Проект „Подкрепа за адаптация и бъдеще“ (2012)

Основната дейност по проекта беше предоставяне на психологическа подкрепа на чужди граждани, търсещи закрила или получили статут на бежанци в България. Проведени бяха, психологически и социални консултации, групови интеркултурни мероприятия и създадена програма психологическо и социално консултиране за работа с целевата група, която бе представена на професионалната общност. По проекта бе проведено проучване на ситуацията на уязвими групи, търсещи международна закрила и бежанци. Издадена бе информационна книжка на арабски и персийски за информиране на бежанци и търсещи закрила. Проектът се реализира в периода януари – юни 2012 г. и се финансира от Европейски бежански фонд.