“Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

 

ФИЦЕ-България започва изпълнението на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и ще се осъществява в рамките на осем месеца – от м. май до м. декември 2019 г.

 

Информация за проекта:

Проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман” ще допринесе за повишаване на квалификацията на учителите чрез обучение за прилагане на иновативната методика за работа с деца с обучителни затруднения РЕМЕЛКА и включва следните дейности:

– провеждане на двудневно обучение за 26 професионалисти от училищата, детските градини и социалните услуги в община Ихтиман за прилагане на методиката РЕМЕЛКА при работа с деца със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Участниците ще получат сертификати, с които след представяне в РУО могат да получат по 1 кредит.

– прилагане на методиката РЕМЕЛКА в 13 училища/детски градини/социални услуги – от провеждане на обучението за прилагането на методиката до м. декември 2019 г.;

– провеждане на супервизии на обучените специалисти;

 

– организиране и провеждане на кръгла маса по теми, свързани с проблемите на интегрираното образование и представянето на добри практики.

 

Какво представлява накратко методиката:

 

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия и адаптирана от български екип.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката да стане по лесен и забавен за децата начин.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическото смятане, необходимо за справяне с ежедневието. РЕМЕЛКА съчетава играта със смятането и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по

един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диагностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с пари, съставяне на бюджет, пазаруване, сравняване по големина, стойност и цена на стоки и предмети., банкови операции, както и изграждане на понятията за време и познаване на часовника, мащаб и ориентиране по пътна карта.

РЕМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища, както и работещите в социални услуги да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца от предучилищна възраст до завършване на средно образование. В методиката има материал за всеки един ученик. Поради своя ненатрапчив и игрови характер, тя повишава мотивацията на децата да учат.