Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”

Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, провеждан от ФИЦЕ-България по проект “U.P.G.R.A.D.E”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, се изпълнява от ФИЦЕ-България в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта от началото на месец март 2018 г. се провежда специализиран курс по английски език “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, целящ да подобри езиковите компетентности на осемте участници в мобилностите по проекта. Курсът е съставен от специализирана литература, с помощта на която участниците едновременно повишават своите граматически и лексикални познания по английски език и придобиват знания и умения за боравене със специализирана терминология от сферата на социалната работа с деца и семейства.  Това от една страна ще спомогне за гарантиране високи резултати от ученето по време на мобилностите, но и ще  допринесе за развиване на техните лични знания, умения и компетентности.

Двете мобилности ще се проведат съответно от 24 до 30 юни и от 25 август до 1 септември във Виена, Австрия. Целта на мобилностите е участие в 2 структурирани курса: “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” и “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми”, всеки от които с продължителност от 5 дни. Работният език по време на курсовете ще бъде английският.

За улеснение на участниците в рамките на проекта беше разработен терминологичен речник, съдържащ основни понятия, свързани с тематиката на структурираните курсове. Речникът би могъл да бъде в полза и на други професионалисти, работещи с деца и семейства и тъй като е разработен с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+”, може да бъде свален и разпространяван безплатно:

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск