Проект “Quality4Care”

От началото на месец юли 2020 г., ФИЦЕ-България изпълява проект “Quality4Care”, финансиран от Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 1, “Образование за възрастни”.

Партньор на ФИЦЕ-България в този проект е организацията  “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.

В рамките на проекта двама обучители на ФИЦЕ-България, експерти по темата за качеството на социалните услуги, ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

  1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
  2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
  3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Темата за качеството на социалните услуги е изключително актуална, предвид новия Закон за социалните услуги, чието влизане в сила бе отложено с 6 месеца в края на 2019 г. След влизането си в сила той ще въведе изискването всяка социална услуга да  разработи и приложи програма за развитие на качеството. Под “качество на социалната услуга” се разбира, че социалната работа в услугата отговаря на определени стандарти и изисквания, удовлетворява потребностите на потребителите и води до повишаване на тяхното благосъстояние. За да следи дали тези стандарти и изисквания са спазени ще бъде създадена специална Агенция по качеството на социалните услуги. До момента на приемането на Закона за социалните услуги въпросът за качеството им се урежда съгласно Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и съответното методическо ръководство за всеки вид социална услуга. В тях съществуват ясни и конкретни изисквания за изпълнение на отделни елементи на качеството на услугата: сигурност, материална обезпеченост, човешки ресурси, спазване на права на децата, организация на ежедневието. Що се отнася обаче за цялостно управление на качеството като модел, липсва стандарт за система за управление на качеството в социалните услуги с критерии за съответствие към него.