Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

6-7 юни 2019 г., обучителна зала на ФИЦЕ-България

РЕМЕЛКА е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.
Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.
Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

МАТЕРИАЛИ
Участниците ще получат:
– тестове и указания за тяхното попълване;
– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;
– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;
– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат А4 – цена 150 лв.
Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
Обучителен пакет
Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.
Участие в обучението: 120 лв. на участник;
При ранна регистрация – до 15 дни преди обучението 100 лв.
Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 150 лв.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, но се нуждаят от минимум един комплект книги Ремелка.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org;
тел.: 02 950 17 10;
За контакти: Катерина Иванова 0878808745

 

“Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

 

ФИЦЕ-България започва изпълнението на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и ще се осъществява в рамките на осем месеца – от м. май до м. декември 2019 г.

 

Информация за проекта:

Проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман” ще допринесе за повишаване на квалификацията на учителите чрез обучение за прилагане на иновативната методика за работа с деца с обучителни затруднения РЕМЕЛКА и включва следните дейности:

– провеждане на двудневно обучение за 26 професионалисти от училищата, детските градини и социалните услуги в община Ихтиман за прилагане на методиката РЕМЕЛКА при работа с деца със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Участниците ще получат сертификати, с които след представяне в РУО могат да получат по 1 кредит.

– прилагане на методиката РЕМЕЛКА в 13 училища/детски градини/социални услуги – от провеждане на обучението за прилагането на методиката до м. декември 2019 г.;

– провеждане на супервизии на обучените специалисти;

 

– организиране и провеждане на кръгла маса по теми, свързани с проблемите на интегрираното образование и представянето на добри практики.

 

Какво представлява накратко методиката:

 

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия и адаптирана от български екип.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката да стане по лесен и забавен за децата начин.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическото смятане, необходимо за справяне с ежедневието. РЕМЕЛКА съчетава играта със смятането и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по

един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диагностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с пари, съставяне на бюджет, пазаруване, сравняване по големина, стойност и цена на стоки и предмети., банкови операции, както и изграждане на понятията за време и познаване на часовника, мащаб и ориентиране по пътна карта.

РЕМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища, както и работещите в социални услуги да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца от предучилищна възраст до завършване на средно образование. В методиката има материал за всеки един ученик. Поради своя ненатрапчив и игрови характер, тя повишава мотивацията на децата да учат.

 

Обучение по финансова грамотност и предприемачество на обучители и професионалисти, работещи с деца и младежи

ФИЦЕ-България проведе обучение за обучители (8 май 2019г.) и обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи (9, 10 и 11 май 2019 г.) по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”.

В обучението за обучители взеха участие петима професионалисти, членове на ФИЦЕ-България и партньорски организации, притежаващи дългогодишен обучителен опит и опит в пряката работа с деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип.

В обучението за професионалисти, работещи с деца взеха участие 18 на брой представители на социални услуги от София и страната.

Обучението по финансова грамотност и предприемачество бе разработено в рамките на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи” от експерти от  партньорски организации в 5 европейски държави (Австрия, Германия, Полша, Франция и България).

То се състои от 4 модула:

 1. Модул 1 – Основи на финансовата грамотност в ежедневието
 2. Модул 2 – Договори, правни въпроси и финансови помощи
 3. Модул 3 –  Планиране на личния бюджет
 4. Модул 4 – Предприемачество

Обучените професионалисти ще могат да използват придобитите знания и умения в ежедневната работа с деца и младежи, настанени в социални услуги, за да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

За повече информация, посетете уеб-сайта на проекта или гледайте промоционалното видео.

Обучение за обучители, 8 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.

 

Oбучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи”

Скъпи колеги, на 9, 10 и 11 май в офиса на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност за деца и младежи”. Обучението е разработено в рамките на проект „CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип“ (за повече информация вижте видеото долу или уеб-сайта на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/)
Обучението съдържа следните модули:
 • Основи на финансовата грамотност в ежедневието.
 • Договори, правни въпроси и финансови помощи: договори, застраховки, обезщетения
 • Планиране на личния бюджет: бюджетни пера: пазаруване, жилище, образование.
 • Въведение в предприемачество. Бизнес модел и бизнес план. Финансиране в предприемачеството.
Обучителните материали са разработени от международен консорциум от организации от Австрия, Франция, Германия, Полша и България.
Обучението е насочено към професионалисти, работещи с деца и младежи в резидентни услуги – социални работници, възпитатели, психолози и т.н. Основната идея е след придобиването на тези знания, професионалистите да действат като ментори по финансова грамотност, подготвяйки младежите за напускане на социалните услуги и самостоятелен живот след това.
Участието е напълно безплатно! За заявки – пишете на office@fice-bulgaria.org се обадете на 0889890875

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни” с водещ Херман Радлер

“Семейни констелации – възможни решения
за подобряване на живота ни ”
24 и 25 април 2019 г., гр. София

Много често проблемите, които срещаме в настоящето са резултат от събития, които са се случили в нашата семейна история. Дълбоката ни свързаност с другите членове на семейството дава голямо отражение върху нашето настояще. За да преодолеем своите проблеми и да градим нашето настояще, освободени от неразбирането на миналото, е важно да участваме в създаването на собствената си семейна констелация, като с помощта на водещия терапевт, намерим мястото си в нея. Методът е доказал своя положителен ефект върху живота на много хора в целия свят. През годините той се е усъвършенствал и е доразвиван, за да бъде усилена неговата терапевтична сила.
В рамките на два дни, в група за собствен опит, виенски терапевт ви предлага да участвате в десет терапевтични сесии.

Констелатор – Херман Радлер:
Психодрама-терапевт, завършил Австрийската академия по психодрама и Университета „Зигмунд Фройд” във Виена. Специализирал психотерапия на трамвата в института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с деца и възрастни с различни житейски проблеми. Използва успешно в практиката си метода на семейните констелации, като му придава собствено разбиране и облик.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Цени: Ранна регистрация – до 5 април – 170 лв. на участник
Късна регистрация – от 5 до 20 април – 200 лв.
Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация – 140 лв. на участник.
Цената включва: участие в седем групови сесии с продължителност по 90 минути и кафе-паузи
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Етапи на креативния процес и богатството на материалите в арт-терапията – кой, кога, как?

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България, ви кани на еднодневен семинар:

Семинар:
Етапи на креативния процес и
богатството на материалите в арт-
терапията – кой, кога, как?

Креативността е нещо много по-голямо от  създаването на творческия продукт. Много е важно да можем  да разбираме и разпознаваме нивата на творческия процес, за да можем да развием познание, което да работи за нас отвъд изкуството и терапевтичния кабинет. Многообразието на материали и пособия е благодат за терапевта и дава възможност за гъвкавост, на каквато само творческите подходи в психотерапията са способни.

Участниците в този семинар ще имат възможност:

 • да се запознаят с етапите на креативния процес в арт-терапевтичната работа;
 • да експериментират с материали и арт-терапевтични техники;
 • да се запознаят чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма на комуникация;
 • да развият познание за смисъла на ползване на материалите в творческия процес.

Семинарът е подходящ за професионалистите, работещи в социалната сфера, които искат да развият нови умения или да обогатят практиката си. Предлагаме ви един алтернативен начин за свързване и изразяване на емоции, който може да приложите след това с клиентите си.

Предназначен е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.

Водещ: Доротея Панова – психолог, арт психотерапевт и фамилен психотерапевт

Дата: 29 март, от 10 до 16ч.

Цена: 80.00лв.

Неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания

Семинар:
„Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“
28 февруари 2019 г., гр. София

 

В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с увреждания и същите бяха настанени в алтернативни социални услуги, възникна един огромен проблем, който съществува и до днес – така нареченото трудно, неприемливо или предизвикателно поведение. Хората, работещи в новите социални услуги – социални работници, трудотерапевти, социални трапевти, детегледачи, както и специалистите от СУ, предоставящи почасови или дневни услуги на тези деца и младежи с увреждания, бяха поставени пред предизвикателството, наречено „трудно поведение“. Част от работещите в тези услуги напуснаха, а друга част са на път да си тръгнат, поради факта, че не знаят как да се справят с това поведение на децата и младежите. В действителност, това поведение не е трудно, не е предизвикателно и не е неприемливо. Това поведение е ответна реакция на индивида в средата , която го заобикаля. То ни предизвиква да реагираме по един или друг начин. И за да бъде реакцията ни адекватна – то трябва да се познава, да се разчита, да се дешифрира, да се намери най-правилният подход за работа с всеки, който го проявява. Защото зад него стоят много други проблеми: затруднена или невъзможна комуникация, душевно страдание, страх и несигурност, непознаване на друг модел на поведение.
Обучението предлага възможност:
– да научим основните характеристики на това поведение;
– да разпознаваме неговите прояви;
– да работим на етапи с деца и лица с предизвикателно поведение;
– да използваме правилни подходи и методи.
С познаване на поведението, което ни предизвиква и с подходящите стратегии за справяне с него, екипите ще бъдат уверени в себе си и способни да се справят в кризисни ситуации, а клиентите на социалните услуги ще снижат тревожността си.
Обучението е предназначено за хора от социалните услуги, директно работещи с деца и лица с увреждания.

Обучител: Маргарита Пармакова – дългогодишен ръководител на един от първите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в България, с огромен практически опит в работата с деца и лица с увреждания, експерт по оценка на качество на социалните услуги.

Цена: За един участник – 95,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 85,00 лв.
Цената включва: пакет обучителни материали, кафе-паузи и издаване на сертификат за участие
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

“Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика”

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика

Този обучителен модул е разработен на базата на съвременните теории и практики на управлението и цели да предостави практически решения на проблемите на съвременните ръководители в областта на социалната работа. Разработените теми се базират на български и чуждестранен опит в управлението, съотнесен към българското законодателство и контекст.

Участниците ще придобият знания за :

 Практически подходи, техники и инструменти за: стратегическо управление, управление на риска, управление на качеството, управление на времето, управление на хора и лидерство;

– Екип и екипна работа, супервизия и подкрепящо обучение, професионално прегаряне;

– Връзка между документацията на социалната услуга и Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца;

Закон за социалните услуги – проект.

 

Обучител – ДАШЕНКА КРАЛЕВА

Магистър по педагогика със специализация “Социални науки”  в Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България.

Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа със семейства, работа по случай, супервизия и интервизия.

Специалист по управление в социалната работа и управление на качеството на социални услуги за деца.

Автор на модел за оценяване на качеството в социални услуги за деца “Качество за права”.

   Цени:*

 • Ранна регистрация – до 10 март – 140 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 11 до 25 март – 160 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 120 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от една и съща организация  – 110 лв. на участник.

* Цената включва: комплект материали на хартиен носител, кафе-паузи, сертификат.  

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 

 

„Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите”

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България,

ви кани на еднодневен семинар:

 „Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите”

Арт-терапията е терапевтичен метод, насърчаващ креативността и себеизразяването. Способства за намаляването на стреса и подпомага преработването на травматични преживявания, осигурявайки различни от вербалните, а именно абстрактни форми на комуникация. Силата на подхода е в това, че осигурява пространство за елементи от несъзнаваното, които не могат да бъдат вербализирани.

Участниците в този семинар ще имат възможност да:

 • Да се свържат с емоциите си по един креативен и лесен начин, избягващ съзнателната цензура.
 • Да експериментират с арт-терапевтични техники.
 • Да се запознаят чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма на комуникация

Семинарът ще се проведе от 10,00 до 16,00 часа на 28 февруари.

За професионалистите, работещи в социалната сфера е изключително важно както да разпознават и работят с трудни емоционални състояния, така и да са в контакт със собствените си преживявания. Предлагаме ви един алтернативен начин за свързване и изразяване на емоции, който може да приложите след това с клиентите си.

Семинарът е предназначен за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.

Водещ: Доротея Панова – фамилен и арт-психотерапевт

Цена: За един участник – 60,00 лв;

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Промоционален видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”

Скъпи колеги и приятели, с огромна радост споделяме с вас промоционалния видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”.

Основната цел на проекта е подобряване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи в социални услуги. По този начин те ще могат да дадат базови знания в тази сфера на децата и младежите, с които работят и съответно да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

За да разберете повече за това какви модули съдържа обучителната програма, разработена по проекта, изгледайте видеото.
То е снабдено със субтитри на български, английски и немски език.