“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

Покана за обучение:

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

6 и 7 ноември 2018 г., гр. София

                                                      

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различни емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенции на различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст, са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:

Психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.

От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Президент на ФИЦЕ Интернационал(за периода август 2016 – юни 2018), ФИЦЕ-Австрия и вице-президент на ФИЦЕ-Европа.

През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени: Ранна регистрация – до 20 октомври – 160 лв. на участник

  • Късна регистрация – от 20 октомври до 5 ноември – 200 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация, записани до 20.10.2018 – 140 лв. на участник. Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 • Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Осигурен е превод на български език.

Можем да съдействаме за запазване на нощувки при желание от ваша страна.

За контакти:Весела Алексиева, 0878 808 741/02 950 17 10

Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи”

25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Център за правата на децата, гр. Враца

                                                             

Водещ на обучението е г-жа Валентина Маринова, доктор по педагогика и магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на системната фамилна и арт терапия и е обучена за работа в терапевтични общности за зависими в КАТЕА, Гърция. Автор на публикации в сферата на психичното здраве и превенцията, социалното, обществено и семейно здраве. Обучител с дългогодишен опит и специфичен подход към преподаването на практически техники за работа с деца, младежи в риск и техните семейства.

Обучението ще се проведе в гр. Враца на 25 и 26 октомври 2018 г., в Центъра за правата на децата на ул.”Поп Андрей-Зорница” №4 /срещу Езиковата гимназия „Йоан Екзарх”/.

Участниците ще получат систематизирана информация по следните теми:

 • Превенция на употребата на ПАВ – европейският  опит, практики от България;
 • Видове вещества и признаци за тяхната употреба;
 • Различни подходи при деца и младежи, които употребяват ПАВ;
 • Спецификата при работа с млади хора и деца, спрямо работата с възрастни употребяващи ПАВ;
 • Връзката между семейна структура и употреба на психоактивни вещества при деца и младежи.

Обучението е подходящо за широк кръг професионалисти, работещи с деца и младежи – психолози, социални работници, възпитатели, учители, педагогически съветници и др. Повече информация за съдържанието на обучението можете да намерите в Програмата.

Условия за участие:

Цена за индивидуален участник – 140 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

 

Записване:

С попълнена и изпратена Регистрационна форма на: office@fice-bulgaria.org

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

МЯСТО: гр. София

Зала на ФИЦЕ-България

Ул. „Шести септември”№33

Дати: 18 и 19 октомври 2018 г

                                                             

 

Съдържание:

РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти  и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

Материали:

Участниците ще получат:

– тестове и указания за тяхното попълване;

– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;

– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;

– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат  А4 – цена 120 лв.

 

Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

 

Възможности за обучение:

Обучителен пакет  

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.

 • Участие в обучението: 100 лв. на участник;
 • Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 130 лв.Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

 

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

 

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г. ФИЦЕ-България подкрепя професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на живот на децата в България. ФИЦЕ-България има 53 членове: 21 физически лица (педагози, психолози, социални работници) и 32 юридически лица (домове за деца, резидентни услуги, ресурсни центрове, неправителствени организации).

ФИЦЕ-България е член на Международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ – Интернационал, в която членуват 40 страни. Чрез тази мрежа се представят практики и се обменя опит относно работата с рискови групи: деца, отглеждани в извънсемейна среда, деца с увреждания и деца-бежанци. Сдружението разполага с възможности да черпи и популяризира опит в България, Европа и света. Към ФИЦЕ–България функционира Център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.  Центърът извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Дейността на центъра е насочена към провеждане на обучения и супервизии за професионалисти, консултации, изследвания и анализи.

Организацията е обучила до момента над 3000 професионалисти, работещи с деца. Основните бенефициенти от работата на ФИЦЕ-България са децата и младежите в България, особено тези в неравностойно положение, без семейна среда и с нарушени права; техните родители и семейства; професионалистите, работещи в системата за социални услуги за деца и семейства; държавните институции и местните власти, създаващи и реализиращи политиките за деца.

Участието в обучението  носи на участника 1 квалификационен кредит. Редът за признаването на  кредитите можете да намерите на следния линк: http://www.teacher.bg/Article/Details/66533.

 

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org; тел.: 02 950 17 10

За контакти: Весела Алексиева – моб. 0878 808 741

Мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

ФИЦЕ-България изпълнява проект “U.P.G.R.A.D.E. –  Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта бяха осъществени 2 мобилности на професионалисти, работещи с деца и семейства в риск(педагози, социални работници, психолози и терапевти). Измежду членовете на ФИЦЕ-България бяха избрани 8 професионалисти с опит както в предоставянето на обучения, така и в практическата работа с деца и младежи в уязвими ситуации. Те преминаха специализиран курс по английски език и междукултурна подготовка преди началото на мобилностите.

Първата мобилност се проведе от 24 до 30 юни във Виена, Австрия. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” с продължителност 5 обучителни дни, с водещ Херман Радлер, председател на Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия, терапевт с дългогодишен опит в работата с деца и младежи, преживели тежки травматични събития. Освен теоретичната част на курса, участниците имаха възможността да получат информация от първа ръка относно системата за грижа за деца и младежи в Австрия и да обменят знания и идеи със свои австрийски колеги – педагози и социални работници. Освен това, участниците посетиха резидентна услуга от семеен тип за деца с проблеми в поведението, където научиха за начина на функциониране на този тип социална услуга.

Обучителен ден в офиса на ФИЦЕ-Австрия

 

Посещение на Терапевтична общност за деца с проблеми в поведението, Нойфелд, Австрия

Отвъд професионалната програма, те имаха възможността и да се насладят на вълнуваща културна програма – концерт на Виенския концертен оркестър в църквата “Св. Карл”, разглеждане на забележителности в свободното време, обмяна на информация с колегите от партньорската организация.

 

 

На организираната “Българска вечер”, групата представи традиционни български ястия, музика и танци.

Българска вечер

 

Втората мобилност, не по-малко вълнуваща от първата, се проведе от 26 август до 1 септември. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” с продължителност 5 обучителни дни и лектор Херман Радлер.

Всеки от участниците подготви и представи случай от работата си с деца, преживели травматични събития. Те бяха изиграни чрез метода психодрама.

Във връзка с темите на обучението, участниците посетиха музеите на Зигмунд Фройд и Виктор Франкъл, където изслушаха интересни  и провокиращи размисъл и дискусии лекции.

След завръщането си в България, изпълнени с много нови знания и вдъхновени, участниците ще работят заедно за създаването на обучителен модул по темата “Педагогика на травмата” и предоставяне на обучения на по-широк кръг от български професионалисти, работещи с деца.

                                                                

 

 

Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”

Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, провеждан от ФИЦЕ-България по проект “U.P.G.R.A.D.E”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, се изпълнява от ФИЦЕ-България в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта от началото на месец март 2018 г. се провежда специализиран курс по английски език “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, целящ да подобри езиковите компетентности на осемте участници в мобилностите по проекта. Курсът е съставен от специализирана литература, с помощта на която участниците едновременно повишават своите граматически и лексикални познания по английски език и придобиват знания и умения за боравене със специализирана терминология от сферата на социалната работа с деца и семейства.  Това от една страна ще спомогне за гарантиране високи резултати от ученето по време на мобилностите, но и ще  допринесе за развиване на техните лични знания, умения и компетентности.

Двете мобилности ще се проведат съответно от 24 до 30 юни и от 25 август до 1 септември във Виена, Австрия. Целта на мобилностите е участие в 2 структурирани курса: “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” и “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми”, всеки от които с продължителност от 5 дни. Работният език по време на курсовете ще бъде английският.

За улеснение на участниците в рамките на проекта беше разработен терминологичен речник, съдържащ основни понятия, свързани с тематиката на структурираните курсове. Речникът би могъл да бъде в полза и на други професионалисти, работещи с деца и семейства и тъй като е разработен с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+”, може да бъде свален и разпространяван безплатно:

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск

 

 

 

Какво е Ремелка?

Какво е РЕМЕЛКА?

 

 

Разбери повече за чудния свят на РЕМЕЛКА!

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката стане по лесен и забавен за децата начин.

В центъра на РЕМЕЛКА стои детето. РЕМЕЛКА се съобразява с нивото и темпото на развитие и предлага такива стъпки, които да са адекватни за детето и за неговото ниво. И думичката стъпка, тук е ключова. Обичайно стъпките, които едно дете трябва да направи за да усвои материалът по математика са големи. Детето учи първо цифрите, след това – събира и изважда, после- умножава и дели и т.н. За много деца правенето на тези стъпки представлява трудност и е свързано с някакъв проблем. Затова при РЕМЕЛКА стъпките са малки. Детето изучава цифрите бавно, периодично и последователно – първо се запознава с цифрата, след това я търси сред други цифри, букви, символи, след това я пише във въздуха, след това я „прави” с различни материали и т.н. Всичко е просто, с много повторения. Никой не бърза – детето получава толкова време, за да се справи с определената задача, колкото му е необходимо.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическата математика. РЕМЕЛКА съчетава игра с математика и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диференциална дигностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с мерни единици, уреди като: часовник и термометър; институции като поща, транспортни средства, въвеждат се понятия сантиметър, метър, литър, килограм. Така че ако на определен етап от работата с детето се установи, че то няма да разбере какво представляват дробите или пък няма да може да дели с остатък се започва работа с него по останалите практични програми, които го подготвят за живота. Например учи се как да работи с калкулатори и касови апарати.

Резултати

РEМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание, подобрява се ориентацията във времето и пространството.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца и от предучилищна възраст, за да преодолее все по-усложняващото се учебно съдържание и академичния стил на преподаване, който обърква и стресира децата, а това от своя страна води до липсата на интерес към учебния материал.

Друга група деца, която може да използва методиката, са децата със зрителни нарушения. Необходимо е единствено адаптиране на методиката и помагалата, като водещия да е не зрителния, а слуховия анализатор и тактилните усещания.

Среща в ЦПД Враца

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

На 04.05.2018 г. Център за правата на децата – Враца, управляван от СПСПД “ФИЦЕ-България” беше домакин на работно посещение на представители на Управителните съвети на асоциациите на социалните работници от Австрия, България, Румъния и Международната федерация на социалните работници – Ана Радулеску, Херберт Паулишин, Въльо Христов, Румен Ценов и Ивайло Миланов. Основната тема беше статутът на професията на социалния работник, основни предизвикателства пред практикуващите и др.

Други обсъдени теми:

 • Връзката между теорията и практиката, респективно университетите и услугите.
 • Необходимостта от социален работник в различни сфери (образование, здравеопазване и др).
 • Необходимостта от тенденциозно и целенасочено представяне на добри практики и модели на социална работа  пред широката общественост.
 • Ролята на професионалната асоциация в условията на българската действителност за изграждане на професионалистите – социални работници и широко представяне  на качествената социална работа в България.

 

ОБОБЩЕНИЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 

           

 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 

Професионалисти, работещи с деца и младежи

 

 1. Въведение

   

  Основната цел на проекта “Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи” (CYCLES), финансиран от Европейската комисия в рамките на програмата “ЕРАЗЪМ +” Стратегическо партньорство, е да се разработи обучение за подобряване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи (ПРДМ) и да ги подготви да действат като наставници за финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи в системата за закрила, както и младежите, напускащи системата за грижа. По този начин младите хора, напускащи системата за грижа, ще бъдат по-добре подготвени за бъдещия им самостоятелен живот и професионална интеграция.

   

  Системите за грижа за деца и младежи в страни от цяла Европа осигуряват достойна подкрепа за деца и юноши със сложни потребности. Въпреки това, в повечето страни те са обхванати в системата за грижа до навършване на 18-годишна възраст, оставяйки да разчитат на по-късен етап, единствено на себе си. Младежите, напускащи грижа (МНГ), принадлежат към най-уязвимите групи в европейските общества и проявяват склонност да надвишават средното ниво на безработица, бедност, престъпност и други нежелани събития. Възможностите на МНГ да управляват собствения си живот, както и тяхната пригодност за наемане на работа, биха се увеличили значително с по-добра финансова грамотност и предприемачески умения.

  Проблемът обаче е, че МНГ трудно получават шанс да развият такива умения, когато са в системата за закрила. В края на краищата, дори мнозинството от самите практикуващи специалисти имат дефицит в тази област, тъй като рядко получават икономически знания в своето професионално обучение или формиране.

  Ефективното развитие на обучението по финансово образование и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи (ПРДМ ) зависи от това, какво се изисква от основните целеви групи. Поради това беше извършен анализ на нуждите от обучение (АНО) в първата фаза на

  проекта. АНО се основава на тристепенна процедура, следвана от всички партньори:  изследване за събиране на информация за образователни програми за (бъдещи) ПРДМ и вече съществуващи обучения за финансово образование и предприемачески умения, достъпни за млади хора, напускащи грижа, анализ на потребностите за идентифициране на нуждите на целевите групи в областта на финансовото образование и предприемаческите умения и анализ на пропуските за определяне на примери за добри практики, както и за “разминаването” между предлаганите обучения и идентифицираните нужди. Използваната методология е комбинация от дескрисърч и качествено изследване, която използва метода на интервютата на фокус групи за идентифициране на потребностите и пропуските.

   

  2. Резултати от дескрисърча.

   

  2.1. Основно и допълнително обучение на ПРДМ 

   

  Във всички страни темите за финансова грамотност и предприемачество не играят никаква или само незначителна роля в учебните планове на образователните програми, по които ПРДМ се обучават, ако следват нормалното кариерно развитие. В случаите, в които са включени субектите по гореспоменатите теми, няма фокус върху това как да се предават знанията и уменията на децата и младежите като цяло и още по-малко на децата и младежите в системата за грижа.

  По-нататъшното образование за ПРДМ, което включва или се фокусира върху теми за икономически умения или предприемачество, обикновено се състои от магистърски програми. Тези образователни програми обикновено се адресират до тези, които вече работят или ще работят на ръководна длъжност. Тоест, въпреки че те биха имали много знания по теми за финансова и предприемаческа дейност, те често не работят (вече) директно с клиентите. Освен това, тези програми за допълнително обучение обикновено не включват методи за работа по тези теми с деца и младежи, обхванати от системата за социална закрила или млади възрастни.

  В някои държави бяха определени възможности за допълнително обучение, които включват методи за работа по теми за финансова грамотност или предприемачество с деца, млади хора или семейства. Такъв е случаят в България, Полша и Германия. Независимо от това, тези обучения се насочват предимно към учители и се посещават от тях, за да бъдат придобити умения как да работят с ученици по тези теми (България и Полша) или да станат кредитни консултанти (Германия).

   

  В заключение, може да се каже, че ПРДМ, които работят с деца и младежи, получаващи закрила, или придружители на млади хора, които напускат грижа, най-често не получават специфично образование по финансова грамотност или предприемачески умения по време на основното си образование, а още по-малко познават методи за предаване на тези теми на деца и младежи, отглеждани извън семействата си, както и на такива, на които предстои да напуснат социалната система.

   

  2.2 Училищно обучение по финансова грамотност или предприемачески умения за деца и младежи

   

  Обучението по теми, свързани с придобиване на умения за финансова грамотност или по предприемачество за деца и млади хора, идентифицирани по време на изследването в партньорските страни, обикновено не е адресирано директно към деца и младежи в системата за социална закрила.

  Офертите за обучение са предназначени предимно за ученици, техните учители или (млади) възрастни по темата за кредитите и кредитирането. Във Франция обучението по предприемачество е насочено към младите хора, които биха искали да започнат свой собствен бизнес като начин за професионална интеграция. В известна степен това е така и в България и Полша. В Полша въпреки това обученията са по-свързани с училищните проекти, поради изискването за 60 часа обучение по предприемачески умения в гимназиите, техническите и професионалните училища.

  Докато в Австрия и Германия фокусът е върху финансовото образование, във Франция, България и Полша предприемаческите умения за млади хора изглеждат по-важни.

  Това означава, че децата и младежите в социалната система имат достъп до такива обучения в повечето случаи само чрез образователната институция, в която учат. Дали и как темите са интегрирани в обучението им, зависи в голяма степен от инициативата на учителите в училище.

  В Австрия, по време на изследването бе открит един проект, който предлага семинар директно за лица, напускащи здравни грижи, наред с другото и по теми за финансова грамотност. В Германия е определено едно предложение за обучение по финансова грамотност, което може да бъде резервирано за конкретни целеви групи, а семинарите се провеждат в помещенията на организациите, тоест и за деца и младежи в институции за домашни грижи или млади хора, които се грижат за деца.

  Много от обученията по финансова грамотност и предприемачески умения, идентифицирани по време на изследването, предлагат онлайн ресурси като учебни материали, приложения, видеоклипове, игри, които могат да бъдат полезен източник на информация и материали. Също така някои от методите и подходите, използвани в обученията, могат да бъдат подходящи за работа по тези теми с деца и младежи в системата за грижа или млади хора, които се грижат за тях.

   

 1.  Резултати от анализа на потребностите

   

  Във всички странипартньори финансовата грамотност и в по-малка степен предприемаческите умения са тема и част от ежедневната работа с деца и младежи, напускащи системата за грижа. Това става важна тема за младите хора, когато започват да печелят пари или да преминават към самостоятелен живот. Това е, когато ПРДМ в повечето страни интегрират темите в ежедневната работа с младите възрастни, в Австрия и Германия например, започвайки на възраст 15/16 години, понякога и на 14 години. Въпреки това темата до известна степен е интегрирана и в ежедневната работа с деца под 14-годишна възраст.

  Темите са доста сходни в странитепартньори и са свързани главно с темата за (джобните) пари и разходи, пазаруването и бюджета на групата на по-ранен етап, както и въпроси, свързани с прехода към независим живот, банкови сметки, спестявания и свързани с работата теми като чиракуване, заплати и социална сигурност на по-късен етап. Във Франция също така темата за националната икономика и нейното влияние на бюджета на дома, както и как да се справят с дейностите, свързани с търговията с наркотици, са въпроси в ежедневната работа с деца и младежи в институции за социална закрила; консултирането по въпросите на кредитирането е специално споменато в Германия.

  Методите, използвани в различните страни, са семинари, групови дейности и индивидуална работа с клиентите. Във всички страни акцентът се поставя върху ученето в ежедневните ситуации и върху практическите симулации в реалния живот, когато става въпрос за учене на предприемачески умения чрез симулиране на създаването на собствен бизнес , например.

  Системите за грижи за деца и младежи, със своите специфични разпоредби и механизми, невинаги водят до ефективно обучение по финансови и предприемачески въпроси в ежедневните дейности. Освен това за децата и младежите в системата за грижа всички основни потребности се покриват без усилия, младите хора нямат пример за работещ родител и следователно не знаят, че всичко има своя стойност и цена и трябва да бъде спечелено. Това се споменава особено в Полша и Австрия.

  ПРДМ се сблъскват с много въпроси относно различни финансови и предприемачески теми и предизвикателства при придружаването на децата в грижа и младите хора при прехода към самостоятелност. В България държавната система дори изисква финансовата грамотност и уменията и компетенциите за независим живот да са част от плана за грижи за деца и младежи. Независимо от това, повечето ПРДМ във всички странипартньори пропускат необходимите знания, а също и методи за предаване на предприемачески умения на своите клиенти.

Във всички страни липсва по-интегриран подход към темите. ПРДМ са оставени сами, по някакъв начин се очаква да предадат знанието на своите клиенти, без да са подготвени сами. Зависи много от индивидуалната инициатива на ПРДМи от знанията, придобити по време на неговия собствен житейски опит, дали тези теми се предават на деца и младежи в грижи и как. Тя също зависи от ръководството на доставчика на услуги, дали е фокусирано върху тези теми в ежедневната работа с клиентите и дали ПРДМ са обучени, или са разработени проекти за финансово образование и предприемачески умения.

По отношение на потребностите от обучение на децата и младежите в системата за закрила и младежите, напускащи грижа, всички странипартньори класифицират потребностите в две възрастови групи – деца до 14 години и млади възрастни над 15-годишна възраст – и определят потребностите според тези групи.

Всички са съгласни, че работата по финансовата грамотност трябва да започне от много малка възраст, на възраст между 3 и 7 години, чрез игри или например чрез малки покупки.

За деца до 14-годишна възраст партньорските държави определят като основни нужди да придобият основни знания и умения за разбиране на смисъла на парите, за работа с пари и за разбиране на дневните разходи и финанси. Също така в този ранен етап трябва да се възпитат ценности и тяхното отношение към парите.

За млади хора на възраст 15 и повече години е важно да научат какво им е необходимо за техния независим живот. Това започва с разбирането на техните права и задължения, с умението да се планира бъдещето, с изясняване на техните очаквания и как те планират да ги постигнат. Те също така трябва да разберат как да се адаптират към различните среди, с които могат да се сблъскат в ежедневието си, а също и къде могат да получат подкрепа и съвети. Това е, когато предприемаческите умения станат по-важни, за да подкрепят споменатите по-горе, но също така и да се научат да планират и стартират собствен проект или дори малък бизнес.

Потребностите от обучение на ПРДМ, идентифицирани в странитепартньори, също са доста сходни. На първо място, във всички страни ПРДМ трябва да придобият повече теоретични познания по гореспоменатите теми. За да предават знания на децата и младежите в системата за грижа, но и за своя личен и професионален живот, те трябва да имат основни познания по финансови и предприемачески въпроси.

На второ място, в повечето от страните партньори има също така необходимост да работят с ПРДМ за собствените си нагласи към парите, тъй като много от тях имат собствени финансови проблеми или дори са натрупали дългове и невинаги имат правилно отношение към парите.

До известна степен е необходимо също така да се повиши информираността сред ПРДМ за значението на интегрирането на финансовото образование и предприемачеството в ежедневната им работа с деца и младежи в системата за грижи. Те трябва да осъзнаят ролята си на наставници, но също така и като пример за младите хора.

ПРДМ трябва да научат методологични подходи и инструменти как да предават знанията на децата и младежите в грижи, като се започне от индивидуалните потребности и интереси на младите хора. Това включва също учене за идентифициране на външни възможности и подкрепа, които могат да бъдат полезни за ПРДМ и младите хора и да научат откъде да получат повече информация.

 1.  Принос към вида на обучението

  4.1 Франция

  Обучението трябва да включва практически методи, при които участниците трябва да създадат проект по време на обучението, например. Те също биха оценили колективен метод на учене, който да улесни взаимодействието между участниците, тъй като би дал възможността да слушат идеите на съучениците и да ги избистрят съвместно. Предпочитано е обучението “лице в лице”, последвано от електронно обучение, което дава достъп до съдържанието на обучението. Що се отнася до организацията на обучението, един или два дни обучение на място се счита за максимално време, въпреки че не е посочено дали това се отнася за цялото обучение или за една тренировъчна сесия.

  4.2 Австрия

  Модулите / темите на обучението трябва да съдържат следното:

 • · Повишаване на осведомеността на ПРДМза значението на финансовата грамотност и предприемачеството в ежедневната работа с деца и младежи и такива в системата на социална закрила.

 • · Обучение, свързано с съдържанието по различни теми, определени като нужди на ПРДМи деца и младежи в системата за грижа.

 • · Научаване на местата за получаване на подробна информация, познания за съществуващите консултантски услуги и обществени органи, към които младите хора или самите те могат да се обърнат.

 • · Методи за прилагане на знанията за финансовата грамотност и предприемачеството в ежедневната работа с деца и младежи в областта на грижите и напускащи грижа.

 • · Конкретни методи за справяне с последици като например задължения на деца и младежи.

  Методите на обучение трябва да включват обучение чрез игра или групови занимания. Курсовете могат да бъдат смесица от онлайн курсове или модули. Онлайн модулите или домашните упражнения трябва да включват обратна информация и да бъдат контролирани от обучителя (обучителите). При проектирането на онлайн модулите трябва да се има предвид, че специалистите в социалната област често нямат опит в онлайн курсовете.

  Що се отнася до сроковете за обучение, едно от предложенията е да се организира за по-дълъг период, за да се увеличи значимостта на обучението – напр. един или два семестъра с кратки учебни единици (например по 3 часа всяка) в интервал от една или две седмици и “домашна работа” (практически упражнения за ежедневната работа с деца и младежи всистемата за социална закрила) между отделните единици. Друго предложение бе да се организират входни срещи / семинари (3-4 часа) по различни теми за финансовото образование на срещите на екипа. Социалните педагози биха очаквали от работодателя да поеме разходите за обучението.

  В австрийския контекст е от съществено значение да се знаят различията между отделните провинции (Bundesländer) по отношение на законодателството и регламентите. Ето защо може да е важно адаптирането на обучението, разработено от консорциума на проекта, не само в австрийския контекст, но и по отношение на съдържанието, към федералните държави.

   

  4.3 Германия

  Модулите за обучение трябва да включват следното съдържание:

 • · Самоусъвършенстване на участниците в обучението относно собственото им отношение към парите;

 • · Базисни нагласи и основна информация за финансовите и предприемачески умения;

 • · Познаване на планиране и администриране на бюджета, управление на договорите, система за кандидатстване;

 • Управление на кредити, начини за спестяване и знания за подкрепата, предоставяна от правителствените институции;

 • · Познаване на правното основание на правата и задълженията (например познаване на разходните методи и видовете разходи в институциите за грижа и т.н.)

 • Методология, дидактически насоки и съответни концепции за работа по различни теми с деца и младежи в грижата и младежите, напускащи грижи

  Методът на обучение трябва да бъде комбинация от въвеждане на различни теми и учене по определен метод. Като възможен метод за практическо учене чрез дейност, участниците предложиха да се поеме отговорност за бюджета на групата например.

  Предложеното обучение ще предостави нов фокус върху начините за предаване на финансова грамотност и предприемачески умения на децата и младежите в системата за закрила и младежите, напускащи грижа. Тъй като досега липсва този фокус в допълнителните възможности за обучение, като например в магистърската програма, ще е необходимо дългосрочно усъвършенстване на обучението със сертифициране в съответствие с обхванатото съдържание.

  Обучението трябва да бъде предимно на място. По-скоро то трябва да бъде организирано като непрекъснат процес или както вече беше споменато като дългосрочно усъвършенствано обучение. ПРДМ трябва да участват в обучението по време на работното си време, т.е. разходите трябва да бъдат покрити от работодателя като по-нататъшно обучение на служителите.

  4.4 България

  Българските участници не дадоха конкретни предложения относно дизайна на обучението. Според тях, обучението трябва да покрива нуждите, идентифицирани за ПРДМ и младите възрастни. Съдържанието трябва да бъде представено по практичен начин и с практически съвети как да се обучават децата за тях. Що се отнася до методите на обучение, българските участници биха предпочели интерактивни обучителни методи.

  4.5 Полша

  От методическа гледна точка наставническият метод е ключовият инструмент, който позволява на ПРДМда работят най-ефективно. Затова е важно те да използват собствения си опит и да са наясно, че имат ценни познания за финансите и предприемачеството, които да предадат. Училището не винаги е в състояние да направи това и когато това става, то е само частично. Основата за по-задълбочено сътрудничество с млад човек в тази област е отговорът на един от следните въпроси: Откъде да получите пари? Как да се свържат двата края ?; Как да избегнем дълга? В светлината на целите на проекта CYCLES, изглежда важно да се определи какво трябва да е в състояние да направят ПРДМ сами и какво трябва да знаят, за да могат да намери съюзници (например бизнес доброволци) или да покаже на младия човек допълнителни решения.

  За успеха на обучението също така ще бъде важно да се повиши осведомеността относно важността на тези теми не само у отделните хора, но и в управлението на институциите като цяло. При проектирането на обучението трябва да се вземе предвид и културната бариера, т.е. съпротивата и неразбирането на финансовия свят, както и ограниченията във времето.

  Вместо да кани ПРДМ на външни обучения, може да бъде приложен и друг интересен подход, който да приканва експерти да подкрепят ПРДМ в ежедневната им работа с нови методи и дългосрочни действия, позволявайки постепенно преодоляване на методологията и включване в програми за по-напреднали.

 

Още един начин за контакт!

Здравейте, колеги и приятели!

За да преодолеем временно техническо затруднение с познатата ви офис поща, създадохме нов е-мейл адрес на ФИЦЕ България.

Той е fice.bulgaria@gmail.com.

Моля, засега ползвайте само него,ако искате да ни изпратите нещо.

Извинявайте за причиненото неудобство.