Покана за обучение: “ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Покана за обучение:

“ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

19-20 септември, обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ

66Професионалистите, работещи в различен контекст на грижа и подкрепа за деца и младежи прилагат метода Работа по случай, изготвяйки оценка на случая и индивидуален план за работа. Много често, те намират този тип работа за формална и несъществена. В този смисъл, неразбирането й утежнява процеса на оценяване и планиране и го прави труден. Какви са основните етапи на процеса? Как да сведем процеса на оценяване и планиране до ежедневието на децата и конкретните работни задачи на екипа?

  Ние ще ви дадем практически насоки, относно това как се разписва един план за индивидуална работа и как се формулират целите и дейностите в него? Ще поставим акцент и върху участие на децата и техните семействата в процеса на планиране и какво на практика е работата в мрежа като координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Очакваме да направим за Вас по-добро разбирането, че оценяването и планирането на работата по случай не затруднява, а   напротив, улеснява работното ни ежедневие и го прави структурирано, и резултатно.   Очакваме да допринесем за Вашите по-добри умения и компетенции да оценявате случая и да  планирате индивидуалната работа, така че да се подобри ситуацията на детето и/или неговото семейство.

 

ОБУЧИТЕЛИ:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Звездица Пенева-Ковачева:

Магистър по социална работа с деца и семейства и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители, организация и документация в социалната услуга.

 

Цени:*

  • Ранна регистрация – до 02 септември – 170 лв. на участник
  • Късна регистрация – от 3 септември до 13 септември – 200 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 170 лв. на участник
  • Оферта за 3 и повече участници от организация  – 160 лв. на участник.

* Цената включва: комплект материали на хартиен носител, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org