Конкурс за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

  • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
  • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
  • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
  • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
  • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
  • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр – Срок за попълване: 18:00 часа, 20.09.2020 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.