ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 

 

 

 

 

 

tg

Picture3

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

 

ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ

 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

burntmatch

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно професионално развитие. Качествената супервизия предпазва от професионалното прегаряне и повишава мотивацията за работа.

Нашите експерти – супервизори могат да Ви подкрепят в: обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение; справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега; взаимоотношения с външни институции или нормативни затруднения в конкретен случай; подобряване на екипните взаимоотношения и функциониране.

СУПЕРВИЗОРИ:

Дашенка Кралева:

2

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Притежава специфичен опит в социалната работа в институции и услуги-резидентен тип.

Има опит в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в услуги от резидентен тип; клиенти на услуги в общността; супервизии за ръководители, свързани с управление на персонала и съвместната работа с институциите, както и въпроси, свързани с качеството на социалните услуги; фасилитиране на Конференции по случай и Семейно-групови конференции. Докторант към Софийски университет.

Татяна Кючукова:

3Психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства.

Има специфичен опит в работа с кандидат-осиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития.

Преподавател в Художествената академия, гр. София.

Симеон Тодоров:

4Клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в мобилна социална работа, психо-социални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Специализирал е в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития, деца в социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие.

 

Цени:*

Условия: В зависимост от мястото на провеждане на супервизиите, цената може да варира, за което ще Ви направим конкретна и индивидуална оферта. За всяка супервизия се съставя протокол, съответстващ на изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

* цената се формирана при условие, че на ден се провеждат минимум 5 супервизии.

 

** За заявки: office@fice-bulgaria.org; Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745; тел: 02/9501710