НОВИНИ

  thr;jhutijigerzФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона. Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България – българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Сдружението работи за повишаването на качеството на грижата за децата в риск в България и защитата на техните права.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

——————————————————————————————————————————-

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОСНОВНИ   ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА”

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант.

ндхУчастниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на обучението ще бъдат представени и обсъдени различни материали и използването им, както и какви условия са необходими, за да приложим на практика арт-терапевтични методи.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по клаузи, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи използващи изкуство.

За повече информация и условия за включване в обучението можете да се свържете с нас  на 02/ 950 17 10 или на e-mail: office@fice-bulgaria.org.