Проект „Социалната информатика в системата за грижа за деца и младежи“

big leo logaЕвропейската програма „Леонардо да Винчи“ подкрепя инициативата на, за разработване в европейски мащаб на Рамкова програма „Електронна документация, развитие на качеството и оценяването в областта на грижата за деца и младежи“, която да бъде разработена и тествана в институции за образование и продължаващо обучение.

Проектът се финансира с подкрепата на програма Леонардо Да Винчи – Учене през целия живот: Трансфер на иновации и е в партньорство между Висшето католическо училище, Майнц (водеща организация), Институт за помощ за деца и младежи, Майнц, Католическо професионално училище по социална педагогика, Саарбрюкен, в сътрудничество с Института за продължаващо образование, Саарбрюкен, както и ФИЦЕ-България, Фондация „Резилис“, Испания, Институт „Св. Йозеф“, Люксембург.

Създаването на проекта е обусловено от по-високите очаквания към възпитателната и социалната работа, свързани с повишаване на изискванията към квалификацията на професионалистите. Поради тази причина се налага да бъдат актуализирани досегашното професионално, съответно висше образование, по отношение на неговото съдържание и специализиран профил.

На базата на променящите се изисквания към педагогическите специалисти, с този проект ще бъде разработена цялостна учебна програма и методическо ръководство, с акцент върху документацията, развитието на качеството и оценяването в областта на социалната работа с деца. Тя ще може да бъде интегрирана в образованието на обучаващите се в професионалните училища и продължаващото образование, предназначено за практикуващи възпитатели, социални педагози и социални работници. В дългосрочен план педагогическите специалисти ще могат да преценяват своята работа по-обективно чрез подобреното боравене с данните, генерирани от документацията, развитието на качеството и оценката. Това ще доведе до повишаване на качеството на работата на специалистите в сферата на социалните услуги и ще се отрази положително върху клиентите на системата за грижа: деца и техните семейства.

Продуктите, които ще бъдат разработени по време на изпълнението на проекта, ще бъдат приложени в областта на висшето и продължаващото професионално образование на педагозите и социалните работници. Това означава, че конкретните целеви групи са както практикуващи социални педагози, възпитатели и социални работници, ангажирани в системата за грижа за деца, така и студенти в областта на възпитанието и социалната работа. Освен това ще бъде изработена и Учебна програма за преподаватели в професионални и висши училища (университети), които водят курсове по Социална информатика. Модулите обаче могат да бъдат използвани и за обучение на ментори, които да предадат опита си на своите колеги в институцията, в която работят.

Дейност 1: Учебна програма за обучаеми/преподаване/оценка и оптимизиране

Квалификационната дейност 1 се фокусира върху развитието и прилагането на Учебна програма за ученици и обучаващи се в Католическото висше училище по социална педагогика в Саарбрюкен.

Дейност 2: Квалифициране на обучаващите се в професионалните училища и Центровете за продължаващо обучение

Квалификационна дейност 2 се отнася до продължаващото образование на работещите професионалисти. Тук става въпрос за развиване на концепция за продължаващо образование и реализиране на първите обучения. Тази концепция ще бъде оценена от ILF (Институт за обучение на преподаватели и повишаване на квалификацията), Саарбрюкен.

Дейност 3: Продължаващо образование за педагогически кадри, работещи в институции.

Квалификационната дейност 3 се концентрира върху институциите в избрани страни и е насочена към обучение на работещи в практиката, т.е. практици на място. Този работен пакет е концентриран върху професионалното образование на практици и потребители на място. Избраните мерки за повишаване на квалификацията ще бъдат замислени, реализирани и оценени на място, в специализираната институция/услуга.