Заедно срещу насилието

Print

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реазлизира от декември месец 2012, с продължителност 24 месеца. Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация Резилис, Испания и Федерален съюз на терапевтичните общности, Австрия и се финансира от Европейската комисия, програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Фокусът на проекта е върху превенция на случаите на повторно извършване на насилие от деца и
младежи на възраст 14-18 години в България, Испания и Австрия. В процеса на изпълнение ще бъде осъществено изследване и оценка на факторите, които влияят върху извършването на насилие, ще бъде описана и оценена ефективността на системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства и ще бъдат направени препоръки за повишаване на тяхната ефективност, както и информирана професионалната общност.

Дейностите, които се реализират едновременно на територията и на трите държави, са:

  • Анализиране на предпоставките и факторите водещи до това децата и младежите да извършват насилие, чрез използване на специфични изследователски методи:

Разработване на инструменти за събиране на информация и анализ – данни за преглед и анализиране на факторите, влияещи при извършване на прояви на насилие от деца на възраст 14-18 години в България, Испания и Австрия. Инструментите дават възможност да се събира информация от деца, извършители на насилие и противообществени прояви и техните семейства. При избора и комбинирането на инструменти се има предвид контекста в трите държави. Инструментариумът е обоснован методически, както и е придружен с ясни инструкции за това как трябва да се използва, в каква обстановка, от кого, какви са потенциалните трудности, опасности и рискове, както и етиката на използване.

Анализиране на информация и разработване на докладиoсновните аналитични методи са качествен анализ, причинно-следствен анализ, сравнителен анализ. В резултат се направи преглед и описание на факторите, водещи до извършване на насилие и противообществени прояви от деца на възраст 14-18 години в България. Тези фактори са сравнени със същите в Австрия и Испания, анализирани и обобщени.

  • Събиране и анализиране на информация относно съществуващите системи за подкрепа – нормативна база и практика или

Преглед и анализ на документи, планове, програми, практикипреглед на съществуващата нормативна база, регламентите и предоставяните услуги – социални, образователни, корекционни, наказателни за деца, извършители на насилие и противообществени прояви и техните семейства в начина на функциониране, предоставяната подкрепа/санкции, услугите за превенция или коригиране на поведението на деца, извършители на насилие и противообществени прояви на възраст 14-18 години.

Описание и анализ на съществуващите услуги за подкрепа на деца, извършители на насилие и противообществени прояви – анализ на събрана информация по отношение на това как функционират съществуващите услуги за подкрепа, коригиране и санкциониране на поведение на насилие и противообществено такова, начина на работа с клиентите, съотношението подкрепа/санкция, постиженията, трудностите и предизвикателствата. Провеждане на сравнителен анализ и разработен обобщен аналитичен доклад за трите държави.

  • Разработване на препоръки за повишаване на ефективността на съществуващите практики:

Описание на три вида препоръки, свързани със законодателство, процес и съдържание на работата с деца и младежи, извършители на насилие – разработване на препоръки на национално и европейско ниво с цел да се повиши ефективността на услугите за превенция на повторно извършване на насилие от деца и младежи. По отношение на законите, препоръките ще се насочат с промените, свързани с възприемането на децата, които са извършвали на насилие не като престъпници, а по-скоро като нуждаещи се от подкрепа, за да променят поведението си и развиват умения за справяне. По отношение на процесите, препоръките ще бъдат насочени към законодателните и социални системи и техните реакции в случаи на прояви на насилие, свързани с деца – пътят на сигналите до съответната система за подкрепаи /или санкция, навременността и качеството на оценките на потребностите, адекватността или референциите, наличието на подходящи услуги, планирането и контрола на случаите. По отношение на съдържанието, въз основа на анализите,ще бъдат направени препоръки по отношение на различните подходи и методи на работа, които съответстват на нуждите на целевата група.

  • Организиране и провеждане на поредица от събития, публикуване на материали, лобиране и застъпничество:

Разработване и разпространение на информационни материали, интернет страница, бюлетини, организирани и проведени публични събития – 3 национални конференции и една международна конференция през месец ноември 2014 г. в Испания.