Приключи проект “Социално включване без граници”

Приключи изпълнението на проект “Социално включване без граници”, осъществен в партньорство с испанската фондация “KOINE AEQUALITAS” и с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕК.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфичните цели включваха:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Петима обучители на възрастни, избрани измежду членовете на ФИЦЕ-България участваха в мобилност в Пмплона, Испания. Те взеха участие в структуриран курс по темите:

  • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
  • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

Освен чисто теоретичната част, обучението включваше и множество посещения в различни социални услуги за хора в риск от социално изключване в Испания.

    

Участниците имаха възможността да са част и от богата културна програма, организирана от парньорската организация.