Обучение “Семейно-групова конференция”

ВАЖНО!!!

ДАТИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОМЕНЯТ – ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 МАЙ 2018Г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

 

СЕМЕЙНО ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ  -УСПЕШНА ПРАКТИКА В СИСТЕМАТА НА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

26 – 27 април 2018 г.

 

МЯСТО: гр. София, ул. “Шести септември” №33, ет. 6

Обучителната зала на СПСПД ФИЦЕ-България

 

Семейно-груповата конференция е вече утвърден в практиката метод. Прилагането му дава възможност чрез използване на ресурсите на семейството да бъдат намерени съвместни решения за бъдещето. Методът е доказал ефективността си при решаване на проблеми, свързани с деца и семейства в риск.

 

 Обучителният семинар “Семейно групова конференция/СГК  –  успешна практика  в системата на грижа за деца в риск и техните семейства“ цели:

 

  • да запознае участниците със същността и начина на провеждане на СГК;
  • да придобият умения за водене на СГК;
  • да изработят план за развитие на местна практика.

 

Обучението е насочено към различни специалисти(представители на социални услуги, училища, органи по закрила и др.), които могат да получат подкрепа за  създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с  деца в риск и техните семейства.

 

Обучител-Диана Русева-психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в  областта на подобряване на детското благосъстояние. Има  опит в разработване на обучителни програми,  обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики основани на подхода резилианс.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Цена за индивидуален участник – 120 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

ЗАЯВЯВАНЕ  НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път.

Краен срок: 24.04. 2018 година


 

office@fice-bulgaria.org;   тел.: 02 950 17 10;

 

 

За контакти: Милена Анастасова, координатор, моб. тел.: 0878 808 742

 

Семинар на тема “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Picture1                                                  Picture  Фице

 

На 27  и 28 март в гр. Враца, в Центъра за обществена подкрепа се проведе двудневен семинар на тема  “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Семинарът е организиран по проект “Имаш право да живееш без насилие”, финансиран от Български фонд за жените и изпълняван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Професионалисти от различни институции и организации обмениха опит и дискутираха по проблемите на насилието над жени – нагласите към потърпевшите, ролята на професионалната общност в процеса на реакция и защита, оценка на риска. Участниците обсъдиха специфичните белези на риск за жертвите и семейството, както и начините за идентифициране и реакция. Една от темите беше свързана и със спецификите на работа с  деца, преживели насилие. В края на семинара, участниците споделиха, че е необходимо да се въведе в практиката механизъм за комуникация и взаимодействие между професионалистите от различни институции при работата по случаи на насилие.

На семинара участваха представители на Център за обществена подкрепа, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравен медиатор, Дом за деца, лишени от родителска грижа, звено “Майка и бебе”, както и отдел “Закрила на детето”, отдел “Хора с  увреждания и социални услуги”,  Детска педагогическа стая, Областна дирекция на МВР и Районна прокуратура, Враца.

Участниците се запознаха и с дейностите по проекта –  осигуряване на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез информиране, юридическо и психологическо консултиране и насочване.

Picture2

Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

ЧЕСТИТ ДЕН НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК!

statue-5998_960_720

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Бъдете живи и здрави, силни и вдъхновени! Нека вашето благородно дело достига до всички в нужда, за да могат да живеят свободни, защитени, сигурни и спокойни за бъдещето.

Екипът на ФИЦЕ-България

   

Обучение “Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи”

picture 1

29 и 30 март, 2018 г. – обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, гр. София

 

Обучението ще допринесе за повишаване на вашите знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

За повече информация и записване:

 тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

Милена Анастасова, моб. тел.: 0878 808 742

e-mail: office@fice-bulgaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Честита Баба Марта, колеги и приятели!

Екипът на ФИЦЕ-България ви желае от сърце много здраве, усмивки, лично щастие и професионални успехи.Честит празник!Baba_Marta1

РАБОТИЛНИЧКА НА БАБА МАРТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

Вчера, 27.02.2018г., в гр. Враца, в Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе Работилничка на Баба Марта.  Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и по забавен начин да изработят сами мартенички заедно с домакина Цвети Иванова – психолог.  Децата се справиха чудесно и бяха щастливи да изработват заедно красиви мартенички от хартия. Всеки гост на Центъра си тръгна с подарък за вкъщи – голяма мартеница, която да краси дома им през целия месец.

 Ето какво изработиха децата:

Picture Mart_1

Picture Mart_2

Picture Mart_3Picture Mart_ 4

 

Обучение

Обучение ”Семейно консултиране в социалната работа” – 22 и 23 март 2018 г.

 

На 22 и 23 март 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение на тема ”Семейно консултиране в социалната работа”. Водещ на обучението ще е г-жа Диана Русева психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в областта на подобряване на детското благосъстояние. Притежава опит в разработване на обучителни програми, обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики, основани на подхода резилианс.

Обучението ще се проведе в рамките на два дни и цели:

  • Да предостави на участниците основни знания за семейното  консултиране  в контекста на системния подход;
  • Да създаде възможности за трениране на умения за консултиране на семейства, които са клиенти на социалните услуги.

 Обучението е насочено към социални работници и психолози, които практикуват в сферата на социалните услуги в общността.

 Picture Семейно

Повече информация можете да получите, като се свържете с нас. За контакти: Милена Анастасова – 0878 808 742;02/950 17 10 или на ел. поща: office@fice-bulgaria.org

 

Супервизии

 

                   Picture  ФицеPicture ТО

 

ЕКСПЕРТИ НА ФИЦЕБЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯТ СУПЕРВИЗИИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩНОСТТА: ЦНСТ, ЦНСТДМ, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДУ и др.

Кратко описание.

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на професионалното развитие, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите. Супервизиите могат да бъдат индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега, взаимоотношения с външни институции по случай, нормативни затруднения в конкретен случай), групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и функциониране).

Всички услуги в общността са задължени по стандарт да предоставят на своите служители минимум една групова супервизия на месец и периодични индивидуални супервизии по случай.

В СПСПД ФИЦЕ България и Терапевтични общности ООД работят експерти супервизори, които са квалифицирани психолози и социални педагози с дългогодишен опит  и практика в различни социални услуги , вкл. за деца с  увреждания, деца в конфликт със закона и с тежки поведенчески прояви. Ние ще предложим конкретни специалисти според вида на заявката и конкретните случаи или теми за обсъждане. Екипът супервизори има следната експертиза:

Дашенка Кралева социален педагог, обучител по социална работа и управление на случай. Има специфичен  опит в социалната работа, свързан с консултиране на случаи на деца, преживели травма. Автор на специфични обучителни методики за работа с деца с обучителни затруднения. Оценител на качеството на социални услуги у нас и в Австрия. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; супервизиране на ръководството и организацията на социалната услуга, документация на услугата, срещи по планиране, конференции по случай, семейногрупови конференции, интервизии по случай. Работила 8 г. като Ръководител на резидентна услуга.

Татяна Кючукова – психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства. Има специфичен опит в работа с кандидатосиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, децажертви на насилие и преживели травматични събития.

Симеон Тодоров – клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен  опит  в  мобилна социална работа, психосоциални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирал в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания и грижата за тях, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, децажертви на насилие и преживели травматични събития, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие  в планиране на случая.

Милена Маринова – психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в супервизирането на случаи на деца, преживели насилие. С дългогодишен опит в работата със семейства и деца в риск.

Весела Алексиева – социален работник, практикувала работа с деца и жени, преживели насилие и техните семейства.

Продължителност на индивидуалната супервизионна сесия – 60 минути.

Продължителност на груповата /екипна супервизионна сесия – 90 минути.

За всяка проведена супервизия се изготвя подробен протокол, който се предоставя на  ръководителя на социалната услуга.

ФИЦЕБългария предлага супервизии на услуги: ЦОП, ЦНСТ, ЦСРИ, Преходно жилище и др. в общините Варна, Етрополе, Своге, Правец, Роман, Ардино и др.

ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА И ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ!

ФИЦЕБългария предлага специална отстъпка за участие в обучения за организаци, които са сключили договор за супервизии.

За получаване на оферта използвайте емейл: office@fice-bulgaria.org;

Тел.: 02 950 17 10; моб. тел.: 0878808741, 0888903470

“Имаш право да живееш без насилие”

imagesVBBREBQ2

От 1 февруари 2018 г. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект “Имаш право да живееш без насилие” на територията на община Враца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българският фонд на жените и е с продължителност шест месеца – от м. февруари до м. юли 2018 г.

 Проект “Имаш право да живееш без насилие” ще осигури предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез реализирането на дейности за информиране, консултиране и насочване. В края на м. март 2018 г. ще бъде проведено двудневно обучение на широк кръг професионалисти за повишаване на чувствителността към проблема насилие, като се предвижда да се изгради мрежа за навременна реакция и предприемане на междуинституционални действия при случаи на насилие спрямо жени и девойки.

 Реализирането на проекта ще даде възможност за нуждаещите се жени и момичета да излезнат от ситуацията на насилие в своето ежедневие – да получат друга гледна точка към проблема, да усетят безрезервна подкрепа от професионалисти и информация за правата, които имат чрез предоставяне на безплатни психологически и юридически консултации за преодоляване на зависимостта и овластяване за предприемане на мерки спрямо извършителя на насилие. В проекта се предвижда и изграждане на мрежа от професионалисти за предприемане на адекватни действия при случаи на насилие и насочване към подходящи услуги в общността.