ОБЯВЛЕНИЕ

jkvhj

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Шести септември 33, ет. 6  се свиква на основание чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 113 / 03.04.2017 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ –  България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

  1. Приемане на отчетен доклад за 2016 г.
  2. Доклад на Контролния съвет.
  3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
  4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
  5. Разни.

Моля, за Вашето потвърждение до 29 май 2016 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org или на тел. 02/950 17 10.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 11,00 часа при същите дневен ред и място на провеждане.

 

С уважение,

Дашенка Кралева

 

Председател на УС

на СПСПД ФИЦЕ – България