COVID-19 задълбочава социалните неравенства и има най-тежки последици върху най-уязвимите в обществото

*Снимка на ibrahim abed от Pixabay

През 2020 г. глобалната пандемия от COVID-19 настъпи и в Европа и остави трайни отпечатъци върху живота на хората. Самата пандемия и мерките за ограничаването ѝ се очаква да имат сериозни последици върху всички граждани на Европейския съюз, но най-вече върху тези, които вече се намират в някаква ситуация на уязвимост.

Сред най-тежките последици на пандемията са:

  1. Хората, които вече живеят в бедност, са най-тежко засегнати от последиците на пандемията, независимо дали са работещи бедни или служители, работещи в несигурни условия на труд, в сивата икономика, с много ниски осигуровки или останали без никакви доходи.
  2. Социалните неравенства се задълбочават – между бедни и богати слоеве в обществото, между различни региони (в града или на село).
  3. Уязвимите групи в обществото са изправени пред ограничен достъп до здравни и социални услуги.
  4. В дългосрочен план, ефектите от пандемията задълбочават не само икономическата ситуация на уязвимите групи, но и здравето и възможностите им за социално включване. Неблюдава се ръст в броя на хора, страдащи от изолация, депресия, но и тези които стават жертва на дискриминация, расизъм, социално изкючване.

Сред най-силно засегнатите групи са: работещите бедни; хората с увреждания; възрастните хора с ниски доходи; хората със здравословни проблеми, особено тези с психически заболявания; децата и младите хора от бедни семейства, особено тези отглеждани от самотни родители; жените, особено тези, живеещи в бедност и жертвите на домашно насилие; етническите малцинства, бежанците и търсещите закрила, хората без документи, бездомните; хора, живеещи в бедни и слаборазвити региони.

В ситуация като тази ролята на социалните работници е по-важна от всякога за осигуряване на подкрепа на уязвимите групи в обществото. Засилва се и нуждата от допълнителни обучения за повишаване на техните професионални квалификации и чувствителността им към хората, намиращи се в трудни житейски ситуации.

ФИЦЕ-България работи в партньорство с  испанската фондация  Koine-Aequalitas в рамките на проект “Социално включване без граници”. В следствие на пандемията с COVID-19, се наложи отлагане на обучението по проекта.

Предстои обучението да се проведе през  месец май 2021 г. по следните теми:

  • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
  • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

В рамките на проекта петима български обучители за възрастни ще имат възможността да задълбочат своите познания относно предоставянето на подкрепа на групите и лицата в обществото, намиращи се в риск от социално изключване. Те ще могат да обменят знания и опит с обучители от партньорската организация, както и да видят на практика как работи испанската социална система.

Източници:

EAPN EU POVERTY WATCH 2020