Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
На прага на настъпващите летни дни, преди заслужения отдих за всеки от Вас и в отговор на Вашите нужди и възможности за обучение, ние, екипът на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България
НАПОМНЯМЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОЕТО ЩЕ ПРОВЕДЕМ ПРЕЗ М. ЮНИ В ГРАД ОБЗОР И ЗА КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА:
 РАБОТА С РОДИТЕЛИ – с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 15 -17 юни, 2016 г., хотел “Парайзо бийч” гр. ОБЗОР
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
 ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ ЗА М. ЮНИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НАШАТА ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33, ЕТ. 6.
 21 и 22 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 28 и 29 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 30 юни и 01 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
РАБОТА С РОДИТЕЛИ - с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 05 и 06 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви изпратим при запитване от Ваша страна. Очакваме Ви!
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
За членове на ФИЦЕ-България, както и за трима и повече участници от една организация предлагаме отстъпки, за които ще се информирате от поканите за всяко обучение!

Представяне на книги, издадени по проект “Професионално развитие”

На 27.04.2016 г. СПСПД “ФИЦЕ-България” проведе неформална среща по повод представяне на новите ни издания: „Работа по случай“ и „Работа с поведението на детето“; програмата за обучения и други образователни услуги за 2016 г. и новото дружество „Терапевтични общности-България“. Събитието се състоя в обновената обучителна зала на Сдружението.

Двете книги бяха издадени в рамките на проект “Професионално развитие”, финансиран от фондация “Стария бук в България”.

„Работа с поведението на детето“, с автор Звездица Пенева-Ковачева е съставена от 2части: “Част I: Неприемливо поведение при децата и младежите” и “Част II: Инструменти за професионална работа”. Изданието  е обобщение на опита, натрупан в директната работа с деца и младежи в институции, резидентни услуги и училища от екипа на сдружението; тригодишните ни усилия да променим ежедневието на децата и младежите, настанени в Социално-педагогическите интернати в с. Драгоданово, общ. Сливен и с. Варненци, общ. Тутракан по Проект “Нови перспективи” и “Нови перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ; международно изследване, проведено през 2014 година в България, Испания и Австрия,посветено на причините за проявите на повторно насилие сред младежите по Проект “Заедно срещу насилието”, Програма JUST/2011/DAP/AG/3491 на Европейската Комисия, съвместната ни работа с Холандският институт за младежта (NJi) в реализиране на Проект “TRACE-нов поглед към промяната в социалната система – Център за тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование”, финансиран по Програма МАТРА на Кралство Нидерландия.

Автор на книгата  „Работа по случай“ е Дашенка Кралева. Работата по случай в съвременния свят е метод, който ни осигурява задълбочен индивидуален подход към всеки отделен клиент. Само чрез този метод може да се оцени, планира и реализира работата като в центъра е клиента, заедно с неговото обкръжение.

поведениеслучай

След представянето на книгите беше представена новата обучителна програма на Сдружението.

Беше представено и новото дружество “Терапевтични общности – България”, основано с участието на ФИЦЕ-България и австрийската организация  ”Терапевтични общности”.

Идеята за това интернационално сътрудничество е резултат от успешната работа на двете организации в редица международни проекти, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск.

Дейността на “Терапевтични общности – България” е свързана свързана с реализиране на обучения, консултации, анализи, разработване на методи и концепции, както и с предоставяне на иновативни социални услуги за деца.

 

 

Общо събрание на ФИЦЕ-България

На 07.03.2016 г. се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България (СПСПД “ФИЦЕ – България”) от 15.30 часа в Заседателната зала на Сдружението с адрес: гр. София, ул.”6-ти септември” № 33, ет. 6, свикано на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението.

Събранието протече съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на отчетните доклади за 2014 и 2015 г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
4. Разглеждане кандидатура и избор на нов член на УС на Сдружението;
5. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
6. Разни.

По първа точка от дневния ред бе дадена думата на г-жа Дашенка Кралева – председател на СПСПД “ФИЦЕ-България”, която представи отчетните технически и финансови доклади за 2014 и 2015 г. на “Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България” за периода ноември 2014 г. до януари /до момента/. Докладите бяха приети единодушно.

По втора точка от дневния ред, г-жа Ивет Иванова, в качеството си на Председател на КС, обобщи информацията от Доклада на Контролния съвет, вече предоставен на участниците в писмен вид. Докладът на КС бе гласуван и приет единодушно от всички участници в общото събрание.

По трета точка от дневния ред, г-жа Дашенка Кралева съобщи на присъстващите, че на редовно заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е разгледана и приета молбата на “Терапевтични общности Австрия” да стане юридически член на СПСПД ФИЦЕ – България.
Предложението за промяна на броя на членовете на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е свързана с идеята за съвместна работа с “Терапевтични общности Австрия” в областта на предоставяне на социални услуги.

Г-жа Кралева обясни, че дейността на ”Терапевтични общности Австрия” се осъществява в екип от социални работници, психолози, психотерапевти, експерти в областта на правата на децата и тяхната закрила, логопеди и др. Тя подчерта, че “Терапевтични общности – Австрия” имат изградена мрежова структура с представителства в няколко страни. Като допълнение на това г-жа Звездица Ковачева разясни, че идеята е да бъде създадено ново дружество между ФИЦЕ – България и “Терапевтични общности – Австрия”, регистрирано по Търговския закон, което да работи за разкриване на социална услуга и в България. Беше изказано мнение, че подобен проект ще донесе ноу-хау и по-голяма сигурност за работата на организацията.
Г-жа Звездица Ковачева добави, че такива услуги в България липсват към момента. Тя постави акцент на иновативната методиката, по която се работи в тези структури.

След изслушване на мнението на всички присъстващи, Председателят на събранието – г-н Александър Миланов предложи да се премине към гласуване по т. 3 от Дневния ред на Общото Събрание – за увеличаване на броя на членовете на УС. Всички гласуваха единодушно УС да бъде съставен от четирима членове.

По четвърта точка от дневния ред, от името на УС на ФИЦЕ – България, г-жа Дашенка Кралева предложи г-н Херман Радлер, Председател на ”Терапевтични общности Австрия”, за четвърти член на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ – България. На присъстващите беше предоставена за разглеждане и обсъждане неговата автобиография. Предложението бе прието единодушно.

По пета точка от дневния ред, след дебатите по т. 3 и т. 4 и изслушване на мнението на присъстващите членове, г-жа Кралева разясни същността на промените в Устава на Сдружението.  Предложените промени в Устава на Сдружението бяха приети единодушно.

След изчерпването на въпросите в дневния ред на Събранието, присъстващите преминаха към неформални дискусии.

12804539_10153643118689735_1597469391_n

Предстоящи обучения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
В отговор на заявени от Ваша страна конкретни теми, насочени към професионално развитие, представяме на Вашето внимание следните обучения през м. МАРТ и АПРИЛ за професионалисти, които са част от обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ:
 
-22 и 23 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
-29-30 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели.
-12 и 13 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи с деца и младежи в учебни заведения, институции, социални услуги, ресурсни центрове, центрове за извънучилищна и извънкласна работа.
-18 и 19 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Обученията ще се проведат в гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. Шести септември 33, ет. 6.
С работната програма и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове(кликнете върху заглавието на всяко от обученията). Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви бъде предоставена при запитване на тел: 0035929501710 или на имейл адрес office@fice-bulgaria.org.
През настоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:
 • Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 
 • Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата!

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ, 2016

Обучение на тема:”РЕМЕЛКА – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения”

ФИЦЕ-България отправя покана за обучение на тема:

“РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  

НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000  ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 23-24 Февруари, 2016 г.

     РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

     Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

     Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца и родители.

Краен срок за записване: 20.02.2016 година

За допълнителна информация и записване:

office@fice-bulgaria.org;  office@trace-edu.bg ; тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11 

За контакти:

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България, моб. тел.: 0878 808740

Звездица Ковачева, Управител ОЦ ТРЕЙС ЕООД, моб. тел.: 0878 808741

Покана за обучение – февруари 2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

 

Вашето доверие и партньорство през изминалата година ни задължава да продължаваме да бъдем актуални и да отговаряме на Вашите професионални потребности от обучения и развитие.

Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ стратира с две обучения за професионалисти в образователната и социалната сфера, които представяме на Вашето внимание:

 

1. РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

2. РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

 

Обученията ще се проведат на 01.02.-03.02.2016 г. в ПАРК И СПА ХОТЕЛ „ЕКЗОТИК“, с. Марково, Пловдив, м. Исака №44

С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация.

При невъзможност за заплащане на цялата сума в посочения срок, поради началото на финансовата година, може да се направи индивидуална договорка на посочените в офертите телефони за авансово плащане и заплащане на остатъка от сумата след провеждане на обучението.

През предстоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:

 •  Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 •  Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата

 

Надяваме се, че 2016 г. ще бъде успешна и очаквана година за всички нас, която да ни донесе здраве, късмет и лично щастие!

С уважение,

Дашенка Кралева,

Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ България

Весели празници!

Уважаеми колеги, скъпи приятели на ФИЦЕ-идеята,

Нека празничните дни бъдат изпълнени с много топлота, хармония и обич!

Пожелаваме Ви здраве, сила и вдъхновение и през Новата година, за да продължим нашето дело – да помагаме на уязвимите деца в България!

Дашенка Кралева и Екип

Disk New Year Compositions-2

ФИЦЕ България проведе обучения по проект “Отключване на правата на децата”

Picture1
Picture3
СПСПД ФИЦЕ-България проведе три обучения по проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на  правата на уязвимите деца“, финансиран от Програма “Основни права и гражданство” на Европейския съюз. Обученията се проведоха в три града – Русе, Кърджали и София. В тях взеха участие професионалисти , работещи с деца в досег с правосъдната система, специалисти, работещи с деца в резидентни услуги или под някаква форма на задържане.
Целта на обученията беше да повиши знанията на професионалистите за правата на децата, детското развитие и да повиши уменията им за щадяща комуникация, съобразена с възрастта, нуждите и ситуацията на детето. Участниците бяха запознати с Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на децата.
Голяма част от участниците споделиха положителни впечатления от обученията и от използваните методи, които бяха предимно практически насочени.
12233560_10153415931654735_1419273129_n
Untitled222

Проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца”

Picture1
Picture3
Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

За децата и младежите, съдебните решения по семейни дела и други производства  могат да имат значително, дългосрочно влияние върху тяхното благосъстояние, развитие и бъдеща реализация. Международните стандарти и националните закони в повечето европейски държави признават правото на децата и младежите да изразяват своето мнение, както и техните желания и чувства да бъдат отразени във всички решения, които ги засягат. Въпреки това, на практика реализирането на тези права е далеч от това, което се изисква в следствие отчасти на липсата на добра подготовка от страна на професионалистите за осъществяване на ефективна комуникация с децата. От огромно значение е професионалистите да развият по-добри умения как да се помогнe на детето да участва пълноправно във вземането на решения, които го засягат. Център за закрила на правата на децата “КОРАМ” работи за промяна в законите  за гарантиране на осъществяването на правата на децата при семейни и други съдебни производства във Великобритания и в чужбина повече от 25 години.  В тази връзка, на КОРАМ беше предоставена безвъзмездна финансова помощ от Фонда на ЕС за гражданство и основни права за двугодишен проект. В рамките на проекта ще бъде направено проучване и ще бъде развита обучителна програма за развитие на умения за общуване, щадящо детето и информиране относно правата на децата на практиците, работещи в съдебната система, услугите от резидентен тип и превантивните услуги. Проектът “Отключване на правата на децата:  Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца включва организации от 10 европейски страни, включително и Великобритания. Ще работим с КОРАМ Войс, Чешкия хелзинкски комитет, Университета в Корк, Фондация “Децата на Словакия”, Естонски център за човешки права, Европейски ромски център(Унгария), Фондация “L’Albero della Vita”(Италия), Организация “Ничии деца”(Полша), “Социални и образователни дейности” (Гърция) и Сдружение “Семейство, дете и младеж”(Унгария). През тези 2 години партньорите ще проучат и развият обучителна програма за развиване на умения за комуникация съобразена с възрастта на детето, щадяща и включваща практически методи за работа базиращи се на правата на децата за практици и професионалисти работещи с деца, които са част от съдебен процес, в резидентна грижа или под някаква форма на задържане. Ще проведем въвеждащи обучения в две фази и преглед на обученията с над 920 професионалисти от десетте страни. Обучителните модули ще бъдат разработени от мултидисциплинарен екип от ключови експерти, включително и групи деца и младежи от десетте страни.  След приключването на проекта ще се постигне устойчивост чрез създаването на всеобхватна обучителна система, включително обучения лице в лице, онлайн обучителни материали и онлайн платформа за споделяне на знания между специалистите. Тази иновативна обучителна система и материалите свързани с нея ще бъдат приложими във всички държави-членки на ЕС. Ще бъде създаден наръчник за застъпничество и разпространение, за да се определи как обученията ще бъдат интегрирани в съществуващите сектори на образование и системите за регистрация и акредитация в ЕС. Информация за  Център за закрила на правата на децата “КОРАМ” Център “КОРАМ” работи във Великобритания и в света, за да насърчава, защитава  и прилага правата на детето и да подпомага правителствата, международните организации и неправителствените организации в прилагането на Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация  срещу жените. Отделът за международни политики и програми на организацията „КОРАМ” постига големи успехи, работи с УНИЦЕФ, Агенцията на ООН за жените и други международни междуправителствени организации в над 30 страни през последните 16 години. Центърът е специализиран в провеждането на ситуационен анализ, проучване и оценяване на правата на децата и въпросите свързани с неравенството между половете, за да осъществи информирано плануване, стратегическо развитие и за да подпомага правителствата и НПО в прилагането на Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Това се случва чрез обучения, развиване на национални системи за мониторинг, съвместна работа и докладване пред комисиите на ООН, както и работа с правителствата за реформи в политиките, правото и практиките, плануване и бюджетиране. Центърът има и базов опит в изграждането на практически програми за прилагането на правата на децата и жените, включително и в изграждането на национална мрежа от услуги за момичета, жертви на трафик и експлоатация, развиване на услуги за закрила на правата на детето, правна помощ за жени и деца и превантивни програми за деца в конфликт със закона.  Информация за българския партньор по проекта Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България” Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Мисията на ФИЦЕ-България е да работи активно за подобряване качеството на живота на децата на България чрез: защита правата на децата в България и повишаване качеството на грижата за децата в риск. ФИЦЕ Интернационал е международна мрежа, обединяваща над 30 страни цял свят. Те са обединени в общата си кауза – да работят за подобряване на ситуацията за децата  в риск. ФИЦЕ-България реализира своята дейност чрез осъществяване на обучения на персонала на специализирани институции за деца, социални услуги, ДСП, МКБППМН, социални работници на територията на ДАБ и др.; чрез реализиране на различни проекти, свързани с подобряване условията на живот и начина на работа с децата, настанени в СПИ и ВУИ; както й чрез провеждане на конференции и др. събития за разпространяване на положителен опит в сферата на грижата за деца. Във връзка с по-горе представения проект, ФИЦЕ-България е организатор и изпълнител на  въвеждащи обучения, свързани с реализиране на правата на децата в досег с правосъдната система.

Untitled11111111111111111

Международна конференция “Връщане към детството – добри практики за работа с непридружени деца бежанци” и федеративен съвет на ФИЦЕ Интернационал

На 14 и 15 октомври в София се проведе международна конференция “Връщане към детството – добри практики за работа с непридружени деца бежанци”, организирана от ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-България в партньорство със Студентски дипломатически клуб към СУ “Св. Климент Охридски”.

Първият ден от конференцията се състоя в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”. Приветствени думи към гостите отправиха Дашенка Кралева –  президент на ФИЦЕ Интернационал и председател на УС на ФИЦЕ България, Ева Жечева – председател на ДАЗД, Васил Върбанов – заместник-председател на ДАБ при МС, Емилия Братанова – сътрудник по интеграцията във ВКБООН, Милена Харизанова – директор “Закрила на детето” в УНИЦЕФ България и Елиана Иванова – председател на Студентски дипломатически клуб. Беше прочетен  поздравителен адрес от името на Ивайло Калфин – министър на труда и социалната политика.

Програмата на събитието продължи с презентация от Ролф Видмер – бивш директор на Международната социална служба в Швейцария(до 30 юни 2015), в която той представи положението на непридружените деца бежанци в света, основните им проблеми, перспективите за тяхното бъдеще и какви условия и подкрепа трябва да им предоставят приемащите държави.

DSC02987 - сайт

Катерина Симеонова, технически асистент на ФИЦЕ Интернационал представи проучване, проведено сред държавите-членки на международната организация относно услугите, които се предоставят на децата бежанци в тези държави.

Вицепрезидентът на ФИЦЕ Интернационал, проф. Емануел Групър, представи резултатите от Втората световна кръгла маса относно убежището и алтернативите на задържане на ВКБООН в Торонто, Канада между 20-22 април 2015. В нея са взели участие 53 експерти, представители на правителства и на неправителствения сектор от 23 държави.

DSC03023-сайт

 Албена Игнатова, главен експерт в дирекция Социална дейност и адаптация в ДАБ представи актуалната ситуация на децата бежанци в България, а Кристина Гологанова, независим експерт, представи Мониторингов доклад за 2014 г. относно условията на приемане и социалната защита, предоставяна на непридружените деца бежанци в България.

Вторият ден от конференцията продължи в Бест Уестърн Експо Хотел София.

Вашко Малта от Европейската агенция за основни права представи новоиздадения Наръчник за настойничество над деца, лишени от родителска грижа. Той може да бъде изтеглен напълно безплатно от сайта на Агенцията, а от скоро той е преведен и на български език.

DSC03041-сайт

След неговата презентация програмата продължи с работа по групи в различни панели, представящи добри практики или ситуацията на децата бежанци  в различни държави.

Ръководители на панели бяха: Звездица Ковачева, ФИЦЕ-България – Мобилна социална услуга за непридружени деца бежанци в България; Щефан Бауер, Терапевтични общности – Австрия/ФИЦЕ Австрия – Терапевтична работа с травмирани деца бежанци; Тин Ферщехен, НИДОС/ ФИЦЕ-Нидерландия – Нидерландската  система на убежище, настойничество и услугите за непридружени деца бежанци.Настойничество на непридружени деца бежанци; Йозеф Кох, IGFH/ ФИЦЕ-Германия – Представяне на общото състояние на непридружените деца бежанци в Германия; Херман Радлер – Оценяване в резидентните услуги за деца – Институт за подкрепа на деца и младежи, Майнц; Карол Кели - Ситуацията на непридружените деца бежанци в  САЩ; Зени Тумбадуу - Проект за създаване на защитени паркове за непридружени деца бежанци в Замбия; Горан Стаменкович,  директор на дом за непридружени деца в Сърбия – Работа с настанените деца в центъра в Ниш; Емилия Братанова,  ВКБООН – “Здрави и невредими –Препоръки за определяне на най-добрия интерес на непридружените деца бежанци”; Еммануел Групър, ФИЦЕ-Израел – Работа с деца бежанци в резидентна услуга в Израел.

В конференцията взеха участие над 30 експерти от ФИЦЕ Интернационал и 40 български експерти, служители в министерства и държавни агенции, представители на неправителствения сектор. Голям беше и интересът от страна на студентите към темата и тяхното ентусиазирано участие и в процеса на организация, и по време на самата конференция. Някои от тях се включиха в нея като доброволци-преводачи в различните панели. ФИЦЕ-България изказва огромната си благодарност към партньорите от Студентски дипломатически клуб. Надяваме се, че участието в нашето събитие им е било полезно!

Участниците в конференцията изразиха съгласие по няколко основни препоръки за  приемането и социалната защита, която да се предоставя на непридружените деца бежанци. Те бяха изведени в обща Декларация от конференцията, която ще бъде преведена и качена на сайта на ФИЦЕ-България.

След приключването на конференцията започна Федеративният съвет на ФИЦЕ Интернационал. Това е събитие, което се провежда два пъти в годината в различни национални секции на организацията. Обсъжданията, които бяха част от Федеративния съвет, продължиха и на 16 октомври. Представителите на националните секции представиха накратко дейността на организациите си за периода от предишния Федеративен съвет(Белград, май 2015) до момента. Бяха представени новите кандидатури за членство от различни организации, които първоначално ще бъдат приети за асоциирани членове на организацията, а на следващото Общо събрание могат да бъдат приети за пълноправни членове на ФИЦЕ Интернационал.

Друга важна тема, която се обсъди беше напредъка в организирането на следващия конгрес на ФИЦЕ Интернационал – ”Заедно за по-добър свят за децата, младежите и техните семейства”, който ще се проведе от  22 до 25 август 2016 г. Това ще бъде  33-ти Конгрес на ФИЦЕ и втора Световна конференция на Международната мрежа за грижа за деца и младежи(CYC).  Всички, които изявяват желание да участват могат да се регистрират на страницата на събитието – http://www.betterworld2016.org/index.php/en/

Нашите колеги от ФИЦЕ Интернационал успяха да се потопят в българската култура и атмосферата на София. Те имаха възможността да се насладят на традиционна българска музика, танци и ястия. На 17 октомври те научиха интересни факти от българската история и разгледаха забележителностите на столицата ни в туристическа обиколка с екскурзовод, любезно предоставена от нашите партньори от ОП “Туризъм” при Столична Община.

12179269_10153375441389735_1121951917_n