Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение

“РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

Обучението представи основните етапи на процеса: оценка на случая, извеждане на приоритети, извеждане на цели, планиране на работата, реализиране на плана. Постави се акцент върху участието на децата и семействата в процеса и работата в мрежа – координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Обучението имаше и практическа насоченост и даде възможност за групова работа, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации и срещи по планиране, изготвяне на оценка и индивидуален план за работа с детето, работа с информацията и документирането на процеса.

В обучението взеха участие представители от различни социални услуги за деца и семейства в риск от столицата и страната.

ОБЯВЛЕНИЕ

jkvhj

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Шести септември 33, ет. 6  се свиква на основание чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 113 / 03.04.2017 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ -  България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

 1. Приемане на отчетен доклад за 2016 г.
 2. Доклад на Контролния съвет.
 3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
 4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
 5. Разни.

Моля, за Вашето потвърждение до 29 май 2016 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org или на тел. 02/950 17 10.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 11,00 часа при същите дневен ред и място на провеждане.

 

С уважение,

Дашенка Кралева

 

Председател на УС

на СПСПД ФИЦЕ – България

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

 В периода 26 март – 2 април ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия. На 26 и 27 март професионалисти от националните секции на ФИЦЕ в Австрия, Холандия, Сърбия, България, Хърватия, Австралия, както и представител на партньорската организация РЕЛАФ(Латиноамериканска мрежа за приемна грижа и услуги в общността за деца и младежи) от Аржентина, участваха в професионален обмен в различни местни организации за социална работа, където имаха възможността да проследят ежедневния начин на работа в тях и дейностите им. Всеки от тях прекара една вечер в семейството на свой колега от Кения, което позволи да се потопят напълно в атмосферата на тази прекрасна страна, да добият представа за живота на кенийското семейство и общност. Посрещането беше изключително топло, приятелско и изпълнено с моменти на взаимно опознаване, разбиране и културен обмен.

17632313_10154695463829735_3571552670135153025_o

28 март беше определен за среща на Федеративния съвет на ФИЦЕ Интернационал. Участваха представители на ФИЦЕ от Австрия, Холандия, Сърбия, България, Австралия, Южна Африка, Испания, Замбия, Шотландия. Присъстваха представители на организации кандидат-членове от Хърватия и Бангладеш, които бяха приети за асоциирани членове, както и ФИЦЕ Дания и SOS Детски селища, които не успяха да вземат участие в срещата. Федеративният съвет започна с кратко възпоменание на Карол Кели, дългогодишен представител на ФИЦЕ-САЩ и уважаван колега и приятел, която почина малко преди събитията в Кения. Всички присъстващи споделиха спомени и общи преживявания с нея през годините на участието й като делегат на ФИЦЕ-САЩ във Федеративния съвет на ФИЦЕ Интернационал.

17636797_272444276512633_9098021030700519587_o

 

На 29 март се проведе конференция на тема “Грижата за деца и младежи в развиващия се свят – глобални  аспекти”. Изтъкнати експерти от Африка, Европа, Азия, Латинска Америка и Австралия представиха различни гледни точки по темата, свързани със специфичната проблематика в техния регион. Всеки от панелите предизвика разпалени професионални дискусии. След приключването на конференцията всички участници се насладиха на традиционна храна, музика и танци по време на “Културната вечер”. Тя спомогна за пълното потапяне в атмосферата и традициите на Кения. След дългия и уморителен ден всички участници с удоволствие се включиха в това тържество на африканската култура. Програмата беше допълнена от кратка и забавна театрална постановка, подговена от група талантливи младежи. Използвайки комедийни похвати, те представиха сериозен проблем, пред който са изправени професионалистите в Кения, а именно – ранните бременности.

Picture100

През следващия ден прогрмата продължи с посещения в местни институции и организации, които предоставят социални услуги за деца в риск.

След това, участниците имаха възможността да се включат в посещение на една от най-известните забележителности на Кисуму – “Кит Микаи”.

Picture10000012

Следващите два дни бяха истинско приключение за участниците – сафари в Националния резерват “Масай Мара”. Делегатите на различни национални секции имаха възможност да видят различни животински видове в естествената им среда.  За пълното потапяне на участниците в духа на Кения допринесе срещата с племето масаи, тяхното топло посрещане и разказите за начина им на живот, който и до ден днешен следва традициите на предците им.

17629675_10207075868854350_9014113361476905403_n

Несъмнено това беше едно необикновено преживяване и от професионална, и от културна гледна точка.

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

thr;jhutijigerz

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона. Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България – българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Сдружението работи за повишаването на качеството на грижата за децата в риск в България и защитата на техните права.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

Обучение на тема „Използване на изкуството в социалната и психологическа работа“

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант.

ндхУчастниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на обучението ще бъдат представени и обсъдени различни материали и използването им, както и какви условия са необходими, за да приложим на практика арт-терапевтични методи.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по клаузи, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи използващи изкуство.

За повече информация и условия за включване в обучението можете да се свържете с нас  на 02/ 950 17 10 или на e-mail: office@fice-bulgaria.org.

Обучитeлни материали по проект “Отключване на правата на децата”

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

Проект “Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца” е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. Допълнително финансиране е предоставено от благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън. В него участват неправителствени организации от 10 държави от Европейския съюз:

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и КОРАМ Войс (Великобритания); Еврпейски център по правата на ромите (Унгария); Център за правата на децата, Университет в Корк (Ирландия); Асоциация “Семейство, дете и младеж”(Унгария); СПСПД ФИЦЕ-България; “Социалното образование в действие” (Гърция); Фондация “Ничии деца” (Полша); Фондация „Децата на Словакия“; Център за човешки права, (Естония); L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Италия); Чешки Хелзински комитет.

Международни стандарти, множество национални закони, признават, че децата и младите хора имат правото да изразяват своето мнение, както и правото техните чувства и желания да бъдат зачитани във всички решения, които ги засягат.

„Орключване на правата на децата” е иновативен ресурс за обучение, който беше успешно приложен в няколко европейски държави. Той помага на професионалистите, работещи с деца да:

 • Повишат знанията и уменията си за правата на децата
 • Насърчат децата и младежите да изразяват своето мнение
 • Да общуват ефективно и деликатно с деца и млади хора в професионален контекст
 • Да гарантират правото на децата участват във всички решения, които ги засягат

Модулите са:

 • Модул 1 – Въведение в правата на децата
 • Модул 2 – Въведение в детското развитие и комуникацията
 • Модул 3 – Умения за комуникация
 • Модул 4 – Затварянето модул

Изтеглете материалите

Учебни тетрадки и PowerPoint презентации:

Въвеждащ модул + PowerPoint презентация

Модул 1 – Въведение в правата на децата + PowerPoint презентация

Модул 2: Въведение в детското развитие и комуникацията + PowerPoint презентация

Модул 3 – Умения за комуникация + PowerPoint презентация

Модул 4 – Насоки на Съвета на Европа   за правосъдие, съобразено с интересите на детето + PowerPoint презентация

Заключителен модул

Насоки за използване на обучителните материали

Учебни материали за обучители

 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

„Теория на счупените прозорци“ или как да помогнем на децата си 

да не извършват насилие и кражби?

19 и 20 декември, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

broken

До какво води липсата на ред и правила в едно семейство, квартал, училище или място, където деца и младежи, живеят под закрила извън семейната си среда?Често възрастните са в ситуация да бъдат управлявани от децата, поради страх, пораждан от агресивното им поведение. Авторите на „Теорията на счупените прозорци“ разглеждат кражбите, насилието и убийствата, като резултат от липсата на правила и ред, както и на непознаването на начина да научим децата да ги спазват. Родители, съседи, учители, полиция, социални работници и обществени възпитатели могат да изградят модел, в който децата и възрастните да се чустват сигурни и да предотвратяват насилието и страха.

Broken_Window_theory_by_enjeru

Теорията на счупените прозорци се разглежда като начин да се въздейства бързо и ефективно, с минимални разходи,  не като се атакува резултата – престъпното или предизвикателно поведение, а като се въздейства и се извърши промяна на предпоставките за това поведение.

 

Предлагаме ви възможност да комуникирате по темата и да се научите за практически подходи от г-н Херман Радлер – психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. HermannСъздател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя  услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).Президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия.

За кого е подходящо обучението?

 • Учители, директори, педагогически съветници;
 • Професионалисти, работещи в социални услуги за деца;
 • Служители в общински дирекции, ангажирани с превенцията на насилието сред младежи и деца;
 • Членове на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Родители;
 • Членове на НПО, работещи с деца в конфликт със закона.

Обучението ще се състои на 19 и 20 декември  2016 г. (от 10 до 17.00 ч.) в София, Обучителна зала на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България” и Терапевтични общности – България, на ул. Шести септмеври 33, ет. 6.

Цени:

ранна регистрация до 5.12. 2016 г. :

- за членове на ФИЦЕ-България 170 лв;

- за всички останали участници – 180 лв;

след 5.12. 2016

– 230 лв;

-при регистрирани повече от 3 участници от една организация – цена 170 лв.

За въпроси и допълнителна информация:

тел.: + 359 950 17 10

e-mail: office@fice-bulgaria.org

Лице за контакт: Катерина Симеонова, моб. тел. +359 878 80 87 45

Събитие във Фейсбук

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 

 

 

 

 

 

tg

Picture3

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

 

ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ

 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

burntmatch

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно професионално развитие. Качествената супервизия предпазва от професионалното прегаряне и повишава мотивацията за работа.

Нашите експерти – супервизори могат да Ви подкрепят в: обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение; справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега; взаимоотношения с външни институции или нормативни затруднения в конкретен случай; подобряване на екипните взаимоотношения и функциониране.

СУПЕРВИЗОРИ:

Дашенка Кралева:

2

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Притежава специфичен опит в социалната работа в институции и услуги-резидентен тип.

Има опит в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в услуги от резидентен тип; клиенти на услуги в общността; супервизии за ръководители, свързани с управление на персонала и съвместната работа с институциите, както и въпроси, свързани с качеството на социалните услуги; фасилитиране на Конференции по случай и Семейно-групови конференции. Докторант към Софийски университет.

Татяна Кючукова:

3Психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства.

Има специфичен опит в работа с кандидат-осиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития.

Преподавател в Художествената академия, гр. София.

Симеон Тодоров:

4Клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в мобилна социална работа, психо-социални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Специализирал е в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития, деца в социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие.

 

Цени:*

Условия: В зависимост от мястото на провеждане на супервизиите, цената може да варира, за което ще Ви направим конкретна и индивидуална оферта. За всяка супервизия се съставя протокол, съответстващ на изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

* цената се формирана при условие, че на ден се провеждат минимум 5 супервизии.

 

** За заявки: office@fice-bulgaria.org; Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745; тел: 02/9501710

Предстоящи обучения – месец ноември

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да отправим към Вас покана за предстоящите обучения на СПСПД ФИЦЕ-България и Терапевтични общности – България:

- 8-9 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

-15-16 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Предоставя  практически  решения  на  проблемите  насъвременните  ръководители  както  в  областта  на  социалната работа,  така  и  в  областта  на  образованието.  В  него  се разглеждат  принципи  и  постановки,  които  могат  да  бъдат използвани  и  при  управлението  на  всяка  фирма  или неправителствена организация.

-16-17 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по казуси, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи, използващи изкуство.

За допълнителна информация: Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745