Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение

“РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

Обучението представи основните етапи на процеса: оценка на случая, извеждане на приоритети, извеждане на цели, планиране на работата, реализиране на плана. Постави се акцент върху участието на децата и семействата в процеса и работата в мрежа – координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Обучението имаше и практическа насоченост и даде възможност за групова работа, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации и срещи по планиране, изготвяне на оценка и индивидуален план за работа с детето, работа с информацията и документирането на процеса.

В обучението взеха участие представители от различни социални услуги за деца и семейства в риск от столицата и страната.