Покана за Общо събрание на ФИЦЕ-България

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България свиква Общо Събрание на Сдружението и отправя настоящата покана към членовете му.

Общото събрание ще се проведе на 12 Юли 2022 година от 16.00 часа в Обучителната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Гладстон 50 Б, партер, вход от ул. Ангел Кънчев и се свиква на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 132/ 8.04.2022 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

1. Обсъждане на състоянието на членството в сдружението. Прием и прекратяване на членство.
2. Приемане на финансовите и отчетни доклади за дейността на сдружението за 2019, 2020 и 2021 г.
3. Приемане на отчета на Контролния съвет за 2019, 2020 и 2021 г.
4. Продължаване на мандата на Управителния съвет.
5. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.
6. Промяна на устава и приемане на нов устав.
6. Други

Моля, за Вашето потвърждение до 11 юли 2022 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org, или на мобилен телефон: 0888903470.

С уважение,
Дашенка Кралева

Председател на УС
на СПСПД ФИЦЕ – България