Oбучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи”

Скъпи колеги, на 9, 10 и 11 май в офиса на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност за деца и младежи”. Обучението е разработено в рамките на проект „CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип“ (за повече информация вижте видеото долу или уеб-сайта на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/)
Обучението съдържа следните модули:
  • Основи на финансовата грамотност в ежедневието.
  • Договори, правни въпроси и финансови помощи: договори, застраховки, обезщетения
  • Планиране на личния бюджет: бюджетни пера: пазаруване, жилище, образование.
  • Въведение в предприемачество. Бизнес модел и бизнес план. Финансиране в предприемачеството.
Обучителните материали са разработени от международен консорциум от организации от Австрия, Франция, Германия, Полша и България.
Обучението е насочено към професионалисти, работещи с деца и младежи в резидентни услуги – социални работници, възпитатели, психолози и т.н. Основната идея е след придобиването на тези знания, професионалистите да действат като ментори по финансова грамотност, подготвяйки младежите за напускане на социалните услуги и самостоятелен живот след това.
Участието е напълно безплатно! За заявки – пишете на office@fice-bulgaria.org се обадете на 0889890875