Проект “Отключване правата на децата: Укрепване капацитета на професионалистите от Европейския съюз за гарантиране правата на уязвимите деца”

    СПСПД ФИЦЕ-България е партньор в изпълнение на Проект “Отключване правата на децата: Укрепване капацитета на професионалистите от Европейския съюз за гарантиране правата на уязвимите деца”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Правосъдие на Европейската комисия, JUST/2013/FRAC/AG/6393. Координатор на проекта за България е Г-жа Дашенка Кралева.
Проектът цели да повиши знанията, уменията и капацитета на професионалистите, които работят с деца в неравностойно положение, за да се гарантира, че правата им са зачетени, защитени и изпълнени и че тези деца са в състояние да участват във вземането на решения, които ги засягат. Проектът ще доведе до разработването на цялостна система за обучение, включително семинарни модули за обучение, пакети за електронно обучение и онлайн ресурс обмен на знания за професионалисти, които работят с деца в резидентни услуги, центрове за задържане и правосъдни системи в ЕС.
Интердисциплинарен екип от ключови експерти, включително юристи, социолози, психолози, педагози и специалисти по социалнa работа разработват обучителните модули по следните теми:

1. Развитието на детето;

2. Умения за комуникация с деца и млади хора;

3. Разбиране на проблемите, пред които са изправени децата в съответния контекст (резидентна грижа; задържане; правосъдните системи);

4. Как да се обяснят правата на децата по подходящ за възрастта начин;

5. Нужди на особено уязвимите групи деца (деца от ромски произход; деца на мигранти; децата с психични заболявания; деца с увреждания);

6. Умения за това как да се напътства детето, включително как да се разберат желанията и чувствата на детето.

   Разработва се и допълнителен модул за професионалисти в правосъдната и правораздавателните системи (полицаи, прокурори, съдии, пробационни служители, адвокати и социални работници) за това как да се направят правосъдните процеси за деца, в съответствие с насоките за Приятелско за детето правосъдие.
В края на м. Юни, 2015 г. в гр. Варшава ще се проведе подготовката на обучители от съответните страни за работа с обучителните модули и как да се осъществи тестването им. Двамата обучители за България са Звездица Ковачева- ръководител проекти в СПСПД ФИЦЕ-България и Кремена Чобанова-експерт в УНИЦЕФ.
През периода август-октомври около 100 професионалисти от България ще бъдат обучени по съответните модули, след което след анализ на резултатите от тренингите ще се установи как обучението може да бъде интегрирано в съществуващите системи за обучение на специалисти от сектора, както и неговата акредитация.