Семинар на тема “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Picture1                                                  Picture  Фице

 

На 27  и 28 март в гр. Враца, в Центъра за обществена подкрепа се проведе двудневен семинар на тема  “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Семинарът е организиран по проект “Имаш право да живееш без насилие”, финансиран от Български фонд за жените и изпълняван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Професионалисти от различни институции и организации обмениха опит и дискутираха по проблемите на насилието над жени – нагласите към потърпевшите, ролята на професионалната общност в процеса на реакция и защита, оценка на риска. Участниците обсъдиха специфичните белези на риск за жертвите и семейството, както и начините за идентифициране и реакция. Една от темите беше свързана и със спецификите на работа с  деца, преживели насилие. В края на семинара, участниците споделиха, че е необходимо да се въведе в практиката механизъм за комуникация и взаимодействие между професионалистите от различни институции при работата по случаи на насилие.

На семинара участваха представители на Център за обществена подкрепа, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравен медиатор, Дом за деца, лишени от родителска грижа, звено “Майка и бебе”, както и отдел “Закрила на детето”, отдел “Хора с  увреждания и социални услуги”,  Детска педагогическа стая, Областна дирекция на МВР и Районна прокуратура, Враца.

Участниците се запознаха и с дейностите по проекта –  осигуряване на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез информиране, юридическо и психологическо консултиране и насочване.

Picture2

Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ