Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Picture1

jkvhj

Процедура за избор на участници в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация “Терапевтични общности-Австрия”. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” –  с продължителност 5 дни, през юни 2018 г.

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” – с продължителност 5 дни, през август 2018 г.

Процедурата ще бъде двуетапна.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

  • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
  • Практически опит в работата с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
  • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
  • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
  • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
  • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формулярСрок за попълване: 18:00 часа, 17.12.2017 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие във втори етап – интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

След приключването на всички интервюта и оценяването на кандидатите, имената на избраните участници ще бъдат оповестени. С участниците ще бъдат сключени граждански договори. Те ще преминат специализиран курс по английски език в периода февруари – май 2018 г.