КАРИЕРИ

thr;jhutijigerz

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България изпълнява проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и контакт със закона“, финансиран от Фондация Велукс чрез Национална мрежа за децата. Основна цел на проекта е изграждане на центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели и услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона.

В рамките на проекта Сдружението ще управлява

Център за правата на децата в гр. Враца

Във връзка с реализацията на проекта търсим професионалист - социален работник, педагог или психолог:

Изисквания за земане на длъжността:
• Висше образование по една от специалностите ”Психология”, „Социални дейности”, „Социална педагогика“ или „Педагогика“;
• Опит в директната работата с деца и семейства - минимум една година;
• Познаване и опит във или със системата за закрила на детето;
• Отлична комуникативност, умения за работа в екип;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивация за прилагане на иновативни подходи.

Организацията предлага :
• Срочен трудов договор с шестмесечен изпитателен срок;
• Работа в отдаден и динамичен екип;
• Обучения и супервизия;

При проявен интерес от Ваша страна, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка и мотивационно писмо до 5 април 2017г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.