ЗА НАС

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности.

ФИЦЕ-България подкрепя професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на живот на децата в България.

ФИЦЕ-България е членска организацията, в която доброволно членуват над 100 юридически и физически лица – домове за деца, неправителствени организации, социални работници, студенти, преподаватели, общини, ресурсни центрове, училища.

ФИЦЕ-България е активна организация – търси, адаптира и създава методики за работа с деца и семейства; организира и провежда обучения, супервизира и консултира професионалисти.

ФИЦЕ-България провежда изследвания и анализи за програмиране на социални услуги, на случаи на потребителите на социални услуги, на нуждите от обучение и др.

ФИЦЕ-България лобира за промени в законодателството за повишаване благосъстоянието на децата в България. Член е на Национален съвет за закрила на детето, Междуведомствена работна група за разработване на правила, процедури и алгоритъм за преместване на децата от ДДМУИ в новите услуги, както и за промяна на методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ, Национална мрежа за децата, Мрежа от граждански организации, работещи по процеса на деинституционализация в България.

ФИЦЕ-България създава и подкрепя партньорски проекти между български и чуждестранни организации, работещи с деца и семейства в риск, както и проекти на членовете на организацията.