Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск

Настоящият речник е създаден в рамките на проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за съз-даване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, № КА104/АЕ-38/07.11.2017, изпълняван от СПСПД ФИЦЕ-България, с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на ЕК.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

Подцели на проекта:
1. Повишаване на ключовите компетенции на обучителния персонал ФИЦЕ-България, с цел подобряване качеството на преподаването и ученето, така че то да отговори по-добре на потребностите на специалистите в социалната и образователната сфера.
2. Подобряване на чуждоезиковите компетентности на персонала на организацията.
3. Постигане на по-висока степен на интернационализация за ФИЦЕ-България, посредством повишаване на нейната привлекателност и международно измерение като обучителна организация за възрастни.

Изтегли речника

*Mожете да получите безплатен eкземпляр от речника в офиса на Сдружението

 

 

Покана за семинар: „Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“

„Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“

24 и 25 януари 2019 г., гр. София

 

В най-простата си дефиниция изразяването чрез изкуство е форма на невербална комуникация. Децата имат естествена склонност да творят и да създават. Арт терапията е метод, който позволява  тази склонност да бъде оползотворена по един уникален начин, разгръщайки  я до процес  на лечение и възстановяване от психологически травми.  За тези, които не успяват да изразят мисли, усещания, емоции и възприятия, това е един от начините да предадат това, което може да се окаже трудно да се изрази с думи. Става дума за един сетивно-базиран подход, който позволява на децата да преживяват и да общуват на няколко нива – визуално, тактилно, кинестетично, както и да бъдат чути и “видяни” чрез изображенията си.

Арт терапията със своя поглед “навътре” и фокус към чувствата се явява отлична възможност за децата да се свържат и да успеят да изразят себе си през изкуството. За терапевта това е метод с целенасочен смисъл, зададен според специфичната терапевтична цел.

В рамките на обучението участниците ще придобият познание за:

– основните принципи при арт-терапевтична работа с деца;

– детските рисувателни умения според възрастовите особености;

– спецификите при работа с деца със специални потребности – когнитивни,  сензорни и социални.

Обучението включва:

– теоретична част, даваща обяснителен модел и теоретична рамка;

– преживелищна интерактивна част, където ще експериментираме с арт терапевтични техники чрез собствени преживявания;

– дискусионна част, в която ще се разгледат случаи от практиката на водещите.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резидентни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози, класни ръководители и др.

Водещи:

Доротея Панова – фамилен и арт-психотерапевт и Елена Кръстева – фамилен психотерапевт.

Водещите са с дългогодишна практика в прилагане на арт-терапия в частна практика, социални институции и обучителна дейност.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Проведе се информационен уебинар за представяне на обучителна програма “Педагогика на травмата”

Обучителната програма “Педагогика на травмата. Методи и техники за работа с деца, преживели травма” е разработена от група от 8 български експерти-обучители. Тя се базира на опита, знанията и уменията, придобити от тях в рамките на двата обучителни курса, в които те участваха по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за разработване на обучителни ресурси за обучители на възрастни”, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК.

Проектът се осъществява от ФИЦЕ-България в партньорство с Терапевтични общности-Австрия в периода ноември 2017 г. – декември 2018 г.

Адаптирайки опита получен по време на обучителните курсове в Австрия и досегашния опит на ФИЦЕ-България, осемте обучители разработиха обучителна програма, подходяща за нуждите на българските професионалисти, работещи с деца и младежи в различни социални услуги и в образователната сфера. Тя съчетава нужната теоретична основа с много на брой практически упражнения, както и възможността за разглеждане на случаи от работата на участниците с деца, преживели травматичен опит. Обучителната програма изтъква ролята на педагога, работещ по случай на дете, преживяло травма, предлага широк спектър от методи и техники за консултиране на дете преживяло травма, разглежда възможностите за създаване на безопасна и подкрепяща среда за развитието му и информира за различните възможности за подкрепа на професионалистите, работещи по такива случаи.

През 2019 г. екипът на ФИЦЕ-България ще осъществява обучения по новосъздадената обучителна програма. Желаещите могат да следят на уеб-сайта на Сдружението за датите на обученията. При желание от страна на обучаемите и при групи по-големи от 10 участници, бихме могли да изпратим един от нашите висококвалифицирани обучители да проведе обучението на място. Ако проявявате интерес, свържете се с нас по имейл или телефон, за да изготвим оферта.

 

За повече информация за обучителната програма, можете да разгледате презентацията от информационния уебинар.

Кръгла маса по проект „Равни възможности за децата на Враца”

                                                                                                                     

Кръгла маса по проект „Равни възможности за децата на Враца”

 

На 12 декември 2018 г. в гр. Враца се проведе заключителна Кръгла маса под надслова „Равни възможности за децата на Враца”. Събитието се организира в рамките на едноименния проект на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България в партньорство с Община Враца. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и е с продължителност осем месеца.

Участваха представители на всички участници в проекта, както и гости от Регионалното управление на образованието, гр. Враца и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Враца.

 

Приветствие към гостите отправи г-жа Петя Долапчиева, зам.-кмет на Община Враца, която подчерта необходимостта от въвеждането на иновативни подходи в практиката и постоянното повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Г-жа Кралева, Председател на СПДПД ФИЦЕ-България, представи резултатите по проекта:

18 обучени професионалисти от детските градини „Брезичка”, „Звънче” и „Слънце” и от училищата „Иванчо Младенов”, „Отец Паисий”, „Васил Левски”, „Христо Ботев”, с. Баница и „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене;
64 деца, с които се работи по методиката РЕМЕЛКА.

 

Кръглата маса продължи с представянето на добри практики от самите участници. Първият презентатор беше г-жа Мая Тодорова, учител в ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава, която сама е разработила инстурменти за обучение на деца по геометрия, български език и история. Г-жа Румяна Пантелеева представи презентация за дългогодишната успешна практика в ДГ „Брезичка” за интегрирането на деца със специални образователни потребности.

В последвалата дискусия участниците споделиха лични впечатления от работата с методиката, като всички изказаха задоволство от постигнатите резултати и напредъка при децата, с които работят.

 

 

На гости в Часа на класа в ОУ “Иванчо Младенов”

На 6 декември 2018 г. специалистите от Център за правата на децата – Враца, Весела Алексиева и Цветана Иванова гостуваха в Часа на класа в ОУ “Иванчо Младенов”. Децата от два класа научиха чрез игри какво е да си различен и как се чувстват различните, когато са отхвърлени. Научиха също как да се справят като екип и да използват уменията на всеки, за да успеят заедно. Благодарим ви, деца!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви

Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES”

Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES” се проведе в Париж на 3 и 4 декември. Членовете на екипа работиха усърдно върху обучителните материали за повишаване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи, на които предстои напускане на социални услуги.
Ако все още не сте харесали Фейсбук страницата на проект “Cycles“, можете да го направите сега, за да получавате информация и новини за проекта.
Уеб-сайт на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/

Гости в Центъра за правата на децата, гр. Враца

На 5 декември 2018 г. в Център за правата на децата-Враца бяха на гости над 40 деца и техните учители от Румъния, Турция, Испания, Литва и България. Посещението беше организирано по проект “Бъди приятел, а не насилник” на СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра по програма Еразъм +. Децата се запознаха със съдбата на едно анонимно момче, което е станало обект на правораздавателната система у нас. Така успяха да извървят с него пътя от полицейското управление, през разпитите и експертизите до изтърпяването на наложеното му наказание. В края всяко дете написа лично послание към момчето на своя език. Ето и някои от тях: “Бъди силен, всичко ще се подреди!”, “Дръж се, има кой да те подкрепи!”, “Внимавай на кого се доверяваш.”, “Спазвай правилата и ще ти е по-лесно.”
Благодарим на децата и на организаторите! За екипа на Центъра беше наистина прекрасно преживяване!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви

Покана за обучение: „Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ – 12 и 13 декември 2018г., гр. София

Покана за обучение:

„Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ 

12 и 13 декември 2018г., гр. София

Загубата и скръбта са неизменна част от човешкия живот. Скръбта е естествената реакция към загубата с цялата съвкупност от проявленията си на физическо, емоционално, когнитивно, поведенческо и духовно ниво. Уъркшопът ще хвърли светлина върху новите тенденции в разбирането ни за загубата и скръбта, базирайки се на изследванията на редица професионалисти, между които Кенет Дока – водещ експерт в психотерапевтичната работа със скръбта. Разглеждането на процеса на тъгуване като предвидим път от различни етапи, водещи до „възстановяване“ се надгражда с идеята, че връзката със „загубеното“ се променя, но не се прекъсва и това е здравословно за човешката психика. За професионалистите, работещи с деца и родители в социалната сфера, е изключително важно да умеят да разпознават скръбта във всичките ѝ проявления, не просто като реакция към смъртта, а като реакция спрямо всяка значима загуба. Обучението цели да създаде умения за оценяване на индивидуалния стил на скърбене, с които да помагат на клиентите си да осъзнават и да се справят със загубите в живота си.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социалнарехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резиднетни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози и класни ръководители.

Водещи: Елена Кръстева и Доротея Панова – фамилни психотерапевти. Г-жа Кръстева и г-жа Панова са системни фамилни психотерапевти, дългогодишни преподаватели към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ. Oснователи на Център по Емоционалнo Фокусирана Терапия. Имат дългогодишна практика в индивидуална, семейна и терапия за двойки.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма , изпратена на office@fice-bulgaria.org

Празник “Всички деца имат равни права”

Празник “Всички деца имат равни права”

Във връзка с отбелязването на 20 ноември – Световен ден на детето и годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН, в Центъра за правата на децата, се проведе празник под надслова “Всички деца имат равни права!”

В Центъра гостуваха децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров” – Враца и майките от звено “Майка и бебе”.

Инициативата е съвместна между Община Враца и Центъра за правата на децата към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Всяко дете получи Конвенцията за правата на дететео в адаптиран вариант, така че текстът да е разбираем и приет от тях. Втората част от програмата беше под формата на арт – ателие, като децата сами оцветиха керамични фигурки, които да красят стаите им. Докато рисуваха, те споделиха своето мнение, задаваха въпроси и се забавляваха.