Проведе се информационен уебинар за представяне на обучителна програма “Педагогика на травмата”

Обучителната програма “Педагогика на травмата. Методи и техники за работа с деца, преживели травма” е разработена от група от 8 български експерти-обучители. Тя се базира на опита, знанията и уменията, придобити от тях в рамките на двата обучителни курса, в които те участваха по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за разработване на обучителни ресурси за обучители на възрастни”, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК.

Проектът се осъществява от ФИЦЕ-България в партньорство с Терапевтични общности-Австрия в периода ноември 2017 г. – декември 2018 г.

Адаптирайки опита получен по време на обучителните курсове в Австрия и досегашния опит на ФИЦЕ-България, осемте обучители разработиха обучителна програма, подходяща за нуждите на българските професионалисти, работещи с деца и младежи в различни социални услуги и в образователната сфера. Тя съчетава нужната теоретична основа с много на брой практически упражнения, както и възможността за разглеждане на случаи от работата на участниците с деца, преживели травматичен опит. Обучителната програма изтъква ролята на педагога, работещ по случай на дете, преживяло травма, предлага широк спектър от методи и техники за консултиране на дете преживяло травма, разглежда възможностите за създаване на безопасна и подкрепяща среда за развитието му и информира за различните възможности за подкрепа на професионалистите, работещи по такива случаи.

През 2019 г. екипът на ФИЦЕ-България ще осъществява обучения по новосъздадената обучителна програма. Желаещите могат да следят на уеб-сайта на Сдружението за датите на обученията. При желание от страна на обучаемите и при групи по-големи от 10 участници, бихме могли да изпратим един от нашите висококвалифицирани обучители да проведе обучението на място. Ако проявявате интерес, свържете се с нас по имейл или телефон, за да изготвим оферта.

 

За повече информация за обучителната програма, можете да разгледате презентацията от информационния уебинар.