Посещение на Ira Papagjika в офиса на ФИЦЕ-България

Ira Papagjika, стажант в Уницеф-България и студент в европейската регионална магистърска програма “Демокрация и човешки права”, посети офиса на ФИЦЕ-България и се срещна с Катерина Иванова – координатор на проекти и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал.

Ира работи по магистърската си теза – сравнителен анализ на деинституционализацията в родната ѝ страна Албания и България. Конкретната цел на посещението ѝ беше именно да разбере повече за деинституционализацията в България, изграждането на новите социални услуги за деца в общността и ролята на ФИЦЕ-България и други организации от неправителствения сектор в този процес.

Катерина Иванова представи проект “Детство за всички”, в рамките на който ФИЦЕ-България осъществи обучения и супервизии на персонала на новоразкритите социални услуги за деца в общността.

В дискусията бяха обсъдени приликите и разликите между процесите на деинституционализация  в двете страни. Една от основните прилики е, че и в двете държави институциите за деца са наследство от тоталитарните режими.

В България деинституционализацията се осъществява благодарение на партньорството между правителството и неправителствените организации. В Албания, от друга страна, деинституционализацията все още не е стартирала като процес, официално подкрепен от правителството. Основните усилия се осъществяват от неправителствените и международните организации в страната (Уницеф-Албания). Именно от тях е и основното финансиране за разкриването на нови социални услуги, докато в България това стана основно със средства от фондовете на ЕС.

Пожелаваме на Ира успех в разработването на магистърска теза и занапред в професионален план!