Проект “Професионален обмен”

професионален

 

     В края на 2012 г. ФИЦЕ започна изпълнението на проект “Професионален обмен”, BG ERF 2011/03-B5.02-014971/21.09.2012. Основната заложена цел беше повишаването на професионалната компетентност на специалистите, които работят с бежанци.  и търсещи закрила. Дейностите се осъществиха до края на месец май 2013 г. от екип професионалисти, които проучиха и описаха успешни ефективни практики както от България, така и от други държави в света. По проекта се проведоха работни семинари в София, Свиленград и Нова Загора, в които се включиха представители на дирекции “Бюро по труда”, дирекции “Социално подпомагане”, общински служби “Жилищно настаняване и здравеопазване, НПО. Всички те споделиха, че  срещите са били полезни за тях и са допринесли за обмяна на опит между отделните професионални групи.