СУПЕРВИЗИЯ

 

ЕКСПЕРТИ НА ФИЦЕБЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯТ СУПЕРВИЗИИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩНОСТТА: ЦНСТ, ЦНСТДМ, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДУ и др.

Кратко описание.

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на професионалното развитие, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите. Супервизиите могат да бъдат индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега, взаимоотношения с външни институции по случай, нормативни затруднения в конкретен случай), групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и функциониране).

Всички услуги в общността са задължени по стандарт да предоставят на своите служители минимум една групова супервизия на месец и периодични индивидуални супервизии по случай.

В СПСПД ФИЦЕ България и Терапевтични общности ООД работят експерти супервизори, които са квалифицирани психолози и социални педагози с дългогодишен опит  и практика в различни социални услуги , вкл. за деца с  увреждания, деца в конфликт със закона и с тежки поведенчески прояви. Ние ще предложим конкретни специалисти според вида на заявката и конкретните случаи или теми за обсъждане. Екипът супервизори има следната експертиза:

Дашенка Кралева социален педагог, обучител по социална работа и управление на случай. Има специфичен  опит в социалната работа, свързан с консултиране на случаи на деца, преживели травма. Автор на специфични обучителни методики за работа с деца с обучителни затруднения. Оценител на качеството на социални услуги у нас и в Австрия. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; супервизиране на ръководството и организацията на социалната услуга, документация на услугата, срещи по планиране, конференции по случай, семейногрупови конференции, интервизии по случай. Работила 8 г. като Ръководител на резидентна услуга.

Татяна Кючукова – психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства. Има специфичен опит в работа с кандидатосиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, децажертви на насилие и преживели травматични събития.

Симеон Тодоров – клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен  опит  в  мобилна социална работа, психосоциални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирал в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания и грижата за тях, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, децажертви на насилие и преживели травматични събития, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие  в планиране на случая.

Милена Маринова – психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в супервизирането на случаи на деца, преживели насилие. С дългогодишен опит в работата със семейства и деца в риск.

Весела Алексиева – социален работник, практикувала работа с деца и жени, преживели насилие и техните семейства.

Продължителност на индивидуалната супервизионна сесия – 60 минути.

Продължителност на груповата /екипна супервизионна сесия – 90 минути.

За всяка проведена супервизия се изготвя подробен протокол, който се предоставя на  ръководителя на социалната услуга.

ФИЦЕБългария предлага супервизии на услуги: ЦОП, ЦНСТ, ЦСРИ, Преходно жилище и др. в общините Варна, Етрополе, Своге, Правец, Роман, Ардино и др.

ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА И ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ!

ФИЦЕБългария предлага специална отстъпка за участие в обучения за организаци, които са сключили договор за супервизии.

За получаване на оферта използвайте емейл: office@fice-bulgaria.org;

Тел.: 02 950 17 10; моб. тел.: 0878808741, 0888903470

 

.