tg

 

ПРОГРАМА

ОБУЧЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА НА ТРАВМАТА”

26-27 ОКТОМВРИ 2016

СОФИЯ, ЗАЛА *

(Залата ще бъде съобщена допълнително до 18 октомври)

 

 

 

26 октомври 2016 г.

9:30 - 10:00 Регистрация на участниците

10:00 - 11:30 Какво знаем за травмата в системата за грижа за деца?

Въведение в темата (лекционна част и дискусия)

 11.30 - 12.30 Какво представлява травмата? Травмата и обществото.

12:30 - 13:30 Почивка за обяд

13:30 - 15:00 Травматични разстройства

15:30 - 16.00 Кафе-пауза

16.00 - 17.30 Типове травми по Терр (лекционна част и дискусия)

17:30 - 18:00 Заключение и споделяне на впечатленията

27 октомври 2016 г.

9:00 - 10:30 Симптоми и поведения на травматизираните. Примери. Упражнения.

10.30 - 11.00 Кафе-пауза

11:00 - 13:00 Най-популярни психически разстройства , произтичащи от травмата.

13:00 - 14:00 Почивка за Обяд

14:00 - 15:30 Последствия от травматизирането.

15:30 - 16:00 Кафе-пауза

16:00 - 17:30 Терапията на травмите не е педагогика на травмата.

 Педагогика на травмата.

17.30 - 18.00 Закриване, заключителни думи и обратна връзка

По всички горе посочени теми ще се работи с практически примери и ще се разглеждат казуси на участниците в обучението. Ще бъдат споделяни техники за работа с деца, преживели травма, живеещи и в семейна среда и такива, настанени в резидентни услуги или институции.

За контакт: Катерина Симеонова

 моб.тел.: +359 878 808 745

 

Становище относно предложения проект за „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”

Уважаеми колеги,

От името на СПСПД „ФИЦЕ-България” и „Терапевтични общности-България” изразявам становище относно предложения на вниманието на българската общественост „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”.

От създаването си през 2001 г. ФИЦЕ-България работи за подобряване живота на децата в България, и особено тези, които се намират живеят извън семействата си по произход. Експертизата ни е формирана на базата на практически опит в директна работа с деца, техните семейства и международен опит в предоставяне на услуги.

Темата за правосъдието за деца е основна в нашата ежедневна работа, свързана с обучения и супервизии на колеги, работещи в социални услуги за деца, училища и настоящите структури Социално-педагогически интернати и Възпитателни училище-интернати.

Организациите, които представлявам подкрепят проекта за закон, неговите принципи и посока на промяна. Ще обърна обаче внимание на важните, според нас, детайли, които предлагаме да бъдат променени:

1. Глава шеста “Изпълнение на мярката настаняване в център за възпитателен надзор”, Материални условия за настаняването, чл. 60,  да определя капацитета на центъра – максимален брой 10 деца в едно обособена група (жилищна единица), които се настаняват в самостоятелни стаи.

(2) Във всяка група (жилищна единица), има кухня с трапезария (дневна), помещение за провеждане на образователен процес, стаи за спане, санитарни възли, склад, мокро помещение, офис на възпитателите. Жилищната единица е самостоятелна автономна част от сграда или самостоятелна сграда, в която има охранителна система  и предлага сигурна среда за живот на непълнолетните.

(3) ….

Ако се запазят старите текстове, рискуваме припознаването на настоящите СПИ и ВУИ като бъдещи Центрове за възпитателен надзор, срещу което сме категорично против, поради липсата на развиваща и сигурна среда в тези малки населени места, в които не се предлагат никакви социални и образователни услуги, а липсата на квалифициран персонал е доказана.

2. Центровете за възпитателен надзор нямат място в ресора на Министерството на образованието и науката. Тяхната основна функция е да интегрират и координират подкрепата за настените непълнолетни, в която само една част е образованието.

3. Според нас те могат да бъдат социални услуги: ЦНСТ за деца в конфликт със закона и да се предоставят като услуга в общността със специални изисквания. Ние виждаме мястото на тези Центрове като публично-частни партньорства (доставка на съответната услуга от НПО) и общините. Те трябва да покриват стандартите за ЦНСТ за деца без увреждания и допълнителни изисквания, свързани със специфичните потребности на непълнолетните в конфликт със закона, особено в частта: изисквания към персонала. Ползването на Преходно жилище или Наблюдавано жилище на напускащи такъв център не би трябвало да бъде проблем и би дало перспектива.

4. Необходимо е да има разграничаване на функциите на отделните звена на центровете за възпитателен надзор и строгостта на режима в тях, за да осигури мотивация на настанените за положителна промяна в поведението и изграждане на перспектива. В един център е възможно да да има група от затворен, полуотворен и отворен тип; дневен център или мобилни услуги. Възможно е самите центрове да бъдат от затворен, полуотворен и отворен тип.

5. Изискванията към персонала е необходимо да бъдат: по отношение на образованието – минимална степен бакалавър по  педагогически или социални науки, както и да са предвидени специални обучения за работа с младежи в конфликт със закона. Наименованието на длъжността: социален възпитател отговаря на техните специфични функции.

6.  Службите за възпитателна подкрепа (бивша Комисия за борба) дублират функциите на социалните работници от ОЗД. Ако в ОЗД бъдат назначени специализирани социални работници, отговарящи за случаите на тези непълнолетни в конфликт със закона, и се ползват социални и др. услуги в общността (например Център за работа с деца на улицата, образователни центрове и  и др.), мобилна социална работа и училищна подкрепа в ЦОП, може да се избегне разхищаването на финансови средства и дублиращо финансиране. Тези средства биха били по-полезни да бъдат вложени в увеличаването на възможностите за образование и допълнителни услуги за децата и семействата.

Съответно, според нас, се явява и съществуването на Централна служба за възпитателна подкрепа към Министерство на правосъдието. Контролните функции на МП могат да бъдат изпълнявани спрямо работата на служителите във всички специфични услуги по мерките, предвидени във Закона, както и върху работата на социалните работници от ОЗД, специализирани да работят по случаите на деца в конфликт със закона.

Изследванията показват, че колкото повече се разделя Работата по случай с детето и семейството му между голям брой професионално ангажирани лица, толкова повече се намалява ефективността и ползата за клиента.

Надяваме се на ползотворна дискусия и промени, водещи до приемането на този прогресивен документ в името на децата .

С уважение: Дашенка Кралева,

Председател на ФИЦЕ-България

“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение:

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Untitled34

РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

Как да насочим и поведем децата в този процес на учене, особено тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа?

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения.

2Дашенка Кралева:

Педагог, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Един от авторите на адаптирания модел за България на методиката РЕМЕЛКА. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Цени:*

 • СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 220 лв. на участник
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 200 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация (с включен 1 комплект Ремелка) - 180 лв. на участник
 • ** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Проект “Заедно срещу насилието” беше представен на конференция в Испания

Европейската асоциация за изследвания в областта на младежта(EARA)  е европейска неправителствена организация със седалище в Нидерландия(http://www.earaonline.org). Мисията на организацията е свързана със задълбочаване на знанията професионалистите относно младежите и младите възрастни. В нея членуват изследователи и практици от различни научни области: психология, социология, социални дейности, антропология, педиатрия и образование. Тя провежда конференции на всеки две години.

През 2016 г. конференцията се състоя в Андалусия, Испания между 16 и 19 септември. В нея взеха участие учени от предимно от Европа, но също така и от други части на света. Много от тях представиха собствени проучвания  по теми, свързани с младежите и тяхното развитие и благосъстояние.

Трима експерти, членове на международния екип по проект “Заедно срещу насилието” представиха резултатите от проучването, направено в рамките на проекта. Д-р Катарина Герлих(Австрия); д-р Даниел Фиеро(Испания) и Катерина Симеонова(ФИЦЕ-България) взеха участие в панел на тема ”Насилие, извършвано от младежи: фактори, проявления и услуги, за младежи, извършители на насилие”

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реализира от декември  2012 г. до декември 2014г.. Проектът беше реализиран в партньорство с Фондация Резилис, Испания и Федерален съюз на терапевтичните общности, Австрия и беше финансиран от Европейската комисия, програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Проектът беше фокусиран върху  превенция на случаите на повторно извършване на насилие от деца и младежи на възраст 14-18 години в България, Испания и Австрия. В процеса на изпълнение беше  осъществено изследване и оценка на факторите, които влияят върху извършването на насилие, беше описана и оценена ефективността на системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства и бяха направени препоръки за повишаване на тяхната ефективност, както и информиране на  професионалната общност.

Обучение “Педагогика на травмата”

Обучение “Педагогика на травмата”

26 -27 октомври 2016, София

111

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различно емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенциина различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст – са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:
HermannПсихотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Създател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.
Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).
Президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия,вице-президент на ФИЦЕ-Европа.
През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени:
Ранна регистрация – до 10 октомври- 155 лв. на участник
Късна регистрация – от 11 of 19 октомври- 220 лв.
Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 155 лв. на участник
* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник
** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

1Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно професионално развитие. Качествената супервизия предпазва от професионалното прегаряне и повишава мотивацията за работа.

Нашите експерти – супервизори могат да Ви подкрепят в: обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение; справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега; взаимоотношения с външни институции или нормативни затруднения в конкретен случай; подобряване на екипните взаимоотношения и функциониране.

СУПЕРВИЗОРИ:

Дашенка Кралева:

2Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Притежава специфичен опит в социалната работа в институции и услуги-резидентен тип.

Има опит в супервизиране на случаи на деца и младежи в конфликт със закона и проблемно поведение, деца в услуги от резидентен тип; клиенти на услуги в общността; супервизии за ръководители, свързани с управление на персонала и съвместната работа с институциите, както и въпроси, свързани с качеството на социалните услуги; фасилитиране на Конференции по случай и Семейно-групови конференции. Докторант към Софийски университет.

Татяна Кючукова:

3Психолог, семеен консултант и арттерапевт. Практикувала е в центрове, предоставящи социални услуги и психологически консултации за семейства.

Има специфичен опит в работа с кандидат-осиновители и осиновители,  приемни  семейства, наркозависими общности. Специализирала в супервизиране на случаи на деца  и младежи с проблемно поведение, отпадащи от училище, случаи на синдром на родителско отчуждение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития.

Преподавател в Художествената академия, гр. София.

Симеон Тодоров:

4Клиничен психолог, терапевт и обучител. Има специфичен опит в мобилна социална работа, психо-социални тренинги за деца и младежи, деца и младежи със СОП и увреждания, деца в институции. Специализирал е в супервизиране на случаи на деца и младежи с увреждания, деца в конфликт със закона и проблемно поведение, деца-жертви на насилие и преживели травматични събития, деца в социални услуги от резидентен тип; екипно взаимодействие и роли; междуинституционално взаимодействие.

Цени:*

Условия: В зависимост от мястото на провеждане на супервизиите, цената може да варира, за което ще Ви направим конкретна и индивидуална оферта. За всяка супервизия се съставя протокол, съответстващ на изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

* цената се формирана при условие, че на ден се провеждат минимум 5 супервизии.

** За заявки: office@fice-bulgaria.org; тел: 02/9501710, 0878808742. Лице за контакт: Рени Дойчева

 

Покана за обучение: “ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Покана за обучение:

“ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

19-20 септември, обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ

66Професионалистите, работещи в различен контекст на грижа и подкрепа за деца и младежи прилагат метода Работа по случай, изготвяйки оценка на случая и индивидуален план за работа. Много често, те намират този тип работа за формална и несъществена. В този смисъл, неразбирането й утежнява процеса на оценяване и планиране и го прави труден. Какви са основните етапи на процеса? Как да сведем процеса на оценяване и планиране до ежедневието на децата и конкретните работни задачи на екипа?

  Ние ще ви дадем практически насоки, относно това как се разписва един план за индивидуална работа и как се формулират целите и дейностите в него? Ще поставим акцент и върху участие на децата и техните семействата в процеса на планиране и какво на практика е работата в мрежа като координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Очакваме да направим за Вас по-добро разбирането, че оценяването и планирането на работата по случай не затруднява, а   напротив, улеснява работното ни ежедневие и го прави структурирано, и резултатно.   Очакваме да допринесем за Вашите по-добри умения и компетенции да оценявате случая и да  планирате индивидуалната работа, така че да се подобри ситуацията на детето и/или неговото семейство.

 

ОБУЧИТЕЛИ:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила СУ “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Звездица Пенева-Ковачева:

Магистър по социална работа с деца и семейства и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители, организация и документация в социалната услуга.

 

Цени:*

 • Ранна регистрация – до 02 септември – 170 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 3 септември до 13 септември – 200 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 170 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация  – 160 лв. на участник.

* Цената включва: комплект материали на хартиен носител, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение:
“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”
8-9 септември, София

55

РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

 

Как да насочим и поведем децата в този процес на учене, особено тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа?

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения.

Обучител:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Един от авторите на адаптирания модел за България на методиката РЕМЕЛКА. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Цени:*

 • Ранна регистрация – до 19 август – 220 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 2о август до 02 септември – 250 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 200 лв. на участник
 • Оферта за 3 и повече участници от организация (с включен 1 комплект Ремелка) – 180 лв. на участник,

 

* Цената включва: материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 3000 страници, формат А4; софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи; учебни видеофилми “Социални умения”, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Покана за семинар: “ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

tg

“ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

World unity

 

Доброто изкуство възпроизвежда дилеми. В хода на семинара ще се  идентифицират дилеми в областта на правата на децата и управлението на качеството на социалните услуги и ще се рефлектира върху тях с помощта на фото-изкуството. 

Цел на семинара:

Целта на семинара е да развие капацитета на участниците за използване на иновативни начини за подобряване на качеството и управлението на социалните услуги. Методът, който ще бъде представен ФОТО-АРТ се базира на мисленето и комуникацията. След представянето на Модел за оценяване на качеството на социални услуги за деца от резидентен тип, ще се създаде фото-изкуство по темата за управление на качеството и правата на децата. Ще се използва възможността на изкуството за дискусия и рефлексия по темата с цел учене от различните гледни точки.

Гост-водещ: Проф. Гордън Митчел

Преподавател в Хамбургския университет, Факултет по образование

Доц. д-р Росица Симеонова, преподавател в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дашенка Кралева – обучител и супервизор към Терапевтични общности-България и ФИЦЕ-България, докторант в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 • Ранна регистрация – до 15 август – 80 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 15 до 25 август – 100 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 75 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и кафе-паузи

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 

Обучение “Педагогика на сексуалността” с обучител Херман Радлер

Педагогика на сексуалността и

психодрама

20 – 21 юли, София

AAEAAQAAAAAAAAN5AAAAJGQ5MGU1MTU5LWU3NDctNDAwNy05ZmYwLTFhZDZkN2EzNjliNA

Обучител:
Херман Радлер е сертифициран психотерапевт от Австрия. Той има богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод.
Херман е основател на “Терапевтични общности”- Австрия и работи с деца в риск, и в Австрия, и в чужбина.  Той е ръководител и на други организации, работещи с деца, особено в сферата на грижата за деца и младежи, резидентни и терапевтични услуги, както и собствена частна практика във Виена, Австрия. Той е новатор в употребата на психодрамата в сферата на социалната педагогика и в работата с деца, настанени в резидентни услуги в Австрия и Кения, а скоро и в Египет. Той е президент на националната секция на ФИЦЕ Интернационал в Австрия.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена, благодарение на което поддържа контакт с много млади хора, които насочва и консултира. Мисията му в живота е свързана с подпомагането на хора в нужда и тяхното здравословно личностно израстване.
Въведение в психодрамата
Психодрамата има широко приложение. Тя се дефинира като метод на диалог чрез размяна на ролите, който се използва като активна техника за проучване и трансформиране в междуличностните отношения. Това означава, че психодрамата може да бъде използвана на личностово ниво, за индивидуална и групова терапия – двойки, семейства и по-големи групи. Във всички тези ситуации психодрамата като метод може да бъде използвана с цел да се увеличи или промени емоционалната комуникация.
Цели на обучението:
Обучението поставя фокус върху юношеството, което се счита както за част от детството, така и за обособен от него период. То е конструирано от различни дискурси, представителства и очаквания, което внушава потребността от рефлексия на изследователите за специфичното място на тийнейджърите.  (Raby, 2007, p. 40). Сексуалното образование не се свежда единствено до информиране, позволение или забрана. То е насочено към едни от най- интимните аспекти от живота – любов, уязвимост, сила, приятелство, агресия. Сексуалното образование е вплетено в усилията на младежа да конструира собствения Аз, да намери любов извън семейството, да опознае промененото си тяло. Накратко това са различни взаимодействия, които можем да кажем, че са свързани с израстването. (Gilbert, 2007, p. 49).
Сексуалното образование през по-голямата част от съществуването си се бори с призраците, породени от сблъсъка между социалната теория и културните смислови конструкти, опитвайки се едновременно с това да игнорира факта, че произхожда и от двете. Сексуалното образование представлява пресечна точка на етични, политически, правни, морални и културни норми. Всяка от тези категории формира, съдържа и се противопоставя на сексуалната педагогика. Сексуалната педагогика е поле, което подлежи на изследване. То обгръща нашата човечност и се противопоставя на същите културни категории – раса, пол, класа, власт, които участват в конструирането на социалната реалност. В повечето случаи, учебните планове по сексуално образование се разработват без да се взема предвид влиянието, което тези категории оказват върху начина, по който мислим  за сексуалността, тялото ни и взаимоотношенията ни с другите.
Несъмнено обучаването на деца в темата за сексуалността е предизвикателство, дори и за родители, които учат собствените си деца.
Как да научим децата, които не живеят в семействата си по произход, а живеят в резидентни услуги, домове и институции?
Как да предадем това знание на децата с увреждания?
Какво казват правата на детето по отношение на сексуалността?
Как да обучаваме по въпросите на сексуалността по принцип?
Това са основните въпроси, на които бихме искали да отговорим в рамките на този семинар, използвайки техниките на психодрамата. Заедно ще създадем “учебна зона”, която ще ни даде задълбочен поглед върху проблема.
Всеки участник, преминал обучението, ще получи сертификат.
ЦЕНИ:
 • Ранна регистрация - до 1 юли - 155 лв. на участник
 • Късна регистрация - от 2 до 15 юли - 220 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 155 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник

** Записване - С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org