Предизвикателно поведение

Същност и прояви на предизвикателно поведение. Бихейвиористичен подход за въздействие върху поведението. Стратегии за справяне с предизвикателно поведение. Роля на средата и личностните особености на индивида. Причини за възникване на предизвикателното поведение; наблюдение и оценка на поведението; техники за промяна на поведението и утвърждаване на позитивни поведенчески модели.