Покана за Общо събрание на ФИЦЕ-България

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България свиква Общо Събрание на Сдружението и отправя настоящата покана към членовете му.

Общото събрание ще се проведе на 12 Юли 2022 година от 16.00 часа в Обучителната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Гладстон 50 Б, партер, вход от ул. Ангел Кънчев и се свиква на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 132/ 8.04.2022 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

1. Обсъждане на състоянието на членството в сдружението. Прием и прекратяване на членство.
2. Приемане на финансовите и отчетни доклади за дейността на сдружението за 2019, 2020 и 2021 г.
3. Приемане на отчета на Контролния съвет за 2019, 2020 и 2021 г.
4. Продължаване на мандата на Управителния съвет.
5. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.
6. Промяна на устава и приемане на нов устав.
6. Други

Моля, за Вашето потвърждение до 11 юли 2022 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org, или на мобилен телефон: 0888903470.

С уважение,
Дашенка Кралева

Председател на УС
на СПСПД ФИЦЕ – България

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

От 5 януари 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“:
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.
Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и работа със семействата и близките.
Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
Бързо записване: https://forms.gle/uj3tEftFPPtXnLraA
За контакти и записвания:
Д-р Дашенка Кралева – 0888 90 34 70
Катерина Иванова – 0889 89 08 75
office@fice-bulgaria.org

Дистанционен курс за част от професия

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 1 октомври.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 1 октомври.

 

За контакт: Дашенка Кралева, office@fice-bulgaria.org, 0888 90 34 70
Бързо записване: https://forms.gle/2ShbSrpSTY191URd6

Приключи проект “Социално включване без граници”

Приключи изпълнението на проект “Социално включване без граници”, осъществен в партньорство с испанската фондация “KOINE AEQUALITAS” и с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕК.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфичните цели включваха:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Петима обучители на възрастни, избрани измежду членовете на ФИЦЕ-България участваха в мобилност в Пмплона, Испания. Те взеха участие в структуриран курс по темите:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

Освен чисто теоретичната част, обучението включваше и множество посещения в различни социални услуги за хора в риск от социално изключване в Испания.

    

Участниците имаха възможността да са част и от богата културна програма, организирана от парньорската организация.

 

Безплатен уебинар за представяне на проектите на ФИЦЕ-България

ФИЦЕ-България ви кани на безплатен уебинар, на който ще ви представим два проекта, които сдружението осъществи с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”.
В рамките на проект “Социално включване без граници” петима български обучители на възрастни осъществиха учебно посещение в Памплона, Испания от 9 до 15 май. Те взеха участие в два курса по темите:
➡️“Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
➡️“Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.
В рамките на проект “Quality4Care” бе осъществен 5-дневен онлайн курс за обучители по темата “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” от 19 до 23 април. В този проект ФИЦЕ-България си партнира с “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.
Ще ви разкажем малко повече за това какво научиха нашите обучители на възрастни благодарение на възможностите, предоставени от Програма Еразъм+.
Програма:
1. Представяне на проект “Социално включване без граници”. – Катерина Иванова, координатор на проекта.
2. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
3. Представяне на проект “Quality4Care” – Катерина Иванова, координатор на проекта.
4. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
5. Предстоящи дейности на ФИЦЕ-България.
Уебинарът ще се осъществи в платформата Зуум, но ще бъде излъчван на живо във Фейсбук групата на ФИЦЕ-България.

Приключи изпълнението на проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България осъществи проект “Quality4Care” в периода 1 юни 2020 – 31 май 2021.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфичните цели включваха:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Основната дейност в проекта беше обучителния курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.  Поради усложнената обстановка във връзка с COVID-19 партньорите не успяха да проведат курса на място в Майнц, Германия, както беше предвидено първоначално.

Структурирания курс се проведе в платформата Zoom в периода 19 – 23 април 2021 г.

В рамките на първия обучителен ден бяха представени системите за социално подпомагане в двете държави и значимостта на темата за качеството в тях. Основен обучител беше Тимо Херман, експерт в областта на качеството на социалните услуги. Други експерти от партньорската организация също взеха участие в следващите обучителни дни.

 

 

В следващите дни бяха представени темите: образованието на социалните работници и педагозите в двете държави и в каква степен темата за качеството е застъпена в учебните планове в двете държави; възможностите за учене през целия живот за социални работници и педагози в областта на качеството на социалните услуги; оценяването на качеството – как да бъде представено насоцианите работници и педагозите по подходящ начин; инструменти и модели за оценяване и развитие на качеството на социалните услуги, разработени от “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH”;електронната документация в социалните услуги – как се използва и как да бъде представена на социалните работници и педагозите по подходящ начин; подготовка на обучение и обучителна програма по тематаза оценяването на качеството на социалните услуги. Експертите оф ФИЦЕ-България представиха модела за оценяване на качеството на социалните услуги, разработен од Д-р Дашенка Кралева – “Качество за права”.

 

Всеки обучителен ден започваше с кратка сесия за споделяне на впечатленията от предишния ден и завършваше с кратка сесия за оценкана изминалия обучителен ден.

След края на обучението двамата обучители проведоха поредица от работни срещи, в рамките на които заедно разработиха нова обучителна програма, която ФИЦЕ-България скоро ще започне да предлага на заинтересованите професионалисти от социалната сфера в България –  “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.

След края на проекта, резултатите от ученето за участниците се реализират в:

 • повишени знания по темата за качеството на социалните услуги;
 • повишени знания и разбиране относно ефективността и ефикасността на социалните услуги;
 • подобрени възможности за измерване на ефективността и ефикасността по определени индикатори;
 • усъвършенствани компетентности за разработване на програма за управление на качеството в социалните услуги;
 • разширено разбиране на практиките за осигуряване на качеството на социалните услуги в приемащата държава;
 • знания за добрите практики, разработени от приемащата организация и възможност за прилагането им;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • усъвършенстване на чуждоезиковите умения и практика;
 • подобрени умения за активно сътрудничество и обмен на знания с колеги от други държави;
 • повишена професионална мотивация и удовлетвореност в обучението на възрастни.

За двете партньорски организации резултатите от ученето се реализират в:

 • повишен капацитет за работа в сферата на обучението за възрастни и активно сътрудничество с партньори от други държави;
 • усъвършенствани подходи за обучение на възрастни чрез осигуряване на по-иновативни и привлекателни програми, съобразени с потребностите и очакванията;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организациите; готовност за интегриране на добри практики и нови методи в текущата дейност;
 • професионално развитие на персонала във връзка с индивидуалните потребности и цели на организациите.

Двете организации продължават да работят заедно и занапред и обмислят възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Курсове за професионална квалификация

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 17 май.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен начална дата 1 юни.

Стартира обучителния курс по проект “Quality4Care”

Стартира обучителен курс по проект “Quality4Care”. Във връзка с актуалната пандемична обстановка, партньорите взеха решение да проведат курса изцяло онлайн, поради задължителната 5-дневна карантина, която се налага на пристигащите в Германия от България (5 дни е и предвидената продължителност на обучителния курс).

Курсът  “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” се предоставя от партньорската организация “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.

В първия обучителен ден бяха представени системите за социално подпомагане в двете държави и значимостта на темата за качеството в тях.

Основен водещ на курса е Тимо Херман, експерт в областта на качеството на социалните услуги.

Предстоят още много интересни дискусии с участието на различни експерти от партньорската организация!

Обучителния курс по проект “Quality4Care” ще се проведе онлайн

Във връзка с актуалната пандемична обстановка в България и цяла Европа, ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH са изправени пред трудно решение във връзка с изпълнението на проект “Quality4Care”. За съжаление е невъзможно предвиденият обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” да бъде проведен на място в Майнц, Германия. За пристигащите в Германия от България е в сила 5-дневна карантина (точно 5 дни е и продължителността на предвидения курс). Ето защо, в търсене на най-добро решение за осъществяването на проекта, партньорите ще осъществят курса изцяло онлайн от 19 до 23 април. 

Проект “Quality4Care”, се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 1, “Образование за възрастни”.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.