бежанцитеПроектът “Нови знания за подкрепа” по договор за безвъзмездна финансова помощ №ЕБФ 01-6852/28.05.2014 г., финансиран от Европейския бежански фонд стартира през месец юни 2014 г. и цели повишаване на компетентността на учители от българските общообразователни училища за работа с чужденци и за насърчаване и подпомагане на контактите между учители и родители.
След като експертите от ФИЦЕ-България Дашенка Кралева и Татяна Вълчева разработиха Обучителни програми по математика, български език и социална компетентност, тя беше представена на вниманието на учители от София, Нова Загора и с. Баня. Проведени бяха три обучения на учителите, работещи с деца от небългарски произход, както и родителска среща за представяне на програмите на вниманието на родители.
Обучителната програма по математика предоставя възможност на децата не само да се научат да извършват операции по смятане с числата до 1000, но и да бъдат подготвени да правят това в българския и европейски контекст. Макар и математическа, програмата предоставя възможност за научаване на много български думи, тъй като към всяка една има картинно изображение. Възможността децата да оцветяват, рисуват и изрязват прави математиката забавна и желана.
Българският език, доста труден за възрастните, в обучителната програма по български език, разработена по проекта, се научава чрез филми, видеоклипове, флаш карти и др. интерактивни методи. Множеството материали, посветени на българските празници и традиции спомагат за по-бързото адаптиране и на деца, и на родители в България, независимо от техния произход и религия.
Социалната компетентност се простира от изграждането на понятия за време и познаване на часовника, до боравене с пари, мерене, теглене и практически упражнения, посветени на пазаруване, общуване и запознаване с българските финансови и др. институции.
Участието на учители от Софийския ресурсен център ще даде възможности за работа с добри методически материали, по случаи на деца-бежанци, които имат специални образователни потребности.
Къде биха могли да бъдат използвани програмите по математика, български език и социална компетентност? Като помощно средство в българските училища, ресурсните центрове и като основна програма за работа в приемателните центрове, където са настанени децата-бежанци.
От години ФИЦЕ-България се специализира в разработване на програми за обучение на деца с обучителни затруднения, използвайки, адаптирайки и надграждайки нидерландски опит. Поставяйки като акцент спецификата на обучение на деца, чиийто майчин език не е български, с помощта на учителите, участници в проекта, бяха дадени нови шансове за подобряване на качеството на българското образование.