Нов проект на ФИЦЕ-България по програма “Еразъм +” на ЕК

ФИЦЕ-България подписа договор за изпълнение на проект “Социално включване без граници” съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Проектът ще бъде осъществен в периода 1 юни 2019 – 31 май 2020 г.

Наш партньор в проекта е испанската фондация “KOINE AEQUALITAS”, която реализира дейности, насочени към социално и кариерно консултиране на лица в уязвими ситуации, както и в предоставянето на обучения за професионалистите, работещи с тях.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфични цели:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

 

За постигането на тези цели ще бъде реализирана на една мобилност за участие в структуриран курс в Памплона, Испания, предоставян от партньорската организация Фондация “KOINE AEQUALITAS” по темите:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

 

 

“РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ”

ПОКАНА

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО.

25 и 26 юни, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

 

Участниците ще придобият основни знания за развитието и влиянието му върху поведението. Ще формират умения за разпознаване и използване на рискови и защитни фактори при работа с деца и младежи с поведенчески проблеми; ще разпознават причините за агресивно поведение у деца и младежи и как да го управляват; ще овладеят конкретни методи и техники за справяне с различни поведенчески прояви и кризи, както и техники за стимулиране на желано и подтискане на нежеланото поведение. Участниците ще придобият базови знания за същността на предизвикателното поведение, както и различни стратегии за справяне с него. Ще практикуват техники за функционален анализ на поведението, както и изработване на План за подкрепа на поведението.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации при комуникация с деца, разработване на индивидуален план за работа с поведението на детето.

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалистите, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Обучител: Дашенка Кралева

Магистър по педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители, организация и документация в социалната услуга.

 

         Цени:

 • 130 лв. на участник** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org Катерина Иванова, +359 878 808745
 • Лице за контакти:
 • * Цената включва: обучителни материали за всеки участник

 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

място: гр. София,

ул. „Шести септември” №33, ет. 6 – обучителна зала на ФИЦЕ – България

21 юни 2019 г.

ФИЦЕ-България представя обучение на тема: “Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)”

Когато към Центъра за обществена подкрепа бъде насочен случай на дете в риск, със заявка да бъде направена оценка на капацитета на единия или двамата негови родители, със сигурност става въпрос за тежка ситуация в семейството: незадоволяване на основни потребности на детето, разпад на семейството, родителско отчуждаване, проучване на възможности за реинтеграция след предишно извеждане на детето от семейството и др. За социалните работници изготвянето на доклад и оценка на капацитета на родител има не само етичен, но и чисто емоционален аспект: да бъдеш обективен – означава да носиш отговорността за бъдещето и на детето, и на родителя…. А това е изключителна морална тежест….

За да улесним процеса на вземане на решение и да повишим неговата обективност, експерти от ФИЦЕ-България и ЦОП – гр. Своге разработиха и приложиха успешна в практиката Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет. Инструментът включва области, критерии и индикатори за изпълнение, обхващащи родителските компетентности. Поради своята практическа насоченост, той помага на социалният работник да събере и анализира по структуриран и ясен начин информацията, необходима за изготвяне на доклад от оценката. На базата на обективното изпълнение на критериите и набелязаните области на развитие за родителя, могат да бъдат планирани в по-късен етап дейности за повишаване на родителския капацитет.

Обучението е предназначено за професионално ангажирани специалисти в областта на социалните услуги, които извършват Оценка на родителски капацитет.

Обучител: Дашенка Кралева – обучител, супервизор и методически експерт в Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

ПРОГРАМА

 • 10.30 – 11.00 Въведение в оценяването чрез използване на критерии и индикатори
 • 11.00 – 11.15 Пауза
 • 11.15 – 13.00 Представяне на Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)
 • 13.00 – 13.30 Обедна почивка
 • 13.30 – 15.00 Практическа работа в малки групи за използване на ИИОРК
 • 15.00 – 15.15 Пауза
 • 15.15 – 16.30 Дискусия и закриване на обучението

Участниците ще получат Инструмент за индивидуализирана оценка на родителски капацитет (ИИОРК) на хартиен и електронен носител.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Такса за един участник в обучението – 95 лв. При участие на повече от трима участници от една организация и за членове на ФИЦЕ-България – 85 лв. за участник. При участие на повече от петима участници от една организация – 75 лв.

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена регистрационна форма.

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

www.fice-bulgaria.org, office@fice-bulgaria.org;

тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:

Катерина Иванова, +359 878 808745

 

Семинар:
„Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“

14 юни 2019 г., Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. “Шести септември” 33, ет. 6

 

В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с увреждания и същите бяха настанени в алтернативни социални услуги, възникна един огромен проблем, който съществува и до днес – така нареченото трудно, неприемливо или предизвикателно поведение. Хората, работещи в новите социални услуги – социални работници, трудотерапевти, социални трапевти, детегледачи, както и специалистите от СУ, предоставящи почасови или дневни услуги на тези деца и младежи с увреждания, бяха поставени пред предизвикателството, наречено „трудно поведение“. Част от работещите в тези услуги напуснаха, а друга част са на път да си тръгнат, поради факта, че не знаят как да се справят с това поведение на децата и младежите. В действителност, това поведение не е трудно, не е предизвикателно и не е неприемливо. Това поведение е ответна реакция на индивида в средата , която го заобикаля. То ни предизвиква да реагираме по един или друг начин. И за да бъде реакцията ни адекватна – то трябва да се познава, да се разчита, да се дешифрира, да се намери най-правилният подход за работа с всеки, който го проявява. Защото зад него стоят много други проблеми: затруднена или невъзможна комуникация, душевно страдание, страх и несигурност, непознаване на друг модел на поведение.
Обучението предлага възможност:
– да научим основните характеристики на това поведение;
– да разпознаваме неговите прояви;
– да работим на етапи с деца и лица с предизвикателно поведение;
– да използваме правилни подходи и методи.
С познаване на поведението, което ни предизвиква и с подходящите стратегии за справяне с него, екипите ще бъдат уверени в себе си и способни да се справят в кризисни ситуации, а клиентите на социалните услуги ще снижат тревожността си.
Обучението е предназначено за хора от социалните услуги, директно работещи с деца и лица с увреждания.

Обучител: Маргарита Пармакова – дългогодишен ръководител на един от първите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в България, с огромен практически опит в работата с деца и лица с увреждания, експерт по оценка на качество на социалните услуги. от резидентен тип.

Цена: За един участник – 95,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 85,00 лв.
Цената включва: пакет обучителни материали, кафе-паузи и издаване на сертификат за участие
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

6-7 юни 2019 г., обучителна зала на ФИЦЕ-България

РЕМЕЛКА е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.
Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.
Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

МАТЕРИАЛИ
Участниците ще получат:
– тестове и указания за тяхното попълване;
– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;
– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;
– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат А4 – цена 150 лв.
Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
Обучителен пакет
Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.
Участие в обучението: 120 лв. на участник;
При ранна регистрация – до 15 дни преди обучението 100 лв.
Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 150 лв.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, но се нуждаят от минимум един комплект книги Ремелка.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org;
тел.: 02 950 17 10;
За контакти: Катерина Иванова 0878808745

 

“Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

 

ФИЦЕ-България започва изпълнението на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и ще се осъществява в рамките на осем месеца – от м. май до м. декември 2019 г.

 

Информация за проекта:

Проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман” ще допринесе за повишаване на квалификацията на учителите чрез обучение за прилагане на иновативната методика за работа с деца с обучителни затруднения РЕМЕЛКА и включва следните дейности:

– провеждане на двудневно обучение за 26 професионалисти от училищата, детските градини и социалните услуги в община Ихтиман за прилагане на методиката РЕМЕЛКА при работа с деца със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Участниците ще получат сертификати, с които след представяне в РУО могат да получат по 1 кредит.

– прилагане на методиката РЕМЕЛКА в 13 училища/детски градини/социални услуги – от провеждане на обучението за прилагането на методиката до м. декември 2019 г.;

– провеждане на супервизии на обучените специалисти;

 

– организиране и провеждане на кръгла маса по теми, свързани с проблемите на интегрираното образование и представянето на добри практики.

 

Какво представлява накратко методиката:

 

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия и адаптирана от български екип.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката да стане по лесен и забавен за децата начин.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическото смятане, необходимо за справяне с ежедневието. РЕМЕЛКА съчетава играта със смятането и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по

един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диагностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с пари, съставяне на бюджет, пазаруване, сравняване по големина, стойност и цена на стоки и предмети., банкови операции, както и изграждане на понятията за време и познаване на часовника, мащаб и ориентиране по пътна карта.

РЕМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища, както и работещите в социални услуги да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца от предучилищна възраст до завършване на средно образование. В методиката има материал за всеки един ученик. Поради своя ненатрапчив и игрови характер, тя повишава мотивацията на децата да учат.

 

Обучение по финансова грамотност и предприемачество на обучители и професионалисти, работещи с деца и младежи

ФИЦЕ-България проведе обучение за обучители (8 май 2019г.) и обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи (9, 10 и 11 май 2019 г.) по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”.

В обучението за обучители взеха участие петима професионалисти, членове на ФИЦЕ-България и партньорски организации, притежаващи дългогодишен обучителен опит и опит в пряката работа с деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип.

В обучението за професионалисти, работещи с деца взеха участие 18 на брой представители на социални услуги от София и страната.

Обучението по финансова грамотност и предприемачество бе разработено в рамките на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи” от експерти от  партньорски организации в 5 европейски държави (Австрия, Германия, Полша, Франция и България).

То се състои от 4 модула:

 1. Модул 1 – Основи на финансовата грамотност в ежедневието
 2. Модул 2 – Договори, правни въпроси и финансови помощи
 3. Модул 3 –  Планиране на личния бюджет
 4. Модул 4 – Предприемачество

Обучените професионалисти ще могат да използват придобитите знания и умения в ежедневната работа с деца и младежи, настанени в социални услуги, за да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

За повече информация, посетете уеб-сайта на проекта или гледайте промоционалното видео.

Обучение за обучители, 8 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.

 

Oбучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи”

Скъпи колеги, на 9, 10 и 11 май в офиса на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност за деца и младежи”. Обучението е разработено в рамките на проект „CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип“ (за повече информация вижте видеото долу или уеб-сайта на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/)
Обучението съдържа следните модули:
 • Основи на финансовата грамотност в ежедневието.
 • Договори, правни въпроси и финансови помощи: договори, застраховки, обезщетения
 • Планиране на личния бюджет: бюджетни пера: пазаруване, жилище, образование.
 • Въведение в предприемачество. Бизнес модел и бизнес план. Финансиране в предприемачеството.
Обучителните материали са разработени от международен консорциум от организации от Австрия, Франция, Германия, Полша и България.
Обучението е насочено към професионалисти, работещи с деца и младежи в резидентни услуги – социални работници, възпитатели, психолози и т.н. Основната идея е след придобиването на тези знания, професионалистите да действат като ментори по финансова грамотност, подготвяйки младежите за напускане на социалните услуги и самостоятелен живот след това.
Участието е напълно безплатно! За заявки – пишете на office@fice-bulgaria.org се обадете на 0889890875

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни” с водещ Херман Радлер

“Семейни констелации – възможни решения
за подобряване на живота ни ”
24 и 25 април 2019 г., гр. София

Много често проблемите, които срещаме в настоящето са резултат от събития, които са се случили в нашата семейна история. Дълбоката ни свързаност с другите членове на семейството дава голямо отражение върху нашето настояще. За да преодолеем своите проблеми и да градим нашето настояще, освободени от неразбирането на миналото, е важно да участваме в създаването на собствената си семейна констелация, като с помощта на водещия терапевт, намерим мястото си в нея. Методът е доказал своя положителен ефект върху живота на много хора в целия свят. През годините той се е усъвършенствал и е доразвиван, за да бъде усилена неговата терапевтична сила.
В рамките на два дни, в група за собствен опит, виенски терапевт ви предлага да участвате в десет терапевтични сесии.

Констелатор – Херман Радлер:
Психодрама-терапевт, завършил Австрийската академия по психодрама и Университета „Зигмунд Фройд” във Виена. Специализирал психотерапия на трамвата в института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с деца и възрастни с различни житейски проблеми. Използва успешно в практиката си метода на семейните констелации, като му придава собствено разбиране и облик.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Цени: Ранна регистрация – до 5 април – 170 лв. на участник
Късна регистрация – от 5 до 20 април – 200 лв.
Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация – 140 лв. на участник.
Цената включва: участие в седем групови сесии с продължителност по 90 минути и кафе-паузи
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Етапи на креативния процес и богатството на материалите в арт-терапията – кой, кога, как?

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България, ви кани на еднодневен семинар:

Семинар:
Етапи на креативния процес и
богатството на материалите в арт-
терапията – кой, кога, как?

Креативността е нещо много по-голямо от  създаването на творческия продукт. Много е важно да можем  да разбираме и разпознаваме нивата на творческия процес, за да можем да развием познание, което да работи за нас отвъд изкуството и терапевтичния кабинет. Многообразието на материали и пособия е благодат за терапевта и дава възможност за гъвкавост, на каквато само творческите подходи в психотерапията са способни.

Участниците в този семинар ще имат възможност:

 • да се запознаят с етапите на креативния процес в арт-терапевтичната работа;
 • да експериментират с материали и арт-терапевтични техники;
 • да се запознаят чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма на комуникация;
 • да развият познание за смисъла на ползване на материалите в творческия процес.

Семинарът е подходящ за професионалистите, работещи в социалната сфера, които искат да развият нови умения или да обогатят практиката си. Предлагаме ви един алтернативен начин за свързване и изразяване на емоции, който може да приложите след това с клиентите си.

Предназначен е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.

Водещ: Доротея Панова – психолог, арт психотерапевт и фамилен психотерапевт

Дата: 29 март, от 10 до 16ч.

Цена: 80.00лв.