ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗПИТЕЛНО-КОРЕКЦИОННА ЕКСПЕДИЦИЯ

Същност на Програмата: Придобиване на умения за ефективно общуване и позитивно поведение в условия на приключенческа възпитателна експедиция чрез разнообразни дейности, свързани със спорт, туризъм, изкуство и екология. Изграждане на умения за оцеляване, базирани на сътрудничество и взаимодействие.

Целите  на Програмата се определят от нуждите на целевата група в следните насоки:

1. Корекция на девиантно и деликвентно поведение чрез ориентация на позитив през откриване на силните страни на основата на приниципа на сътрудничеството, доверието и поощрението; придобиване на умения за асертивно поведение с връстници и възрастни; психологическа и социална адаптация; изграждане на умения за ефективно общуване; изграждане на умения за взимане на собствено решение за бъдещо поведение.

2. Изграждане на  позитивни социални умения за работа в екип/група; за разрешаване на конфликти; за водене на дискусии; повишаване на социалното функциониране.

3. Развиване на индивидуални творчески способности; на уменията за планиране на дейности през свободното време; на уменията за подобряване на естетиката на  средата; екологично възпитание.

4. Извеждане на препъръки за планиране на индивидуалната работа  с децата, които да бъдат включени в плановете им за социално-педагогическа работа; даване на посока за бъдещи полезни сфери на реализация и трупане на опит с цел затвърждаване на реализираните корекции в общуването и поведението, постигнати по време на Програмата.

Методика базира се върху ефективна методическа система за работа с деца, настанени в резидентни услуги или институции  “Живот в малка група” и нов поглед за работа с деца, наречен Резилианс.