Честит ден на детето!

Childrens-day

Скъпи колеги,

На 1 юни – Международния ден на детето – нека всички помислим в какво се състои важността на този празник.

На първо място, това е празник на радостта, която всяко дете трябва да изпитва през всеки ден от годината.

На второ място, това е празник, в който е скрито обещанието, че всички деца притежават равни права.

Това е ден, в който не бива да забравяме, че всяко дете има правото да живее в семейна среда и да расте в безопасност.

Ние като възрастни носим отговорността правата на децата да бъдат гарантирани. Наша мисия е да направим света по-добро място в което да живеят и да им осигурим условия да растат щастливи и да развиват своите способности.

От името на екипа на ФИЦЕ-България поздравявам децата и им пожелавам правото им на щастливо детство да не бъде нарушавано от никого и нищо!

Честит празник на всички деца, семействата им и професионалистите, които ги подкрепят! 

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България

1 юни 2016 г.

Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
На прага на настъпващите летни дни, преди заслужения отдих за всеки от Вас и в отговор на Вашите нужди и възможности за обучение, ние, екипът на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България
НАПОМНЯМЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОЕТО ЩЕ ПРОВЕДЕМ ПРЕЗ М. ЮНИ В ГРАД ОБЗОР И ЗА КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА:
 РАБОТА С РОДИТЕЛИ – с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 15 -17 юни, 2016 г., хотел “Парайзо бийч” гр. ОБЗОР
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
 ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ ЗА М. ЮНИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НАШАТА ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33, ЕТ. 6.
 21 и 22 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 28 и 29 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 30 юни и 01 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
РАБОТА С РОДИТЕЛИ - с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 05 и 06 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви изпратим при запитване от Ваша страна. Очакваме Ви!
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
За членове на ФИЦЕ-България, както и за трима и повече участници от една организация предлагаме отстъпки, за които ще се информирате от поканите за всяко обучение!

Представяне на книги, издадени по проект “Професионално развитие”

На 27.04.2016 г. СПСПД “ФИЦЕ-България” проведе неформална среща по повод представяне на новите ни издания: „Работа по случай“ и „Работа с поведението на детето“; програмата за обучения и други образователни услуги за 2016 г. и новото дружество „Терапевтични общности-България“. Събитието се състоя в обновената обучителна зала на Сдружението.

Двете книги бяха издадени в рамките на проект “Професионално развитие”, финансиран от фондация “Стария бук в България”.

„Работа с поведението на детето“, с автор Звездица Пенева-Ковачева е съставена от 2части: “Част I: Неприемливо поведение при децата и младежите” и “Част II: Инструменти за професионална работа”. Изданието  е обобщение на опита, натрупан в директната работа с деца и младежи в институции, резидентни услуги и училища от екипа на сдружението; тригодишните ни усилия да променим ежедневието на децата и младежите, настанени в Социално-педагогическите интернати в с. Драгоданово, общ. Сливен и с. Варненци, общ. Тутракан по Проект “Нови перспективи” и “Нови перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ; международно изследване, проведено през 2014 година в България, Испания и Австрия,посветено на причините за проявите на повторно насилие сред младежите по Проект “Заедно срещу насилието”, Програма JUST/2011/DAP/AG/3491 на Европейската Комисия, съвместната ни работа с Холандският институт за младежта (NJi) в реализиране на Проект “TRACE-нов поглед към промяната в социалната система – Център за тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование”, финансиран по Програма МАТРА на Кралство Нидерландия.

Автор на книгата  „Работа по случай“ е Дашенка Кралева. Работата по случай в съвременния свят е метод, който ни осигурява задълбочен индивидуален подход към всеки отделен клиент. Само чрез този метод може да се оцени, планира и реализира работата като в центъра е клиента, заедно с неговото обкръжение.

поведениеслучай

След представянето на книгите беше представена новата обучителна програма на Сдружението.

Беше представено и новото дружество “Терапевтични общности – България”, основано с участието на ФИЦЕ-България и австрийската организация  ”Терапевтични общности”.

Идеята за това интернационално сътрудничество е резултат от успешната работа на двете организации в редица международни проекти, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск.

Дейността на “Терапевтични общности – България” е свързана свързана с реализиране на обучения, консултации, анализи, разработване на методи и концепции, както и с предоставяне на иновативни социални услуги за деца.

 

 

Общо събрание на ФИЦЕ-България

На 07.03.2016 г. се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България (СПСПД “ФИЦЕ – България”) от 15.30 часа в Заседателната зала на Сдружението с адрес: гр. София, ул.”6-ти септември” № 33, ет. 6, свикано на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението.

Събранието протече съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на отчетните доклади за 2014 и 2015 г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
4. Разглеждане кандидатура и избор на нов член на УС на Сдружението;
5. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
6. Разни.

По първа точка от дневния ред бе дадена думата на г-жа Дашенка Кралева – председател на СПСПД “ФИЦЕ-България”, която представи отчетните технически и финансови доклади за 2014 и 2015 г. на “Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България” за периода ноември 2014 г. до януари /до момента/. Докладите бяха приети единодушно.

По втора точка от дневния ред, г-жа Ивет Иванова, в качеството си на Председател на КС, обобщи информацията от Доклада на Контролния съвет, вече предоставен на участниците в писмен вид. Докладът на КС бе гласуван и приет единодушно от всички участници в общото събрание.

По трета точка от дневния ред, г-жа Дашенка Кралева съобщи на присъстващите, че на редовно заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е разгледана и приета молбата на “Терапевтични общности Австрия” да стане юридически член на СПСПД ФИЦЕ – България.
Предложението за промяна на броя на членовете на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е свързана с идеята за съвместна работа с “Терапевтични общности Австрия” в областта на предоставяне на социални услуги.

Г-жа Кралева обясни, че дейността на ”Терапевтични общности Австрия” се осъществява в екип от социални работници, психолози, психотерапевти, експерти в областта на правата на децата и тяхната закрила, логопеди и др. Тя подчерта, че “Терапевтични общности – Австрия” имат изградена мрежова структура с представителства в няколко страни. Като допълнение на това г-жа Звездица Ковачева разясни, че идеята е да бъде създадено ново дружество между ФИЦЕ – България и “Терапевтични общности – Австрия”, регистрирано по Търговския закон, което да работи за разкриване на социална услуга и в България. Беше изказано мнение, че подобен проект ще донесе ноу-хау и по-голяма сигурност за работата на организацията.
Г-жа Звездица Ковачева добави, че такива услуги в България липсват към момента. Тя постави акцент на иновативната методиката, по която се работи в тези структури.

След изслушване на мнението на всички присъстващи, Председателят на събранието – г-н Александър Миланов предложи да се премине към гласуване по т. 3 от Дневния ред на Общото Събрание – за увеличаване на броя на членовете на УС. Всички гласуваха единодушно УС да бъде съставен от четирима членове.

По четвърта точка от дневния ред, от името на УС на ФИЦЕ – България, г-жа Дашенка Кралева предложи г-н Херман Радлер, Председател на ”Терапевтични общности Австрия”, за четвърти член на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ – България. На присъстващите беше предоставена за разглеждане и обсъждане неговата автобиография. Предложението бе прието единодушно.

По пета точка от дневния ред, след дебатите по т. 3 и т. 4 и изслушване на мнението на присъстващите членове, г-жа Кралева разясни същността на промените в Устава на Сдружението.  Предложените промени в Устава на Сдружението бяха приети единодушно.

След изчерпването на въпросите в дневния ред на Събранието, присъстващите преминаха към неформални дискусии.

12804539_10153643118689735_1597469391_n

Предстоящи обучения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
В отговор на заявени от Ваша страна конкретни теми, насочени към професионално развитие, представяме на Вашето внимание следните обучения през м. МАРТ и АПРИЛ за професионалисти, които са част от обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ:
 
-22 и 23 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
-29-30 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели.
-12 и 13 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи с деца и младежи в учебни заведения, институции, социални услуги, ресурсни центрове, центрове за извънучилищна и извънкласна работа.
-18 и 19 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Обученията ще се проведат в гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. Шести септември 33, ет. 6.
С работната програма и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове(кликнете върху заглавието на всяко от обученията). Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви бъде предоставена при запитване на тел: 0035929501710 или на имейл адрес office@fice-bulgaria.org.
През настоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:
 • Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 
 • Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата!

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ, 2016

Обучение на тема:”РЕМЕЛКА – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения”

ФИЦЕ-България отправя покана за обучение на тема:

“РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  

НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000  ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 23-24 Февруари, 2016 г.

     РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

     Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

     Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца и родители.

Краен срок за записване: 20.02.2016 година

За допълнителна информация и записване:

office@fice-bulgaria.org;  office@trace-edu.bg ; тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11 

За контакти:

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България, моб. тел.: 0878 808740

Звездица Ковачева, Управител ОЦ ТРЕЙС ЕООД, моб. тел.: 0878 808741

Покана за обучение – февруари 2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

 

Вашето доверие и партньорство през изминалата година ни задължава да продължаваме да бъдем актуални и да отговаряме на Вашите професионални потребности от обучения и развитие.

Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ стратира с две обучения за професионалисти в образователната и социалната сфера, които представяме на Вашето внимание:

 

1. РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

2. РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

 

Обученията ще се проведат на 01.02.-03.02.2016 г. в ПАРК И СПА ХОТЕЛ „ЕКЗОТИК“, с. Марково, Пловдив, м. Исака №44

С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация.

При невъзможност за заплащане на цялата сума в посочения срок, поради началото на финансовата година, може да се направи индивидуална договорка на посочените в офертите телефони за авансово плащане и заплащане на остатъка от сумата след провеждане на обучението.

През предстоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:

 •  Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 •  Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата

 

Надяваме се, че 2016 г. ще бъде успешна и очаквана година за всички нас, която да ни донесе здраве, късмет и лично щастие!

С уважение,

Дашенка Кралева,

Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ България

Весели празници!

Уважаеми колеги, скъпи приятели на ФИЦЕ-идеята,

Нека празничните дни бъдат изпълнени с много топлота, хармония и обич!

Пожелаваме Ви здраве, сила и вдъхновение и през Новата година, за да продължим нашето дело – да помагаме на уязвимите деца в България!

Дашенка Кралева и Екип

Disk New Year Compositions-2

ФИЦЕ България проведе обучения по проект “Отключване на правата на децата”

Picture1
Picture3
СПСПД ФИЦЕ-България проведе три обучения по проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на  правата на уязвимите деца“, финансиран от Програма “Основни права и гражданство” на Европейския съюз. Обученията се проведоха в три града – Русе, Кърджали и София. В тях взеха участие професионалисти , работещи с деца в досег с правосъдната система, специалисти, работещи с деца в резидентни услуги или под някаква форма на задържане.
Целта на обученията беше да повиши знанията на професионалистите за правата на децата, детското развитие и да повиши уменията им за щадяща комуникация, съобразена с възрастта, нуждите и ситуацията на детето. Участниците бяха запознати с Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на децата.
Голяма част от участниците споделиха положителни впечатления от обученията и от използваните методи, които бяха предимно практически насочени.
12233560_10153415931654735_1419273129_n
Untitled222

Проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца”

Picture1
Picture3
Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

За децата и младежите, съдебните решения по семейни дела и други производства  могат да имат значително, дългосрочно влияние върху тяхното благосъстояние, развитие и бъдеща реализация. Международните стандарти и националните закони в повечето европейски държави признават правото на децата и младежите да изразяват своето мнение, както и техните желания и чувства да бъдат отразени във всички решения, които ги засягат. Въпреки това, на практика реализирането на тези права е далеч от това, което се изисква в следствие отчасти на липсата на добра подготовка от страна на професионалистите за осъществяване на ефективна комуникация с децата. От огромно значение е професионалистите да развият по-добри умения как да се помогнe на детето да участва пълноправно във вземането на решения, които го засягат. Център за закрила на правата на децата “КОРАМ” работи за промяна в законите  за гарантиране на осъществяването на правата на децата при семейни и други съдебни производства във Великобритания и в чужбина повече от 25 години.  В тази връзка, на КОРАМ беше предоставена безвъзмездна финансова помощ от Фонда на ЕС за гражданство и основни права за двугодишен проект. В рамките на проекта ще бъде направено проучване и ще бъде развита обучителна програма за развитие на умения за общуване, щадящо детето и информиране относно правата на децата на практиците, работещи в съдебната система, услугите от резидентен тип и превантивните услуги. Проектът “Отключване на правата на децата:  Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца включва организации от 10 европейски страни, включително и Великобритания. Ще работим с КОРАМ Войс, Чешкия хелзинкски комитет, Университета в Корк, Фондация “Децата на Словакия”, Естонски център за човешки права, Европейски ромски център(Унгария), Фондация “L’Albero della Vita”(Италия), Организация “Ничии деца”(Полша), “Социални и образователни дейности” (Гърция) и Сдружение “Семейство, дете и младеж”(Унгария). През тези 2 години партньорите ще проучат и развият обучителна програма за развиване на умения за комуникация съобразена с възрастта на детето, щадяща и включваща практически методи за работа базиращи се на правата на децата за практици и професионалисти работещи с деца, които са част от съдебен процес, в резидентна грижа или под някаква форма на задържане. Ще проведем въвеждащи обучения в две фази и преглед на обученията с над 920 професионалисти от десетте страни. Обучителните модули ще бъдат разработени от мултидисциплинарен екип от ключови експерти, включително и групи деца и младежи от десетте страни.  След приключването на проекта ще се постигне устойчивост чрез създаването на всеобхватна обучителна система, включително обучения лице в лице, онлайн обучителни материали и онлайн платформа за споделяне на знания между специалистите. Тази иновативна обучителна система и материалите свързани с нея ще бъдат приложими във всички държави-членки на ЕС. Ще бъде създаден наръчник за застъпничество и разпространение, за да се определи как обученията ще бъдат интегрирани в съществуващите сектори на образование и системите за регистрация и акредитация в ЕС. Информация за  Център за закрила на правата на децата “КОРАМ” Център “КОРАМ” работи във Великобритания и в света, за да насърчава, защитава  и прилага правата на детето и да подпомага правителствата, международните организации и неправителствените организации в прилагането на Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация  срещу жените. Отделът за международни политики и програми на организацията „КОРАМ” постига големи успехи, работи с УНИЦЕФ, Агенцията на ООН за жените и други международни междуправителствени организации в над 30 страни през последните 16 години. Центърът е специализиран в провеждането на ситуационен анализ, проучване и оценяване на правата на децата и въпросите свързани с неравенството между половете, за да осъществи информирано плануване, стратегическо развитие и за да подпомага правителствата и НПО в прилагането на Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Това се случва чрез обучения, развиване на национални системи за мониторинг, съвместна работа и докладване пред комисиите на ООН, както и работа с правителствата за реформи в политиките, правото и практиките, плануване и бюджетиране. Центърът има и базов опит в изграждането на практически програми за прилагането на правата на децата и жените, включително и в изграждането на национална мрежа от услуги за момичета, жертви на трафик и експлоатация, развиване на услуги за закрила на правата на детето, правна помощ за жени и деца и превантивни програми за деца в конфликт със закона.  Информация за българския партньор по проекта Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България” Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Мисията на ФИЦЕ-България е да работи активно за подобряване качеството на живота на децата на България чрез: защита правата на децата в България и повишаване качеството на грижата за децата в риск. ФИЦЕ Интернационал е международна мрежа, обединяваща над 30 страни цял свят. Те са обединени в общата си кауза – да работят за подобряване на ситуацията за децата  в риск. ФИЦЕ-България реализира своята дейност чрез осъществяване на обучения на персонала на специализирани институции за деца, социални услуги, ДСП, МКБППМН, социални работници на територията на ДАБ и др.; чрез реализиране на различни проекти, свързани с подобряване условията на живот и начина на работа с децата, настанени в СПИ и ВУИ; както й чрез провеждане на конференции и др. събития за разпространяване на положителен опит в сферата на грижата за деца. Във връзка с по-горе представения проект, ФИЦЕ-България е организатор и изпълнител на  въвеждащи обучения, свързани с реализиране на правата на децата в досег с правосъдната система.

Untitled11111111111111111