Работа с родители на деца, ползващи резидентни услуги

Структурата и взаимоотношенията в семейството; често срещани проблеми, които водят до настаняване на деца в институция; принципи на работа със семейство. Модел за въвлеченост на семейството. Обучението е практически насочено към овладяване на техники за осъществяване на контакт с родител, за провеждане на разговор, за активно слушане, за създаване на работни отношения със семейството. Участниците ще овладеят знания и практически умения за работа със семейства на деца, ползващи резидентни услуги, за създаване, запазване и развитие на контакта родител – социален работник и възстановяване на връзката родител – дете.

Модулът включва специфични подходи за работа с родители  на деца с увреждания.