ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

thr;jhutijigerz

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона. Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България – българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Сдружението работи за повишаването на качеството на грижата за децата в риск в България и защитата на техните права.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

Обучение на тема „Използване на изкуството в социалната и психологическа работа“

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант.

ндхУчастниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на обучението ще бъдат представени и обсъдени различни материали и използването им, както и какви условия са необходими, за да приложим на практика арт-терапевтични методи.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по клаузи, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи използващи изкуство.

За повече информация и условия за включване в обучението можете да се свържете с нас  на 02/ 950 17 10 или на e-mail: office@fice-bulgaria.org.

Обучитeлни материали по проект “Отключване на правата на децата”

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

Проект “Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца” е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. Допълнително финансиране е предоставено от благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън. В него участват неправителствени организации от 10 държави от Европейския съюз:

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и КОРАМ Войс (Великобритания); Еврпейски център по правата на ромите (Унгария); Център за правата на децата, Университет в Корк (Ирландия); Асоциация “Семейство, дете и младеж”(Унгария); СПСПД ФИЦЕ-България; “Социалното образование в действие” (Гърция); Фондация “Ничии деца” (Полша); Фондация „Децата на Словакия“; Център за човешки права, (Естония); L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Италия); Чешки Хелзински комитет.

Международни стандарти, множество национални закони, признават, че децата и младите хора имат правото да изразяват своето мнение, както и правото техните чувства и желания да бъдат зачитани във всички решения, които ги засягат.

„Орключване на правата на децата” е иновативен ресурс за обучение, който беше успешно приложен в няколко европейски държави. Той помага на професионалистите, работещи с деца да:

 • Повишат знанията и уменията си за правата на децата
 • Насърчат децата и младежите да изразяват своето мнение
 • Да общуват ефективно и деликатно с деца и млади хора в професионален контекст
 • Да гарантират правото на децата участват във всички решения, които ги засягат

Модулите са:

 • Модул 1 – Въведение в правата на децата
 • Модул 2 – Въведение в детското развитие и комуникацията
 • Модул 3 – Умения за комуникация
 • Модул 4 – Затварянето модул

Изтеглете материалите

Учебни тетрадки и PowerPoint презентации:

Въвеждащ модул + PowerPoint презентация

Модул 1 – Въведение в правата на децата + PowerPoint презентация

Модул 2: Въведение в детското развитие и комуникацията + PowerPoint презентация

Модул 3 – Умения за комуникация + PowerPoint презентация

Модул 4 – Насоки на Съвета на Европа   за правосъдие, съобразено с интересите на детето + PowerPoint презентация

Заключителен модул

Насоки за използване на обучителните материали

Учебни материали за обучители

 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

„Теория на счупените прозорци“ или как да помогнем на децата си 

да не извършват насилие и кражби?

19 и 20 декември, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

broken

До какво води липсата на ред и правила в едно семейство, квартал, училище или място, където деца и младежи, живеят под закрила извън семейната си среда?Често възрастните са в ситуация да бъдат управлявани от децата, поради страх, пораждан от агресивното им поведение. Авторите на „Теорията на счупените прозорци“ разглеждат кражбите, насилието и убийствата, като резултат от липсата на правила и ред, както и на непознаването на начина да научим децата да ги спазват. Родители, съседи, учители, полиция, социални работници и обществени възпитатели могат да изградят модел, в който децата и възрастните да се чустват сигурни и да предотвратяват насилието и страха.

Broken_Window_theory_by_enjeru

Теорията на счупените прозорци се разглежда като начин да се въздейства бързо и ефективно, с минимални разходи,  не като се атакува резултата – престъпното или предизвикателно поведение, а като се въздейства и се извърши промяна на предпоставките за това поведение.

 

Предлагаме ви възможност да комуникирате по темата и да се научите за практически подходи от г-н Херман Радлер – психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. HermannСъздател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя  услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).Президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия.

За кого е подходящо обучението?

 • Учители, директори, педагогически съветници;
 • Професионалисти, работещи в социални услуги за деца;
 • Служители в общински дирекции, ангажирани с превенцията на насилието сред младежи и деца;
 • Членове на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Родители;
 • Членове на НПО, работещи с деца в конфликт със закона.

Обучението ще се състои на 19 и 20 декември  2016 г. (от 10 до 17.00 ч.) в София, Обучителна зала на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България” и Терапевтични общности – България, на ул. Шести септмеври 33, ет. 6.

Цени:

ранна регистрация до 5.12. 2016 г. :

- за членове на ФИЦЕ-България 170 лв;

- за всички останали участници – 180 лв;

след 5.12. 2016

– 230 лв;

-при регистрирани повече от 3 участници от една организация – цена 170 лв.

За въпроси и допълнителна информация:

тел.: + 359 950 17 10

e-mail: office@fice-bulgaria.org

Лице за контакт: Катерина Симеонова, моб. тел. +359 878 80 87 45

Събитие във Фейсбук

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 

 

 

 

 

 

tg

Picture3

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

 

ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ

 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

burntmatch

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно професионално развитие. Качествената супервизия предпазва от професионалното прегаряне и повишава мотивацията за работа.

Нашите експерти – супервизори могат да Ви подкрепят в: обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение; справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега; взаимоотношения с външни институции или нормативни затруднения в конкретен случай; подобряване на екипните взаимоотношения и функциониране.

СУПЕРВИЗОРИ:

Дашенка Кралева:

2

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Притежава специфичен опит в социалната работа в институции и услуги-резидентен тип.

Има опит в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в услуги от резидентен тип; клиенти на услуги в общността; супервизии за ръководители, свързани с управление на персонала и съвместната работа с институциите, както и въпроси, свързани с качеството на социалните услуги; фасилитиране на Конференции по случай и Семейно-групови конференции. Докторант към Софийски университет.

Татяна Кючукова:

3Психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства.

Има специфичен опит в работа с кандидат-осиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития.

Преподавател в Художествената академия, гр. София.

Симеон Тодоров:

4Клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в мобилна социална работа, психо-социални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Специализирал е в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития, деца в социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие.

 

Цени:*

Условия: В зависимост от мястото на провеждане на супервизиите, цената може да варира, за което ще Ви направим конкретна и индивидуална оферта. За всяка супервизия се съставя протокол, съответстващ на изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

* цената се формирана при условие, че на ден се провеждат минимум 5 супервизии.

 

** За заявки: office@fice-bulgaria.org; Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745; тел: 02/9501710

Предстоящи обучения – месец ноември

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да отправим към Вас покана за предстоящите обучения на СПСПД ФИЦЕ-България и Терапевтични общности – България:

- 8-9 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

-15-16 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Предоставя  практически  решения  на  проблемите  насъвременните  ръководители  както  в  областта  на  социалната работа,  така  и  в  областта  на  образованието.  В  него  се разглеждат  принципи  и  постановки,  които  могат  да  бъдат използвани  и  при  управлението  на  всяка  фирма  или неправителствена организация.

-16-17 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по казуси, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи, използващи изкуство.

За допълнителна информация: Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745

 

tg

 

ПРОГРАМА

ОБУЧЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА НА ТРАВМАТА”

26-27 ОКТОМВРИ 2016

СОФИЯ, ЗАЛА *

(Залата ще бъде съобщена допълнително до 18 октомври)

 

 

 

26 октомври 2016 г.

9:30 - 10:00 Регистрация на участниците

10:00 - 11:30 Какво знаем за травмата в системата за грижа за деца?

Въведение в темата (лекционна част и дискусия)

 11.30 - 12.30 Какво представлява травмата? Травмата и обществото.

12:30 - 13:30 Почивка за обяд

13:30 - 15:00 Травматични разстройства

15:30 - 16.00 Кафе-пауза

16.00 - 17.30 Типове травми по Терр (лекционна част и дискусия)

17:30 - 18:00 Заключение и споделяне на впечатленията

27 октомври 2016 г.

9:00 - 10:30 Симптоми и поведения на травматизираните. Примери. Упражнения.

10.30 - 11.00 Кафе-пауза

11:00 - 13:00 Най-популярни психически разстройства , произтичащи от травмата.

13:00 - 14:00 Почивка за Обяд

14:00 - 15:30 Последствия от травматизирането.

15:30 - 16:00 Кафе-пауза

16:00 - 17:30 Терапията на травмите не е педагогика на травмата.

 Педагогика на травмата.

17.30 - 18.00 Закриване, заключителни думи и обратна връзка

По всички горе посочени теми ще се работи с практически примери и ще се разглеждат казуси на участниците в обучението. Ще бъдат споделяни техники за работа с деца, преживели травма, живеещи и в семейна среда и такива, настанени в резидентни услуги или институции.

За контакт: Катерина Симеонова

 моб.тел.: +359 878 808 745

 

Становище относно предложения проект за „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”

Уважаеми колеги,

От името на СПСПД „ФИЦЕ-България” и „Терапевтични общности-България” изразявам становище относно предложения на вниманието на българската общественост „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”.

От създаването си през 2001 г. ФИЦЕ-България работи за подобряване живота на децата в България, и особено тези, които се намират живеят извън семействата си по произход. Експертизата ни е формирана на базата на практически опит в директна работа с деца, техните семейства и международен опит в предоставяне на услуги.

Темата за правосъдието за деца е основна в нашата ежедневна работа, свързана с обучения и супервизии на колеги, работещи в социални услуги за деца, училища и настоящите структури Социално-педагогически интернати и Възпитателни училище-интернати.

Организациите, които представлявам подкрепят проекта за закон, неговите принципи и посока на промяна. Ще обърна обаче внимание на важните, според нас, детайли, които предлагаме да бъдат променени:

1. Глава шеста “Изпълнение на мярката настаняване в център за възпитателен надзор”, Материални условия за настаняването, чл. 60,  да определя капацитета на центъра – максимален брой 10 деца в едно обособена група (жилищна единица), които се настаняват в самостоятелни стаи.

(2) Във всяка група (жилищна единица), има кухня с трапезария (дневна), помещение за провеждане на образователен процес, стаи за спане, санитарни възли, склад, мокро помещение, офис на възпитателите. Жилищната единица е самостоятелна автономна част от сграда или самостоятелна сграда, в която има охранителна система  и предлага сигурна среда за живот на непълнолетните.

(3) ….

Ако се запазят старите текстове, рискуваме припознаването на настоящите СПИ и ВУИ като бъдещи Центрове за възпитателен надзор, срещу което сме категорично против, поради липсата на развиваща и сигурна среда в тези малки населени места, в които не се предлагат никакви социални и образователни услуги, а липсата на квалифициран персонал е доказана.

2. Центровете за възпитателен надзор нямат място в ресора на Министерството на образованието и науката. Тяхната основна функция е да интегрират и координират подкрепата за настените непълнолетни, в която само една част е образованието.

3. Според нас те могат да бъдат социални услуги: ЦНСТ за деца в конфликт със закона и да се предоставят като услуга в общността със специални изисквания. Ние виждаме мястото на тези Центрове като публично-частни партньорства (доставка на съответната услуга от НПО) и общините. Те трябва да покриват стандартите за ЦНСТ за деца без увреждания и допълнителни изисквания, свързани със специфичните потребности на непълнолетните в конфликт със закона, особено в частта: изисквания към персонала. Ползването на Преходно жилище или Наблюдавано жилище на напускащи такъв център не би трябвало да бъде проблем и би дало перспектива.

4. Необходимо е да има разграничаване на функциите на отделните звена на центровете за възпитателен надзор и строгостта на режима в тях, за да осигури мотивация на настанените за положителна промяна в поведението и изграждане на перспектива. В един център е възможно да да има група от затворен, полуотворен и отворен тип; дневен център или мобилни услуги. Възможно е самите центрове да бъдат от затворен, полуотворен и отворен тип.

5. Изискванията към персонала е необходимо да бъдат: по отношение на образованието – минимална степен бакалавър по  педагогически или социални науки, както и да са предвидени специални обучения за работа с младежи в конфликт със закона. Наименованието на длъжността: социален възпитател отговаря на техните специфични функции.

6.  Службите за възпитателна подкрепа (бивша Комисия за борба) дублират функциите на социалните работници от ОЗД. Ако в ОЗД бъдат назначени специализирани социални работници, отговарящи за случаите на тези непълнолетни в конфликт със закона, и се ползват социални и др. услуги в общността (например Център за работа с деца на улицата, образователни центрове и  и др.), мобилна социална работа и училищна подкрепа в ЦОП, може да се избегне разхищаването на финансови средства и дублиращо финансиране. Тези средства биха били по-полезни да бъдат вложени в увеличаването на възможностите за образование и допълнителни услуги за децата и семействата.

Съответно, според нас, се явява и съществуването на Централна служба за възпитателна подкрепа към Министерство на правосъдието. Контролните функции на МП могат да бъдат изпълнявани спрямо работата на служителите във всички специфични услуги по мерките, предвидени във Закона, както и върху работата на социалните работници от ОЗД, специализирани да работят по случаите на деца в конфликт със закона.

Изследванията показват, че колкото повече се разделя Работата по случай с детето и семейството му между голям брой професионално ангажирани лица, толкова повече се намалява ефективността и ползата за клиента.

Надяваме се на ползотворна дискусия и промени, водещи до приемането на този прогресивен документ в името на децата .

С уважение: Дашенка Кралева,

Председател на ФИЦЕ-България

“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение:

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Untitled34

РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

Как да насочим и поведем децата в този процес на учене, особено тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа?

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения.

2Дашенка Кралева:

Педагог, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Един от авторите на адаптирания модел за България на методиката РЕМЕЛКА. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Цени:*

 • СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 220 лв. на участник
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 200 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация (с включен 1 комплект Ремелка) - 180 лв. на участник
 • ** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org