Проект “Имаш право да живееш без насилие“

imagesVBBREBQ2

От 1 февруари 2018 г. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект “Имаш право да живееш без насилие” на територията на община Враца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българският фонд на жените и е с продължителност шест месеца – от м. февруари до м. юли 2018 г.

 Проект “Имаш право да живееш без насилие” ще осигури предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез реализирането на дейности за информиране, консултиране и насочване. В края на м. март 2018 г. ще бъде проведено двудневно обучение на широк кръг професионалисти за повишаване на чувствителността към проблема насилие, като се предвижда да се изгради мрежа за навременна реакция и предприемане на междуинституционални действия при случаи на насилие спрямо жени и девойки.

  Реализирането на проекта ще даде възможност за нуждаещите се жени и момичета да излезнат от ситуацията на насилие в своето ежедневие – да получат друга гледна точка към проблема, да усетят безрезервна подкрепа от професионалисти и информация за правата, които имат чрез предоставяне на безплатни психологически и юридически консултации за преодоляване на зависимостта и овластяване за предприемане на мерки спрямо извършителя на насилие. В проекта се предвижда и изграждане на мрежа от професионалисти за предприемане на адекватни действия при случаи на насилие и насочване към подходящи услуги в общността.