Проект „Детство за всички“ на Държавна агенция за закрила на детето

DAZD

Гражданско дружество «Заедно за децата» е създадено като обединение между Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ–България през 2012 г., за да обедини капацитета на двете организации и да изпълни обществена поръчка, обявена от Държавната агенция за закрила на детето за възлагането на изпълнение на Дейност 6 от проект «Детство за всички» – организиране и провеждане на обучения и супервизии на персонала на новосъздадените услуги – Център за настаняване от семеен тип, Защитено жилище, Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.

По същата дейност СПСПД Гражданско дружество „БАЛИЗ и ФИЦЕ за детство за всички” организира и реализира обучения на персонала на специализираните институции за деца с увреждания и супервизия за повишаване на професионалните умения за работа с деца с увреждания.

В началото на 2012 г. се подписа договор между ДАЗД и Дружеството за изпълнение на обособена позиция „Супервизия на персонала в специализираните институции за деца с увреждания”. Реализираха се 192 групови и 150 индивидуални супервизии се от екип от 6 супервизора, разпределени като отговорност за конкретни специализирани институции. Целевата група включваше: възпитатели; социални работници; психолози; специални педагози; лекари; психиатри; медицински сестри, работещи в ДДУИ.

През март 2013 г. се подписа Договор между ДАЗД и ГД „БАЛИЗ-ФИЦЕ” за изпълнение на услугата „Организиране и провеждане на обучения на ангажирания персонал в съществуващите специализирани институции за деца с увреждания” по проект „Детство за всички”. В периода март – ноември 2013 г. бяха разработени обучителни материали и се проведоха обученията на персонала на Домовете за деца с увреждания в цялата страна, както и на представители на Домовете за медико-социални грижи за деца /общо 984 участника/.

1. Годишен финансов отчет на ГД БАЛИЗ и ФИЦЕ за детство за всички

2. Годишен финансов отчет на ГД БАЛИЗ-ФИЦЕ

3. Годишен финансов отчет на ГД Заедно за децата