Обучение “Педагогика на травмата”

Обучение “Педагогика на травмата”

26 -27 октомври 2016, София

111

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различно емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенциина различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст – са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:
HermannПсихотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Създател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.
Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).
Президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия,вице-президент на ФИЦЕ-Европа.
През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени:
Ранна регистрация – до 10 октомври- 155 лв. на участник
Късна регистрация – от 11 of 19 октомври- 220 лв.
Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 155 лв. на участник
* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник
** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

1Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно професионално развитие. Качествената супервизия предпазва от професионалното прегаряне и повишава мотивацията за работа.

Нашите експерти – супервизори могат да Ви подкрепят в: обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение; справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега; взаимоотношения с външни институции или нормативни затруднения в конкретен случай; подобряване на екипните взаимоотношения и функциониране.

СУПЕРВИЗОРИ:

Дашенка Кралева:

2Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Притежава специфичен опит в социалната работа в институции и услуги-резидентен тип.

Има опит в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в услуги от резидентен тип; клиенти на услуги в общността; супервизии за ръководители, свързани с управление на персонала и съвместната работа с институциите, както и въпроси, свързани с качеството на социалните услуги; фасилитиране на Конференции по случай и Семейно-групови конференции. Докторант към Софийски университет.

Татяна Кючукова:

3Психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства.

Има специфичен опит в работа с кандидат-осиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития.

Преподавател в Художествената академия, гр. София.

Симеон Тодоров:

4Клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в мобилна социална работа, психо-социални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Специализирал е в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития, деца в социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие.

Цени:*

Условия: В зависимост от мястото на провеждане на супервизиите, цената може да варира, за което ще Ви направим конкретна и индивидуална оферта. За всяка супервизия се съставя протокол, съответстващ на изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

* цената се формирана при условие, че на ден се провеждат минимум 5 супервизии.

** За заявки: office@fice-bulgaria.org; тел: 02/9501710, 0878808742. Лице за контакт: Рени Дойчева

 

Покана за обучение: “ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Покана за обучение:

“ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

19-20 септември, обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ

66Професионалистите, работещи в различен контекст на грижа и подкрепа за деца и младежи прилагат метода Работа по случай, изготвяйки оценка на случая и индивидуален план за работа. Много често, те намират този тип работа за формална и несъществена. В този смисъл, неразбирането й утежнява процеса на оценяване и планиране и го прави труден. Какви са основните етапи на процеса? Как да сведем процеса на оценяване и планиране до ежедневието на децата и конкретните работни задачи на екипа?

  Ние ще ви дадем практически насоки, относно това как се разписва един план за индивидуална работа и как се формулират целите и дейностите в него? Ще поставим акцент и върху участие на децата и техните семействата в процеса на планиране и какво на практика е работата в мрежа като координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Очакваме да направим за Вас по-добро разбирането, че оценяването и планирането на работата по случай не затруднява, а   напротив, улеснява работното ни ежедневие и го прави структурирано, и резултатно.   Очакваме да допринесем за Вашите по-добри умения и компетенции да оценявате случая и да  планирате индивидуалната работа, така че да се подобри ситуацията на детето и/или неговото семейство.

 

ОБУЧИТЕЛИ:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Звездица Пенева-Ковачева:

Магистър по социална работа с деца и семейства и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители, организация и документация в социалната услуга.

 

Цени:*

 • Ранна регистрация – до 02 септември – 170 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 3 септември до 13 септември – 200 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 170 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация  – 160 лв. на участник.

* Цената включва: комплект материали на хартиен носител, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение:
“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”
8-9 септември, София

55

РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

 

Как да насочим и поведем децата в този процес на учене, особено тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа?

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения.

Обучител:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Един от авторите на адаптирания модел за България на методиката РЕМЕЛКА. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Цени:*

 • Ранна регистрация – до 19 август – 220 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 2о август до 02 септември – 250 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 200 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация (с включен 1 комплект Ремелка) – 180 лв. на участник,

 

* Цената включва: материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 3000 страници, формат А4; софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи; учебни видеофилми “Социални умения”, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Покана за семинар: “ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

tg

“ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

World unity

 

Доброто изкуство възпроизвежда дилеми. В хода на семинара ще се  идентифицират дилеми в областта на правата на децата и управлението на качеството на социалните услуги и ще се рефлектира върху тях с помощта на фото-изкуството. 

Цел на семинара:

Целта на семинара е да развие капацитета на участниците за използване на иновативни начини за подобряване на качеството и управлението на социалните услуги. Методът, който ще бъде представен ФОТО-АРТ се базира на мисленето и комуникацията. След представянето на Модел за оценяване на качеството на социални услуги за деца от резидентен тип, ще се създаде фото-изкуство по темата за управление на качеството и правата на децата. Ще се използва възможността на изкуството за дискусия и рефлексия по темата с цел учене от различните гледни точки.

Гост-водещ: Проф. Гордън Митчел

Преподавател в Хамбургския университет, Факултет по образование

Доц. д-р Росица Симеонова, преподавател в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дашенка Кралева – обучител и супервизор към Терапевтични общности-България и ФИЦЕ-България, докторант в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 • Ранна регистрация – до 15 август – 80 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 15 до 25 август – 100 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 75 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и кафе-паузи

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 

Обучение “Педагогика на сексуалността” с обучител Херман Радлер

Педагогика на сексуалността и

психодрама

20 – 21 юли, София

AAEAAQAAAAAAAAN5AAAAJGQ5MGU1MTU5LWU3NDctNDAwNy05ZmYwLTFhZDZkN2EzNjliNA

Обучител:
Херман Радлер е сертифициран психотерапевт от Австрия. Той има богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод.
Херман е основател на “Терапевтични общности”- Австрия и работи с деца в риск, и в Австрия, и в чужбина.  Той е ръководител и на други организации, работещи с деца, особено в сферата на грижата за деца и младежи, резидентни и терапевтични услуги, както и собствена частна практика във Виена, Австрия. Той е новатор в употребата на психодрамата в сферата на социалната педагогика и в работата с деца, настанени в резидентни услуги в Австрия и Кения, а скоро и в Египет. Той е президент на националната секция на ФИЦЕ Интернационал в Австрия.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена, благодарение на което поддържа контакт с много млади хора, които насочва и консултира. Мисията му в живота е свързана с подпомагането на хора в нужда и тяхното здравословно личностно израстване.
Въведение в психодрамата
Психодрамата има широко приложение. Тя се дефинира като метод на диалог чрез размяна на ролите, който се използва като активна техника за проучване и трансформиране в междуличностните отношения. Това означава, че психодрамата може да бъде използвана на личностово ниво, за индивидуална и групова терапия – двойки, семейства и по-големи групи. Във всички тези ситуации психодрамата като метод може да бъде използвана с цел да се увеличи или промени емоционалната комуникация.
Цели на обучението:
Обучението поставя фокус върху юношеството, което се счита както за част от детството, така и за обособен от него период. То е конструирано от различни дискурси, представителства и очаквания, което внушава потребността от рефлексия на изследователите за специфичното място на тийнейджърите.  (Raby, 2007, p. 40). Сексуалното образование не се свежда единствено до информиране, позволение или забрана. То е насочено към едни от най- интимните аспекти от живота – любов, уязвимост, сила, приятелство, агресия. Сексуалното образование е вплетено в усилията на младежа да конструира собствения Аз, да намери любов извън семейството, да опознае промененото си тяло. Накратко това са различни взаимодействия, които можем да кажем, че са свързани с израстването. (Gilbert, 2007, p. 49).
Сексуалното образование през по-голямата част от съществуването си се бори с призраците, породени от сблъсъка между социалната теория и културните смислови конструкти, опитвайки се едновременно с това да игнорира факта, че произхожда и от двете. Сексуалното образование представлява пресечна точка на етични, политически, правни, морални и културни норми. Всяка от тези категории формира, съдържа и се противопоставя на сексуалната педагогика. Сексуалната педагогика е поле, което подлежи на изследване. То обгръща нашата човечност и се противопоставя на същите културни категории – раса, пол, класа, власт, които участват в конструирането на социалната реалност. В повечето случаи, учебните планове по сексуално образование се разработват без да се взема предвид влиянието, което тези категории оказват върху начина, по който мислим  за сексуалността, тялото ни и взаимоотношенията ни с другите.
Несъмнено обучаването на деца в темата за сексуалността е предизвикателство, дори и за родители, които учат собствените си деца.
Как да научим децата, които не живеят в семействата си по произход, а живеят в резидентни услуги, домове и институции?
Как да предадем това знание на децата с увреждания?
Какво казват правата на детето по отношение на сексуалността?
Как да обучаваме по въпросите на сексуалността по принцип?
Това са основните въпроси, на които бихме искали да отговорим в рамките на този семинар, използвайки техниките на психодрамата. Заедно ще създадем “учебна зона”, която ще ни даде задълбочен поглед върху проблема.
Всеки участник, преминал обучението, ще получи сертификат.
ЦЕНИ:
 • Ранна регистрация - до 1 юли - 155 лв. на участник
 • Късна регистрация - от 2 до 15 юли - 220 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 155 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник

** Записване - С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Честит ден на детето!

Childrens-day

Скъпи колеги,

На 1 юни – Международния ден на детето – нека всички помислим в какво се състои важността на този празник.

На първо място, това е празник на радостта, която всяко дете трябва да изпитва през всеки ден от годината.

На второ място, това е празник, в който е скрито обещанието, че всички деца притежават равни права.

Това е ден, в който не бива да забравяме, че всяко дете има правото да живее в семейна среда и да расте в безопасност.

Ние като възрастни носим отговорността правата на децата да бъдат гарантирани. Наша мисия е да направим света по-добро място в което да живеят и да им осигурим условия да растат щастливи и да развиват своите способности.

От името на екипа на ФИЦЕ-България поздравявам децата и им пожелавам правото им на щастливо детство да не бъде нарушавано от никого и нищо!

Честит празник на всички деца, семействата им и професионалистите, които ги подкрепят! 

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България

1 юни 2016 г.

Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
На прага на настъпващите летни дни, преди заслужения отдих за всеки от Вас и в отговор на Вашите нужди и възможности за обучение, ние, екипът на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България
НАПОМНЯМЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОЕТО ЩЕ ПРОВЕДЕМ ПРЕЗ М. ЮНИ В ГРАД ОБЗОР И ЗА КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА:
 РАБОТА С РОДИТЕЛИ – с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 15 -17 юни, 2016 г., хотел “Парайзо бийч” гр. ОБЗОР
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
 ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ ЗА М. ЮНИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НАШАТА ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33, ЕТ. 6.
 21 и 22 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 28 и 29 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 30 юни и 01 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
РАБОТА С РОДИТЕЛИ - с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 05 и 06 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви изпратим при запитване от Ваша страна. Очакваме Ви!
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
За членове на ФИЦЕ-България, както и за трима и повече участници от една организация предлагаме отстъпки, за които ще се информирате от поканите за всяко обучение!

Представяне на книги, издадени по проект “Професионално развитие”

На 27.04.2016 г. СПСПД “ФИЦЕ-България” проведе неформална среща по повод представяне на новите ни издания: „Работа по случай“ и „Работа с поведението на детето“; програмата за обучения и други образователни услуги за 2016 г. и новото дружество „Терапевтични общности-България“. Събитието се състоя в обновената обучителна зала на Сдружението.

Двете книги бяха издадени в рамките на проект “Професионално развитие”, финансиран от фондация “Стария бук в България”.

„Работа с поведението на детето“, с автор Звездица Пенева-Ковачева е съставена от 2части: “Част I: Неприемливо поведение при децата и младежите” и “Част II: Инструменти за професионална работа”. Изданието  е обобщение на опита, натрупан в директната работа с деца и младежи в институции, резидентни услуги и училища от екипа на сдружението; тригодишните ни усилия да променим ежедневието на децата и младежите, настанени в Социално-педагогическите интернати в с. Драгоданово, общ. Сливен и с. Варненци, общ. Тутракан по Проект “Нови перспективи” и “Нови перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ; международно изследване, проведено през 2014 година в България, Испания и Австрия,посветено на причините за проявите на повторно насилие сред младежите по Проект “Заедно срещу насилието”, Програма JUST/2011/DAP/AG/3491 на Европейската Комисия, съвместната ни работа с Холандският институт за младежта (NJi) в реализиране на Проект “TRACE-нов поглед към промяната в социалната система – Център за тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование”, финансиран по Програма МАТРА на Кралство Нидерландия.

Автор на книгата  „Работа по случай“ е Дашенка Кралева. Работата по случай в съвременния свят е метод, който ни осигурява задълбочен индивидуален подход към всеки отделен клиент. Само чрез този метод може да се оцени, планира и реализира работата като в центъра е клиента, заедно с неговото обкръжение.

поведениеслучай

След представянето на книгите беше представена новата обучителна програма на Сдружението.

Беше представено и новото дружество “Терапевтични общности – България”, основано с участието на ФИЦЕ-България и австрийската организация  ”Терапевтични общности”.

Идеята за това интернационално сътрудничество е резултат от успешната работа на двете организации в редица международни проекти, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск.

Дейността на “Терапевтични общности – България” е свързана свързана с реализиране на обучения, консултации, анализи, разработване на методи и концепции, както и с предоставяне на иновативни социални услуги за деца.

 

 

Общо събрание на ФИЦЕ-България

На 07.03.2016 г. се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България (СПСПД “ФИЦЕ – България”) от 15.30 часа в Заседателната зала на Сдружението с адрес: гр. София, ул.”6-ти септември” № 33, ет. 6, свикано на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението.

Събранието протече съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на отчетните доклади за 2014 и 2015 г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
4. Разглеждане кандидатура и избор на нов член на УС на Сдружението;
5. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
6. Разни.

По първа точка от дневния ред бе дадена думата на г-жа Дашенка Кралева – председател на СПСПД “ФИЦЕ-България”, която представи отчетните технически и финансови доклади за 2014 и 2015 г. на “Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България” за периода ноември 2014 г. до януари /до момента/. Докладите бяха приети единодушно.

По втора точка от дневния ред, г-жа Ивет Иванова, в качеството си на Председател на КС, обобщи информацията от Доклада на Контролния съвет, вече предоставен на участниците в писмен вид. Докладът на КС бе гласуван и приет единодушно от всички участници в общото събрание.

По трета точка от дневния ред, г-жа Дашенка Кралева съобщи на присъстващите, че на редовно заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е разгледана и приета молбата на “Терапевтични общности Австрия” да стане юридически член на СПСПД ФИЦЕ – България.
Предложението за промяна на броя на членовете на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е свързана с идеята за съвместна работа с “Терапевтични общности Австрия” в областта на предоставяне на социални услуги.

Г-жа Кралева обясни, че дейността на ”Терапевтични общности Австрия” се осъществява в екип от социални работници, психолози, психотерапевти, експерти в областта на правата на децата и тяхната закрила, логопеди и др. Тя подчерта, че “Терапевтични общности – Австрия” имат изградена мрежова структура с представителства в няколко страни. Като допълнение на това г-жа Звездица Ковачева разясни, че идеята е да бъде създадено ново дружество между ФИЦЕ – България и “Терапевтични общности – Австрия”, регистрирано по Търговския закон, което да работи за разкриване на социална услуга и в България. Беше изказано мнение, че подобен проект ще донесе ноу-хау и по-голяма сигурност за работата на организацията.
Г-жа Звездица Ковачева добави, че такива услуги в България липсват към момента. Тя постави акцент на иновативната методиката, по която се работи в тези структури.

След изслушване на мнението на всички присъстващи, Председателят на събранието – г-н Александър Миланов предложи да се премине към гласуване по т. 3 от Дневния ред на Общото Събрание – за увеличаване на броя на членовете на УС. Всички гласуваха единодушно УС да бъде съставен от четирима членове.

По четвърта точка от дневния ред, от името на УС на ФИЦЕ – България, г-жа Дашенка Кралева предложи г-н Херман Радлер, Председател на ”Терапевтични общности Австрия”, за четвърти член на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ – България. На присъстващите беше предоставена за разглеждане и обсъждане неговата автобиография. Предложението бе прието единодушно.

По пета точка от дневния ред, след дебатите по т. 3 и т. 4 и изслушване на мнението на присъстващите членове, г-жа Кралева разясни същността на промените в Устава на Сдружението.  Предложените промени в Устава на Сдружението бяха приети единодушно.

След изчерпването на въпросите в дневния ред на Събранието, присъстващите преминаха към неформални дискусии.

12804539_10153643118689735_1597469391_n