ОРГАНИЗАЦИЯ И ФАСИЛИТИРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ

Конференцията по случай представляват обща среща на представители на различни институции, свързани с работата по случай на дете и семейство – клиенти на системата за закрила на детето. КС се провеждат по предварително подготвен сценарий: ,представя се случая на детето, споделят се гледните точки на професионалистите, представя се предварително проучената гледна точка на детето и семейството. “Сглобява се” възможно най-цялостната картина за живота на детето и семейството, с техните възможности и дефицити, а след това се избират ресурси, върху които да се надгражда и работи. Търси се краткосрочната и дългосрочната перспектива за развитието на детето като участниците предлагат решения и всеки от тях писмено заявява своето съгласие и ангажимент да реализира определена част от взетото решение. КС се ръководи от супервизори, които се грижат за спазването на сценария и стимулирането за намиране на най-доброто решение в интерес на детето, предложено от самите заседаващи професионалисти. КС са ефективен и полезен метод в работата по подготовката за извеждане на деца от институции или резидентни услуги чрез  намиране на решение за тяхното бъдеще. Минималната продължителност на една КС е два часа.