КОНСУЛТАЦИИ

1.  Консултиране на процесите на разработване и предлагане на социални услуги за деца в риск и техните семейства – при дефинирани нужди от социални услуги консултиране и фасилитиране на избор на подходи, разработване на дизайн на услугата, включващ методика, клиенти, персонал и неговите компетенции, организационна структура, разработване на система за оценка на качеството на услугата, мониторинг на прилагането (може да включва и супервизия и консултиране на работата по случай) и оценка на качеството.

2. Консултиране в практиката (Training in the job) –  процес на подкрепа на работещите в директната работа по осъществяване на работа по оценка на случай, планиране, индивидуална и групова работа. Консултантът и консултираният са в директна връзка, целта на която е консултираният да бъде подкрепен във вземането на решения и реализирането им, да повиши уменията си за работа с клиентите директно в процеса на изпълнение на конкретни задачи. Консултирането допълва обучителния процес в посока индивидуална подкрепа и повишаване на компетентност. Консултациите могат да бъдат индивидуални или групови, като груповата консултация може да е за група не повече от 5 човека.