Проект “Равни възможности за децата във Враца”

IWC_Logo

В средата на месец март 2018г. между “Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб-София”и ФИЦЕ-България се подписа договор за изпълнение на проект “Равни възможности за децата във Враца” за срок от девет месеца. Основна цел на проекта е да въведе иновативната методология РЕМЕЛКА в ежедневната работа на децата в процеса на включващото образование на деца със специални образователни потребности (СОП)и обучителни затрудненияв училищата и детските градини в община Враца.Друга основна цел на проекта е подкрепа на процеса на включващо образование на деца със СОП и да повиши техните умения в областта на социалната компетентност- комуникация и справяне с числа и мерни единици.