Обучение в процеса на работа

Процес на подкрепа на работещите в директната работа по осъществяване на работа по оценка на случай, планиране, индивидуална и групова работа. Консултантът и консултираният са в директна връзка, целта на която е консултираният да бъде подкрепен във вземането на решения и реализирането им, да повиши уменията си за работа с клиентите директно в процеса на изпълнение на конкретни задачи.