АНАЛИЗИ

  1. Анализ на нуждите” като инструмент за програмно планиране. В процеса на реализиране на анализа ще се търсят отговори на въпросите за това Какви нужди са незадоволени?, На кого са тези нужди? По какъв начин не са задоволени? Какъв е капацитетът на съществуващите услуги и до колко адекватно са комбинирани те? Колко са членовете на групата – брой и социално –демографски характеристики? До колко съществува координация между различните услуги? Клиентът ще получи доклад с резултатите от анализа, които ще послужи за разработване на цялостен стратегически план – стратегия за развитие на социални услуги, стратегия за закрила на детето и др., според заявката.
  2. “Анализ на заинтересованите страни” Анализ на заинтересованите страни е анализ, който има за цел да идентифицира ключовите заинтересовани страни и техните конкретни интереси. Често тази техника се прилага, за да се консолидират целите и да се определят някои рискове. Клиентът ще получи доклад с анализа, изводи и препоръки по отношение на методите, които трябва да използва за въвличане на заинтересованите страни.
  3. “Анализ на нуждите от обучение на персонала” Оценка на нуждите на организацията от гледна точка на клиенти, техните нужди, цели на организацията, подходи и методи на работа и необходимите умения и оценка на знанията и уменията на персонала в момента. Съпоставка на двете оценки и извеждане на обучителните нужди съобразно потребностите на организацията. Тази услуга би могла да бъде последвана от предложение за обучение по съответните проблеми. Клиентът  ще получи доклад с изводи , препоръки и консултация при необходимост.
  4. “Оценка на ефективността на съществуващите услуги” като част от анализа или самостоятелно за планиране на нови услуги или усъвършенстване на съществуващите. Оценката ще прецени доколко съществуващите услуги отговарят на потребностите по отношение на релевантност, ефективност, ефикасност, устойчивост. Клиентът ще получи доклад с анализ, изводи и препоръки, както и при нужда консултация.
  5. Експертна оценка на случаите на потребителите на социални услуги”: анализ на актуалната ситуация на потребителите на конкретна социална услуга в няколко области – условия на живот, семейство, социално поведение, здраве, образование, трудова реализация. Анализът е на база защитни и рискови фактори в тези области и актуализиране на нуждите на клиентите. На базата на анализа може да се планира оптимизиране на съществуващи услуги, насочване на клиентите към подходящи такива.