Дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия “Сътрудник социални дейности”

От 15 ноември 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Сътрудник социални дейности“:
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.
Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и работа със семействата и близките.
Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
Краен срок за записване: 13 ноември
Линк за записване: https://forms.gle/LHXCTW6QhvX1uTLw5
За контакти и запитвания:
Д-р Дашенка Кралева – 0888 90 34 70
Симона Вутова – 0886 72 96 47
office@fice-bulgaria.org
simonavutova.fice.bulgaria@gmail.com

Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България (ноември 2022г.)

Очаквайте следните обучения през ноември 2022г.:
2 ноември – Качество в социалната работа – “Програма за развитие на качеството по новите нормативни изисквания”
9 ноември – Практическо прилагане на стандартите за качество в управлението на социалните услуги
10 ноември – Работа по индивидуален случай на възрастни
11 ноември – Работа с деца с девиантно поведение и делинквенция
16 ноември – Супервизия – Въведение
18 ноември – Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения
23 ноември – Работа с родители на деца, ползващи социални услуги
24 ноември – Инструмент за оценяване на родителски капацитет в социалната работа
30 ноември – Работа с членовете на семейството на възрастни, ползващи социални услуги
Очакваме Ви!

 

 

Покана за Общо събрание на ФИЦЕ-България

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България свиква Общо Събрание на Сдружението и отправя настоящата покана към членовете му.

Общото събрание ще се проведе на 12 Юли 2022 година от 16.00 часа в Обучителната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Гладстон 50 Б, партер, вход от ул. Ангел Кънчев и се свиква на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 132/ 8.04.2022 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

1. Обсъждане на състоянието на членството в сдружението. Прием и прекратяване на членство.
2. Приемане на финансовите и отчетни доклади за дейността на сдружението за 2019, 2020 и 2021 г.
3. Приемане на отчета на Контролния съвет за 2019, 2020 и 2021 г.
4. Продължаване на мандата на Управителния съвет.
5. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.
6. Промяна на устава и приемане на нов устав.
6. Други

Моля, за Вашето потвърждение до 11 юли 2022 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org, или на мобилен телефон: 0888903470.

С уважение,
Дашенка Кралева

Председател на УС
на СПСПД ФИЦЕ – България

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

От 5 януари 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“:
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.
Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и работа със семействата и близките.
Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
Бързо записване: https://forms.gle/uj3tEftFPPtXnLraA
За контакти и записвания:
Д-р Дашенка Кралева – 0888 90 34 70
Катерина Иванова – 0889 89 08 75
office@fice-bulgaria.org

Дистанционен курс за част от професия

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 1 октомври.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 1 октомври.

 

За контакт: Дашенка Кралева, office@fice-bulgaria.org, 0888 90 34 70
Бързо записване: https://forms.gle/2ShbSrpSTY191URd6

Приключи проект “Социално включване без граници”

Приключи изпълнението на проект “Социално включване без граници”, осъществен в партньорство с испанската фондация “KOINE AEQUALITAS” и с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕК.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфичните цели включваха:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Петима обучители на възрастни, избрани измежду членовете на ФИЦЕ-България участваха в мобилност в Пмплона, Испания. Те взеха участие в структуриран курс по темите:

 • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
 • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

Освен чисто теоретичната част, обучението включваше и множество посещения в различни социални услуги за хора в риск от социално изключване в Испания.

    

Участниците имаха възможността да са част и от богата културна програма, организирана от парньорската организация.

 

Безплатен уебинар за представяне на проектите на ФИЦЕ-България

ФИЦЕ-България ви кани на безплатен уебинар, на който ще ви представим два проекта, които сдружението осъществи с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”.
В рамките на проект “Социално включване без граници” петима български обучители на възрастни осъществиха учебно посещение в Памплона, Испания от 9 до 15 май. Те взеха участие в два курса по темите:
➡️“Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
➡️“Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.
В рамките на проект “Quality4Care” бе осъществен 5-дневен онлайн курс за обучители по темата “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” от 19 до 23 април. В този проект ФИЦЕ-България си партнира с “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.
Ще ви разкажем малко повече за това какво научиха нашите обучители на възрастни благодарение на възможностите, предоставени от Програма Еразъм+.
Програма:
1. Представяне на проект “Социално включване без граници”. – Катерина Иванова, координатор на проекта.
2. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
3. Представяне на проект “Quality4Care” – Катерина Иванова, координатор на проекта.
4. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
5. Предстоящи дейности на ФИЦЕ-България.
Уебинарът ще се осъществи в платформата Зуум, но ще бъде излъчван на живо във Фейсбук групата на ФИЦЕ-България.

Приключи изпълнението на проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България осъществи проект “Quality4Care” в периода 1 юни 2020 – 31 май 2021.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфичните цели включваха:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Основната дейност в проекта беше обучителния курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.  Поради усложнената обстановка във връзка с COVID-19 партньорите не успяха да проведат курса на място в Майнц, Германия, както беше предвидено първоначално.

Структурирания курс се проведе в платформата Zoom в периода 19 – 23 април 2021 г.

В рамките на първия обучителен ден бяха представени системите за социално подпомагане в двете държави и значимостта на темата за качеството в тях. Основен обучител беше Тимо Херман, експерт в областта на качеството на социалните услуги. Други експерти от партньорската организация също взеха участие в следващите обучителни дни.

 

 

В следващите дни бяха представени темите: образованието на социалните работници и педагозите в двете държави и в каква степен темата за качеството е застъпена в учебните планове в двете държави; възможностите за учене през целия живот за социални работници и педагози в областта на качеството на социалните услуги; оценяването на качеството – как да бъде представено насоцианите работници и педагозите по подходящ начин; инструменти и модели за оценяване и развитие на качеството на социалните услуги, разработени от “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH”;електронната документация в социалните услуги – как се използва и как да бъде представена на социалните работници и педагозите по подходящ начин; подготовка на обучение и обучителна програма по тематаза оценяването на качеството на социалните услуги. Експертите оф ФИЦЕ-България представиха модела за оценяване на качеството на социалните услуги, разработен од Д-р Дашенка Кралева – “Качество за права”.

 

Всеки обучителен ден започваше с кратка сесия за споделяне на впечатленията от предишния ден и завършваше с кратка сесия за оценкана изминалия обучителен ден.

След края на обучението двамата обучители проведоха поредица от работни срещи, в рамките на които заедно разработиха нова обучителна програма, която ФИЦЕ-България скоро ще започне да предлага на заинтересованите професионалисти от социалната сфера в България –  “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.

След края на проекта, резултатите от ученето за участниците се реализират в:

 • повишени знания по темата за качеството на социалните услуги;
 • повишени знания и разбиране относно ефективността и ефикасността на социалните услуги;
 • подобрени възможности за измерване на ефективността и ефикасността по определени индикатори;
 • усъвършенствани компетентности за разработване на програма за управление на качеството в социалните услуги;
 • разширено разбиране на практиките за осигуряване на качеството на социалните услуги в приемащата държава;
 • знания за добрите практики, разработени от приемащата организация и възможност за прилагането им;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • усъвършенстване на чуждоезиковите умения и практика;
 • подобрени умения за активно сътрудничество и обмен на знания с колеги от други държави;
 • повишена професионална мотивация и удовлетвореност в обучението на възрастни.

За двете партньорски организации резултатите от ученето се реализират в:

 • повишен капацитет за работа в сферата на обучението за възрастни и активно сътрудничество с партньори от други държави;
 • усъвършенствани подходи за обучение на възрастни чрез осигуряване на по-иновативни и привлекателни програми, съобразени с потребностите и очакванията;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организациите; готовност за интегриране на добри практики и нови методи в текущата дейност;
 • професионално развитие на персонала във връзка с индивидуалните потребности и цели на организациите.

Двете организации продължават да работят заедно и занапред и обмислят възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Курсове за професионална квалификация

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 17 май.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен начална дата 1 юни.