РАБОТИЛНИЧКА НА БАБА МАРТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

Вчера, 27.02.2018г., в гр. Враца, в Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе Работилничка на Баба Марта.  Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и по забавен начин да изработят сами мартенички заедно с домакина Цвети Иванова – психолог.  Децата се справиха чудесно и бяха щастливи да изработват заедно красиви мартенички от хартия. Всеки гост на Центъра си тръгна с подарък за вкъщи – голяма мартеница, която да краси дома им през целия месец.

 Ето какво изработиха децата:

Picture Mart_1

Picture Mart_2

Picture Mart_3Picture Mart_ 4

 

Обучение

Обучение ”Семейно консултиране в социалната работа” – 22 и 23 март 2018 г.

 

На 22 и 23 март 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение на тема ”Семейно консултиране в социалната работа”. Водещ на обучението ще е г-жа Диана Русева психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в областта на подобряване на детското благосъстояние. Притежава опит в разработване на обучителни програми, обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики, основани на подхода резилианс.

Обучението ще се проведе в рамките на два дни и цели:

 • Да предостави на участниците основни знания за семейното  консултиране  в контекста на системния подход;
 • Да създаде възможности за трениране на умения за консултиране на семейства, които са клиенти на социалните услуги.

 Обучението е насочено към социални работници и психолози, които практикуват в сферата на социалните услуги в общността.

 Picture Семейно

Повече информация можете да получите, като се свържете с нас. За контакти: Милена Анастасова – 0878 808 742;02/950 17 10 или на ел. поща: office@fice-bulgaria.org

 

Супервизии

 

                   Picture ФицеPicture ТО

 

ЕКСПЕРТИ НА ФИЦЕБЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯТ СУПЕРВИЗИИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩНОСТТА: ЦНСТ, ЦНСТДМ, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДУ и др.

Кратко описание.

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на професионалното развитие, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите. Супервизиите могат да бъдат индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега, взаимоотношения с външни институции по случай, нормативни затруднения в конкретен случай), групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и функциониране).

Всички услуги в общността са задължени по стандарт да предоставят на своите служители минимум една групова супервизия на месец и периодични индивидуални супервизии по случай.

В СПСПД ФИЦЕ България и Терапевтични общности ООД работят експерти супервизори, които са квалифицирани психолози и социални педагози с дългогодишен опит  и практика в различни социални услуги , вкл. за деца с  увреждания, деца в конфликт със закона и с тежки поведенчески прояви. Ние ще предложим конкретни специалисти според вида на заявката и конкретните случаи или теми за обсъждане. Екипът супервизори има следната експертиза:

Дашенка Кралева социален педагог, обучител по социална работа и управление на случай. Има специфичен  опит в социалната работа, свързан с консултиране на случаи на деца, преживели травма. Автор на специфични обучителни методики за работа с деца с обучителни затруднения. Оценител на качеството на социални услуги у нас и в Австрия. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; супервизиране на ръководството и организацията на социалната услуга, документация на услугата, срещи по планиране, конференции по случай, семейногрупови конференции, интервизии по случай. Работила 8 г. като Ръководител на резидентна услуга.

Татяна Кючукова – психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства. Има специфичен опит в работа с кандидатосиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, децажертви на насилие и преживели травматични събития.

Симеон Тодоров – клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен  опит  в  мобилна социална работа, психосоциални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Като супервизор към СПСПД ФИЦЕБългария е специализирал в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания и грижата за тях, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, децажертви на насилие и преживели травматични събития, деца в институции и социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие  в планиране на случая.

Милена Маринова – психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в супервизирането на случаи на деца, преживели насилие. С дългогодишен опит в работата със семейства и деца в риск.

Весела Алексиева – социален работник, практикувала работа с деца и жени, преживели насилие и техните семейства.

Продължителност на индивидуалната супервизионна сесия – 60 минути.

Продължителност на груповата /екипна супервизионна сесия – 90 минути.

За всяка проведена супервизия се изготвя подробен протокол, който се предоставя на  ръководителя на социалната услуга.

ФИЦЕБългария предлага супервизии на услуги: ЦОП, ЦНСТ, ЦСРИ, Преходно жилище и др. в общините Варна, Етрополе, Своге, Правец, Роман, Ардино и др.

ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА И ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ!

ФИЦЕБългария предлага специална отстъпка за участие в обучения за организаци, които са сключили договор за супервизии.

За получаване на оферта използвайте емейл: office@fice-bulgaria.org;

Тел.: 02 950 17 10; моб. тел.: 0878808741, 0888903470

“Имаш право да живееш без насилие”

imagesVBBREBQ2

От 1 февруари 2018 г. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект “Имаш право да живееш без насилие” на територията на община Враца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българският фонд на жените и е с продължителност шест месеца – от м. февруари до м. юли 2018 г.

 Проект “Имаш право да живееш без насилие” ще осигури предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез реализирането на дейности за информиране, консултиране и насочване. В края на м. март 2018 г. ще бъде проведено двудневно обучение на широк кръг професионалисти за повишаване на чувствителността към проблема насилие, като се предвижда да се изгради мрежа за навременна реакция и предприемане на междуинституционални действия при случаи на насилие спрямо жени и девойки.

 Реализирането на проекта ще даде възможност за нуждаещите се жени и момичета да излезнат от ситуацията на насилие в своето ежедневие – да получат друга гледна точка към проблема, да усетят безрезервна подкрепа от професионалисти и информация за правата, които имат чрез предоставяне на безплатни психологически и юридически консултации за преодоляване на зависимостта и овластяване за предприемане на мерки спрямо извършителя на насилие. В проекта се предвижда и изграждане на мрежа от професионалисти за предприемане на адекватни действия при случаи на насилие и насочване към подходящи услуги в общността.

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Солидаризираме се с позицията на Български фонд за жените, като организация, която в продължение на години работи за гарантирането на правата на уязвимите групи, в частност – децата, жертви и/или свидетели на насилие.

Позиция на Български фонд за жените

Безплатен он-лайн курс “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”

getting care right

На 19 февруари 2018 г. започва масов отворен он-лайн курс(МООК – MOOC – Massive Open Online Course) на тема  “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”. Курсът е създаден от международен екип от експерти в сферата на алтернативната грижа. Той е напълно безплатен и е достъпен он-лайн на английски, френски и испански език. Всеки, който проявява интерес, може да се запише, като използва линковете в брошурите(“Book now”/”Reservez maintenant”/”Reserve ahora”). Курсът ще се проведе за втори път, като първия път(през май 2017) в него взеха участие  5.112 професионалисти, работещи с деца от 172 държави.

Брошура на английски език

Брошура на френски език

Брошура на испански език

 

Удължен срок за кандидатстване в конкурс за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.” е удължен!

Електронен формуляр – Срок за попълване: 20:00, 21.12.2017 г.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация “Терапевтични общности-Австрия”. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Процедурата за подбор ще бъде двуетапна:

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Протокол № 1 на оценителната комисия – оценки на участниците след първи етап

Втори етап – Събеседване с Комисията по подбор на английски и български език.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца и младежи(в училища или социални услуги);
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Протокол № 2 на оценителната комисия – оценки след втори етап

 

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

На 29 ноември 2017 г. в гр. Враца, Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе първата коледна арт работилничка. Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и по забавен начин да изработят сами коледна украса за дома си, заедно с домакините Цвети Иванова – психолог, Ивайло Миланов и Весела Алексиева, социални работници.

Втората работилничка се проведе на 7  декември. Децата се справиха чудесно и бяха щастливи да изработват заедно красиви и полезни вещи за Коледа. Всеки гост на Центъра си тръгна с подарък за вкъщи – прекрасен свещник, изработен от шишарки, цветна хартия, мъниста и гирлянди.

Предвиждаме да продължим провеждането на такива работилници, защото настроението беше неповторимо, както за децата, така и за екипа на Центъра.

Ето какво изработиха децата:

Picture1Picture2

Picture3Picture4

Коледни подаръци

25371230_10210402547355854_790322759_o

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И 

ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГР. ВРАЦА

През ноември 2017 г. между СПСПД ФИЦЕ- България, фондация “Приятели 2006” и община Враца се подписа тристранно споразумение за сътрудничество за реализиране на инициативата “Коледни звездички”. Тя се провежда девета поредна година от колегите от “Приятели 2006”. На Коледа децата от двата Центъра за настаняване от семеен тип и Дома за деца “Христо Ботев” в гр. Враца също ще бъдат изненадани приятно с подаръци и то такива, каквито сами са пожелали.

На 13 декември 2017 г. г-н Ивайло Миланов от Центъра за правата на децата, гр. Враца  и г-жа  Юра Данчева от “Приятели 2006” се превърнаха в джуджетата на Дядо Коледа и купища подаръци полетяха към Враца!

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Picture1

jkvhj

Процедура за избор на участници в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация “Терапевтични общности-Австрия”. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” –  с продължителност 5 дни, през юни 2018 г.

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” – с продължителност 5 дни, през август 2018 г.

Процедурата ще бъде двуетапна.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формулярСрок за попълване: 18:00 часа, 17.12.2017 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие във втори етап – интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

След приключването на всички интервюта и оценяването на кандидатите, имената на избраните участници ще бъдат оповестени. С участниците ще бъдат сключени граждански договори. Те ще преминат специализиран курс по английски език в периода февруари – май 2018 г.