Курс за професионална квалификация трета степен “Социална работа с деца и семейства в риск”

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на  дистанционен курс от 1 май 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

 • 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
  Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсъте дистанционен с продължителност от 1 май до 15 юли 2021 г.

 

Проект “Quality4Care” в условията на пандемията с COVID-19

Във връзка с ръста на броя заразени с COVID-19, партньорите в проект “Quality4Care” търсят възможно най-доброто решение за провеждане на планирания обучителен курс в Майнц, Германия. ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH регулярно провеждат онлайн срещи, в които обсъждат актуалната пандемична обстановка в двете страни и възможностите за пътуване. 

Поради динамичната ситуация и постоянно променящите се условия  и с оглед запазване на здравето и благосъстоянието на двамата участници, партньорите обмислят възможността обучителния курс да бъде проведен изцяло онлайн (при невъзможност за пътуване).

В рамките на проекта двама от обучителите на ФИЦЕ-България –  Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева, експерти по темата за качеството на социалните услуги, ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

COVID-19 задълбочава социалните неравенства и има най-тежки последици върху най-уязвимите в обществото

*Снимка на ibrahim abed от Pixabay

През 2020 г. глобалната пандемия от COVID-19 настъпи и в Европа и остави трайни отпечатъци върху живота на хората. Самата пандемия и мерките за ограничаването ѝ се очаква да имат сериозни последици върху всички граждани на Европейския съюз, но най-вече върху тези, които вече се намират в някаква ситуация на уязвимост.

Сред най-тежките последици на пандемията са:

 1. Хората, които вече живеят в бедност, са най-тежко засегнати от последиците на пандемията, независимо дали са работещи бедни или служители, работещи в несигурни условия на труд, в сивата икономика, с много ниски осигуровки или останали без никакви доходи.
 2. Социалните неравенства се задълбочават – между бедни и богати слоеве в обществото, между различни региони (в града или на село).
 3. Уязвимите групи в обществото са изправени пред ограничен достъп до здравни и социални услуги.
 4. В дългосрочен план, ефектите от пандемията задълбочават не само икономическата ситуация на уязвимите групи, но и здравето и възможностите им за социално включване. Неблюдава се ръст в броя на хора, страдащи от изолация, депресия, но и тези които стават жертва на дискриминация, расизъм, социално изкючване.

Сред най-силно засегнатите групи са: работещите бедни; хората с увреждания; възрастните хора с ниски доходи; хората със здравословни проблеми, особено тези с психически заболявания; децата и младите хора от бедни семейства, особено тези отглеждани от самотни родители; жените, особено тези, живеещи в бедност и жертвите на домашно насилие; етническите малцинства, бежанците и търсещите закрила, хората без документи, бездомните; хора, живеещи в бедни и слаборазвити региони.

В ситуация като тази ролята на социалните работници е по-важна от всякога за осигуряване на подкрепа на уязвимите групи в обществото. Засилва се и нуждата от допълнителни обучения за повишаване на техните професионални квалификации и чувствителността им към хората, намиращи се в трудни житейски ситуации.

ФИЦЕ-България работи в партньорство с  испанската фондация  Koine-Aequalitas в рамките на проект “Социално включване без граници”. В следствие на пандемията с COVID-19, се наложи отлагане на обучението по проекта.

Предстои обучението да се проведе през  месец май 2021 г. по следните теми:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

В рамките на проекта петима български обучители за възрастни ще имат възможността да задълбочат своите познания относно предоставянето на подкрепа на групите и лицата в обществото, намиращи се в риск от социално изключване. Те ще могат да обменят знания и опит с обучители от партньорската организация, както и да видят на практика как работи испанската социална система.

Източници:

EAPN EU POVERTY WATCH 2020

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса от 1 март 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с продължителност от 1 март до 15 май 2021 г.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с продължителност от 1 март до 15 май 2021 г.

Новини относно проект “Quality4Care”

В рамките на проект “Quality4Care” ФИЦЕ-България проведе конкурс и избра двама експерти в областта на качеството на социалните услуги – Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева. Те ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH. В момента двамата участници се обучават в специализиран курс по английски език, с фокус върху подобряване на уменията за свободно общуване на англисйки език и специфична лексика, свързана с темата на курса. Предстои да преминат и междукултурна подготовка.

Общата цел на проект “Quality4Care” е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Програма за обучения на ФИЦЕ-България: януари – април 2021 г.

В изпълнение на своята мисия – по-добър живот за децата на България, експертите на СПСПД ФИЦЕ-България не спират да развиват нови възможности за повишаване на знанията, уменията и професионалните възможности на специалистите, работещи с деца и семейства.

Отправяме поглед към една по-оптимистична година, изпълнена с вълнуващи теми за обучение, нови знания, професионален обмен и възможности за съвместна работа за по-добро бъдеще за децата.

Още днес можете да разгледате и планувате обучения за вас или вашия екип. Разгледайте програмата за обученията на ФИЦЕ-България до месец април 2021 г. тук.

Конкурс за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр – Срок за попълване: 18:00 часа, 20.09.2020 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

Конкурс за избор на участници в мобилност по проект “Quality4Care” – удължен срок

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на двама участници в мобилност по  проект в мобилност по проект “Quality4Care”, №2020-1-BG01-KA104-078553, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК, е удължен

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
 • Специфичен опит в областта на качеството на социалните услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр – Срок за попълване: 18:00 часа, 25.08.2020 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.