Конкурс за избор на участници в мобилност по проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на двама участници в мобилност по  проект в мобилност по проект “Quality4Care”, №2020-1-BG01-KA104-078553, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца, младежи и семейства, попадащи в риск от социално изключване;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца, младежи и семейства;
 • Специфичен опит в областта на качеството на социалните услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта;
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест и интервю);
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формуляр – Срок за попълване: 18:00 часа, 15.08.2020 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

Програма за онлайн обучения през юли

Представяме ви програмата за онлайн обучения на ФИЦЕ-България през месец юли. Очакват ни много вълнуващи теми и вече нямаме търпение да учим заедно!

Разгледайте тук пълната програма с подробна информация за всяко от обученията, както и инструкции за записване: https://drive.google.com/file/d/1sGxj_xkypBgSoX-057_04EQtVK57-0zr/view?usp=sharing

Ефектите на COVID-19 върху децата и младежите в риск от социално изключване

*Photo by Ahmed akacha from Pexels

България продължава да бъде на едно от първоте места в Европа по процент на хората в риск от социално изключване и крайна бедност – 32.1% (Евростат, 2020). Много голяма част от тях са деца и младежи (32.8 % от лицата под 16 и 35.6 % от лицата между 16 и 24, Евростат, 2020). Глобалната пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничителни мерки доведоха до задълбочаване на на тази ситуация, особено за лицата във възрастовата група между 16 и 24.

 

“В риск от социално изключване и бедност” според дефиницията на Европейската комисия е: “дял от населението, намиращ се в една от следните ситуации:

 1. живеещи под линията на бедността (с по-ниски доходи от 60 % от медианния еквивалентен разполагаем доход за страната),
 2. живеещи в тежък материален недоимък (хора, които отговарят на поне 3 от следните условия: не могат да си плащат наема или разходите за комунални услуги, не могат да си позволят пълноценна храна, не могат да отопляват дома си, не могат да си позволят да отидат на почивка, не притежават пералня, телевизор, автомобил, телефон, не могат да се справят с непредвидени разходи)
 3. живеещи в домакинство, в което работоспособните лица работят под 20 % от времето, в което потенциално биха могли да работят.”

 

Вече са налице първите изследвания за ефектите на COVID-19 върху децата и младите хора. Според изследване на Уницеф и Save the children, се очаква броят на деца и млади хора, живеещи в риск от социално изключване и крайна бедност да скочи с 86 милиона до края на 2020 г. (15% ръст). Очаква се конкретните данни да варират за различните държави, но е сигурно, че глобалната пандемия ще задълбочи вече съществуващите проблеми в повечето държави.

“Мащабът и дълбочината на финансовите затруднения за някои семейства заплашва да върне назад дългогодишния напредък и усилия за справяне с детската бедност и да лиши децата от базови услуги. Без целенасочени действия семействата, които и без това трудно се справят, ще изпаднат в крайна бедност, а най-бедните семейства ще бъдат изправени пред лишения, каквито не е имало от десетилетия”, коментира Хенриета Фор, изпълнителен директор на Уницеф.

Тези обезпокоителни данни изискват спешни, целенасочени действия в подкрепа на представителите на обществото, които попадат или ще попаднат в риск от социално изключване или бедност.

ФИЦЕ-България работи в партньорство с  испанската фондация  Koine-Aequalitas в рамките на проект “Социално включване без граници”. В следствие на пандемията с COVID-19, се наложи отлагане на обучението по проекта, което бе планувано за март 2020 в Памплона, Испания.

Предстои обучението да се проведе през есента на 2020 или пролетта на 2021 г. по следните теми:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

В рамките на проекта петима български обучители за възрастни ще имат възможността да задълбочат своите познания относно предоставянето на подкрепа на групите и лицата в обществото, намиращи се в риск от социално изключване. Те ще могат да обменят знания и опит с обучители от партньорската организация, както и да видят на практика как работи испанската социална система.

Източници:

COVID-19: Number of children living in household poverty to soar by up to 86 million by end of year

Eurostat – Young people – social inclusion

Children at risk of poverty or social exclusion

Стартира изпълнението на проект “Quality4Care”

От началото на месец юли 2020 г., ФИЦЕ-България изпълява проект “Quality4Care”, финансиран от Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 1, “Образование за възрастни”.

Партньор на ФИЦЕ-България в този проект е организацията  “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.

В рамките на проекта двама обучители на ФИЦЕ-България, експерти по темата за качеството на социалните услуги, ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Темата за качеството на социалните услуги е изключително актуална, предвид новия Закон за социалните услуги, чието влизане в сила бе отложено с 6 месеца в края на 2019 г. След влизането си в сила той ще въведе изискването всяка социална услуга да  разработи и приложи програма за развитие на качеството. Под “качество на социалната услуга” се разбира, че социалната работа в услугата отговаря на определени стандарти и изисквания, удовлетворява потребностите на потребителите и води до повишаване на тяхното благосъстояние. За да следи дали тези стандарти и изисквания са спазени ще бъде създадена специална Агенция по качеството на социалните услуги. До момента на приемането на Закона за социалните услуги въпросът за качеството им се урежда съгласно Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и съответното методическо ръководство за всеки вид социална услуга. В тях съществуват ясни и конкретни изисквания за изпълнение на отделни елементи на качеството на услугата: сигурност, материална обезпеченост, човешки ресурси, спазване на права на децата, организация на ежедневието. Що се отнася обаче за цялостно управление на качеството като модел, липсва стандарт за система за управление на качеството в социалните услуги с критерии за съответствие към него. 

“Моята книга за карантината”

“Моята книга за карантината” е инициатива на холандската фондация “Книга на живота” (Lifebook for youth).

Да си останат вкъщи по време на карантината, без да виждат приятелите и съучениците си, може да накара децата и младежите да се чувстват самотни. В тези трудни времена е важно да намираме за тях полезни и приятни занимания и да им помогнем да се фокусират върху положителните елементи на настоящата ситуация – какво МОЖЕМ да правим, а не какво ни е забранено.

“Моята книга за каранината” е занимателна книжка със забавни дейности за деца и младежи от 6 до 14 години. С помощта на “Моята книга за карантината” децата могат да записват преживяванията си и да се впуснат в творчески дейности. Тя им помага да погледнат карантината от друга гледна точка, по-позитивна.

След края на този период децата могат да препрочитат книгата и да си припомнят какво се е променило.

ФИЦЕ-България преведе на български и адаптира книгата. Тя може да бъде изтеглена напълно безплатно:

“Моята книга за карантината”