ролята на ФИЦЕ-България и други организации от неправителствения сектор в този процес.

Катерина Иванова представи проект “Детство за всички”, в рамките на който ФИЦЕ-България осъществи обучения и супервизии на персонала на новоразкритите социални услуги за деца в общността.

В дискусията бяха обсъдени приликите и разликите между процесите на деинституционализация  в двете страни. Една от основните прилики е, че и в двете държави институциите за деца са наследство от тоталитарните режими.

В България деинституционализацията се осъществява благодарение на партньорството между правителството и неправителствените организации. В Албания, от друга страна, деинституционализацията все още не е стартирала като процес, официално подкрепен от правителството. Основните усилия се осъществяват от неправителствените и международните организации в страната (Уницеф-Албания). Именно от тях е и основното финансиране за разкриването на нови социални услуги, докато в България това стана основно със средства от фондовете на ЕС.

Пожелаваме на Ира успех в разработването на магистърска теза и занапред в професионален план!

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

 

На 27 и 28 юни в СУ “Христо Ботев” в гр. Ихтиман се проведе обучение “Ремелка – методика за обучение на деца с обучителни затруднения по смятане и социална компетентност” с участието на  30 професионалисти от общината.

Обучението е част от проект “Нови перспективи за децата на Ихтиман”, осъществяван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България“ в партньорство с Община Ихтиман и с финансовата подкрепа на Международен женски клуб – София.

Участваха 30 учители, психолози и социални работници от Средно училище „Христо Ботев“, Дневен център за деца с увреждания “Антония Лафчийска”, Център за обществена подкрепа   и детските градини: „Здравец” и ”Гьончо Белев”, гр. Ихтиман. В обучението взеха участие и специалисти от Обединено училище “Христо Смирненски” в с. Вакарел

Обучените професионалисти ще приложат методиката в работата си с деца, които срещат обучителни затруднения, като чрез игри и интересни задачи ще ги мотивират да обърнат повече внимание на смятането и неговото значение в ежедневието.

Холндската методика „Ремелка“ бе адаптирана от широк кръг специалисти – педагози, като в нейният български вариант тя вече съдържа 2000 стр. А4 забавни задачи, осем обучителни видео-клипа и диск с компютърни игри.

Директорът на училище „Христо Ботев“, госпожа Пелтекова, любезно предостави зала за провеждане на обучението и изрази готовност за сътрудничество по различни теми, свързани с повишаване на квалификацията на учителите и подобряване качеството на образователния процес.

Всички участници в обучението дадоха положителна обратна връзка по отношение на прилагането на Ремелка, особено по отношение на частта, свръзана с развиване на социални умения като: боравене с пари,  изграждане на понятие за време и познаване на часовника. Госпожа Дашенка Кралева – обучител по Ремелка и председател на сдружението, връчи сертификати на участниците и им пожела успех в приобщаващото образование.

През месец декември 2019 г. ФИЦЕ-България и община Ихтиман ще организират и осъществят кръгла маса за представяне на резултатите от проекта и споделяне на добри практики в сферата на интегрираното образование и работата с деца със специални образователни потребности.

Нов проект на ФИЦЕ-България по програма “Еразъм +” на ЕК

ФИЦЕ-България подписа договор за изпълнение на проект “Социално включване без граници” съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Проектът ще бъде осъществен в периода 1 юни 2019 – 31 май 2020 г.

Наш партньор в проекта е испанската фондация “KOINE AEQUALITAS”, която реализира дейности, насочени към социално и кариерно консултиране на лица в уязвими ситуации, както и в предоставянето на обучения за професионалистите, работещи с тях.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфични цели:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

 

За постигането на тези цели ще бъде реализирана на една мобилност за участие в структуриран курс в Памплона, Испания, предоставян от партньорската организация Фондация “KOINE AEQUALITAS” по темите:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

 

 

“РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ”

ПОКАНА

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО.

25 и 26 юни, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

 

Участниците ще придобият основни знания за развитието и влиянието му върху поведението. Ще формират умения за разпознаване и използване на рискови и защитни фактори при работа с деца и младежи с поведенчески проблеми; ще разпознават причините за агресивно поведение у деца и младежи и как да го управляват; ще овладеят конкретни методи и техники за справяне с различни поведенчески прояви и кризи, както и техники за стимулиране на желано и подтискане на нежеланото поведение. Участниците ще придобият базови знания за същността на предизвикателното поведение, както и различни стратегии за справяне с него. Ще практикуват техники за функционален анализ на поведението, както и изработване на План за подкрепа на поведението.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации при комуникация с деца, разработване на индивидуален план за работа с поведението на детето.

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалистите, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Обучител: Дашенка Кралева

Магистър по педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители, организация и документация в социалната услуга.

 

         Цени:

 • 130 лв. на участник** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org Катерина Иванова, +359 878 808745
 • Лице за контакти:
 • * Цената включва: обучителни материали за всеки участник

 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

място: гр. София,

ул. „Шести септември” №33, ет. 6 – обучителна зала на ФИЦЕ – България

21 юни 2019 г.

ФИЦЕ-България представя обучение на тема: “Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)”

Когато към Центъра за обществена подкрепа бъде насочен случай на дете в риск, със заявка да бъде направена оценка на капацитета на единия или двамата негови родители, със сигурност става въпрос за тежка ситуация в семейството: незадоволяване на основни потребности на детето, разпад на семейството, родителско отчуждаване, проучване на възможности за реинтеграция след предишно извеждане на детето от семейството и др. За социалните работници изготвянето на доклад и оценка на капацитета на родител има не само етичен, но и чисто емоционален аспект: да бъдеш обективен – означава да носиш отговорността за бъдещето и на детето, и на родителя…. А това е изключителна морална тежест….

За да улесним процеса на вземане на решение и да повишим неговата обективност, експерти от ФИЦЕ-България и ЦОП – гр. Своге разработиха и приложиха успешна в практиката Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет. Инструментът включва области, критерии и индикатори за изпълнение, обхващащи родителските компетентности. Поради своята практическа насоченост, той помага на социалният работник да събере и анализира по структуриран и ясен начин информацията, необходима за изготвяне на доклад от оценката. На базата на обективното изпълнение на критериите и набелязаните области на развитие за родителя, могат да бъдат планирани в по-късен етап дейности за повишаване на родителския капацитет.

Обучението е предназначено за професионално ангажирани специалисти в областта на социалните услуги, които извършват Оценка на родителски капацитет.

Обучител: Дашенка Кралева – обучител, супервизор и методически експерт в Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

ПРОГРАМА

 • 10.30 – 11.00 Въведение в оценяването чрез използване на критерии и индикатори
 • 11.00 – 11.15 Пауза
 • 11.15 – 13.00 Представяне на Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)
 • 13.00 – 13.30 Обедна почивка
 • 13.30 – 15.00 Практическа работа в малки групи за използване на ИИОРК
 • 15.00 – 15.15 Пауза
 • 15.15 – 16.30 Дискусия и закриване на обучението

Участниците ще получат Инструмент за индивидуализирана оценка на родителски капацитет (ИИОРК) на хартиен и електронен носител.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Такса за един участник в обучението – 95 лв. При участие на повече от трима участници от една организация и за членове на ФИЦЕ-България – 85 лв. за участник. При участие на повече от петима участници от една организация – 75 лв.

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена регистрационна форма.

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

www.fice-bulgaria.org, office@fice-bulgaria.org;

тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:

Катерина Иванова, +359 878 808745

 

Семинар:
„Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“

14 юни 2019 г., Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. “Шести септември” 33, ет. 6

 

В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с увреждания и същите бяха настанени в алтернативни социални услуги, възникна един огромен проблем, който съществува и до днес – така нареченото трудно, неприемливо или предизвикателно поведение. Хората, работещи в новите социални услуги – социални работници, трудотерапевти, социални трапевти, детегледачи, както и специалистите от СУ, предоставящи почасови или дневни услуги на тези деца и младежи с увреждания, бяха поставени пред предизвикателството, наречено „трудно поведение“. Част от работещите в тези услуги напуснаха, а друга част са на път да си тръгнат, поради факта, че не знаят как да се справят с това поведение на децата и младежите. В действителност, това поведение не е трудно, не е предизвикателно и не е неприемливо. Това поведение е ответна реакция на индивида в средата , която го заобикаля. То ни предизвиква да реагираме по един или друг начин. И за да бъде реакцията ни адекватна – то трябва да се познава, да се разчита, да се дешифрира, да се намери най-правилният подход за работа с всеки, който го проявява. Защото зад него стоят много други проблеми: затруднена или невъзможна комуникация, душевно страдание, страх и несигурност, непознаване на друг модел на поведение.
Обучението предлага възможност:
– да научим основните характеристики на това поведение;
– да разпознаваме неговите прояви;
– да работим на етапи с деца и лица с предизвикателно поведение;
– да използваме правилни подходи и методи.
С познаване на поведението, което ни предизвиква и с подходящите стратегии за справяне с него, екипите ще бъдат уверени в себе си и способни да се справят в кризисни ситуации, а клиентите на социалните услуги ще снижат тревожността си.
Обучението е предназначено за хора от социалните услуги, директно работещи с деца и лица с увреждания.

Обучител: Маргарита Пармакова – дългогодишен ръководител на един от първите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в България, с огромен практически опит в работата с деца и лица с увреждания, експерт по оценка на качество на социалните услуги. от резидентен тип.

Цена: За един участник – 95,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 85,00 лв.
Цената включва: пакет обучителни материали, кафе-паузи и издаване на сертификат за участие
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org