Проект „Професионална подкрепа“ (2012)

Общата цел на проекта бе повишаване на професионалната компетентност на персонала от институции, чиято дейност е пряко свързана с въпросите на бежанците и търсещите закрила. Специфичните цели са свързани с осъществяване на анализ на обучителните нужди на персонала на тези институции; разработване и прилагане на обучителна програма и информиране и публичност. Основните дейности включиха разработване на инструментариум за събиране и анализиране на информация за обучителни нужди; събиране, анализ и оценка на обучителните нужди; разработване на програма и организиране и провеждане на обучение и разработване и разпространение на материали за професионалисти. 47 професионалисти преминаха обучение „Анализ на потребностите и планиране на работата с бежанци и търсещи закрила“. Проектът се реализира януари – юни 2012 г.